Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan varelageret virker på indkomstopgørelsen og på størrelsen af den skattepligtige indkomst. Dernæst beskrives regler og praksis for, hvilke aktiver der kan udgøre et varelager. Endvidere beskrives regler og praksis for, hvilke genstande der ikke tæller med i varelageret, og hvilke aktiver der aldrig skatteretligt kan indgå i et varelager. Desuden omtales, hvordan den erhvervsdrivende rent praktisk skal opgøre og værdiansætte sit varelager. Til slut bliver de særlige regler for kunstmalere og billedhuggere omtalt.

Afsnittet indeholder: