Dato for udgivelse
21 Dec 2011 14:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Dec 2011 12:56
SKM-nummer
SKM2011.852.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-139885
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Fast ejendom, varige middelbare rettigheder, delafståelse
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at kompensation for tinglyst offentlig adgang til fredede fortidsminder er skattefri.

Hjemmel

Ejendomsavancebeskatningsloven § 1

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit C.H.2.1.5

Afgørelsen er offentliggjort i forkortet form

Spørgsmål

  1. Er kompensation for tinglyst offentlig adgang skattefri?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Anmodningen om bindende svar vedrører erstatning til lodsejer for etablering af tinglyst offentlig adgang til skoven.

Ejeren af skoven har indvilget i at give offentligheden adgang til skoven og givet tilsagn om, at spørger kan opsætte informationsskilte, mod at ejeren får en engangserstatning for tinglysning af offentlig adgang og for at give offentligheden adgang til skoven med deraf følgende slid på skoven, hvilket vil forringe ejerens indtjening og udnyttelsesmuligheder af skoven.

I forbindelse med fastsættelsen af denne erstatning, har ejeren forespurgt spørger om denne erstatning for tinglysning af offentlig adgang med tilhørende begrænsninger for ejeren, vil være skattefri i lighed med f.eks. markskadeerstatning.

Spørger har oplyst, at der ikke er mulighed for ekspropriation.

Kompensationen er fastsat efter forhandling med ejeren. Der blev ved forhandlingen lagt vægt på, at med offentlig adgang skal ejeren i forbindelse med skovdriften tage hensyn til, at der færdes private personer i skoven ved træfældning m.v., og dette vil sinke arbejdets gang. Derudover vil opsætningen af skiltene betyde ændrede arbejdsgange i det vanskeligt tilgængelige areal fordi ejeren ved udtagning af træstammer fra skoven skal tage hensyn til de opsatte skilte på det meget snævre arbejdsareal samt skovgæsternes færden i området. Skovningen vil derfor komme til at tage længere tid med deraf følgende omkostninger for ejer. Den tinglyste offentlige adgang og opsætning af informationsskilte vil altså forringe ejers udnyttelsesmuligheder af skoven.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ved markskadeerstatning gives der lodsejeren skattefri kompensation, hvis afgrøderne beskadiges samt for midlertidig inddragelse af omgivende arbejdsområde mv.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Ejendomsavancebeskatningsloven § 1

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglerne i denne lov

Praksis

TfS1995.575HD

Vederlag for rådighedsindskrænkning ved en servitut var omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.

Begrundelse

Det ønskes bekræftet, at kompensation for tinglyst offentlig adgang er skattefri.

Skatteministeriet bemærker, at fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Afståelse af varige middelbare rettigheder over fast ejendom, f.eks. servitutter, anses for en delafståelse omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, jf. TfS1995.575HD.

Det er Skatteministeriets vurdering, at den aftalte kompensation vedrører tinglysningsbyrden og den ulempe, som er forbundet med offentlig adgang i skoven.

Skatteministeriet vurderer således, at der ikke er tale om erstatning for tab af indtægtskilde.

Spørger har oplyst, at ekspropriation ikke er mulig, og derfor finder ejendomsavancebeskatningsloven § 11 om ekspropriation ikke anvendelse.

Ved markskadeerstatning, som spørger har henvist til, er der mulighed for ekspropriation. De to situationer adskiller sig derved fra hinanden.

En eventuel fortjeneste ved modtagelse af kompensationen er således skattepligtig efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Der er i øvrigt ikke taget stilling til, hvorledes en eventuel fortjeneste skal opgøres efter ejendomsavancebeskatningsloven.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling.