Dato for udgivelse
21 dec 2011 14:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 dec 2011 10:14
SKM-nummer
SKM2011.862.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-058956
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri + Momspligt
Emneord
Moms, salg af byggegrund
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en andelsforening ikke skal betale moms ved salg af et grundstykke.

Andelsforeningens lodsejere findes ikke at agere som afgiftspligtige personer i momsmæssig henseende, når andelsforeningen sælger en grund, der samlet består af 10 lodder. Det forudsættes, at de enkelte lodsejere eller disses husstande har benyttet det pågældende lod til privat formål som eksempelvis camping.

Hjemmel

LBK nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer, Momsloven

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.9.5

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at et grundstykke, der ejes af en andelsforening og har været anvendt til privat camping, er fritaget for moms?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Andelsforeningen ejer en grund, der er beliggende i landzone. Grunden er 2.752 m² og består af 10 andelslodder.

Ifølge BBR-Meddelelse er grundstykket ikke omfattet af en lokalplan, endvidere fremgår det, at der på grunden findes en træbygning. Denne fungerer som toiletbygning for lodsejerne.

Enkelte af lodsejerne ejer mere end 1 lod.

Lodderne benyttes af lodsejerne til privat camping, ikke som en campingplads med offentlig adgang.

Af vedtægterne fremgår bl.a.:

  • At det er andelsforeningens formål, at foreningens medlemmer kan benytte det pågældende areal med eksklusiv brugsret til egne parceller samt fællesareal m.v.
  • At foreningens medlemmer hæfter personligt og solidarisk for den til enhver tid optagne gæld, herunder løbende forbrugsudgifter mv.
  • At beslutning om ændring af vedtægter og/eller opløsning af foreningen kræves 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
  • At i tilfælde af foreningens opløsning fordeles eventuelt overskud ved samlet salg mellem de medlemmer, som har gyldigt andelsbevis på salgstidspunktet.

Det er oplyst, at grunden blev købt i starten af 1960'erne, og de 10 personer, der stiftede foreningen, opdelte grunden i 10 lodder samt et fællesareal.

I 1997 forlængede kommune tilladelsen til at drive privat campingplads på arealet.

Andelsforeningen ønsker nu at sælge grunden, forstået som alle 10 lodder, til tredjemand, og det forventes, at der kan findes en køber, der vil opføre ét parcelhus på grunden.

Spørgers repræsentant har oplyst, at kommunes tekniske forvaltning har afgivet en principgodkendelse til bebyggelse af et parcelhus på grunden, selvom denne er beliggende i landzone. Byggetilladelsen betinger dog, at den eksisterende toiletbygning nedrives.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgers repræsentant er af den opfattelse, at der ikke skal betales moms ved salg af grunden, idet Andelsforeningens lodsejere udelukkende har anvendt grunden til privat brug.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at et grundstykke, der ejes af en andelsforening og har været anvendt til privat camping, ved salg er fritaget for moms.

Lovgrundlag
Momslovens (LBK nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer) § 3, stk. 1, lyder:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Momslovens § 4, lyder:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. [...] "

Momslovens § 13, stk. 1 lyder:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

      a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

      b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt

          levering af en bebygget grund."

Bekendtgørelse til momsloven

Af bekendtgørelse nr. 663 til momsloven, med senere ændringer, fremgår af

§ 39 a, stk. 1:

"Ved begrebet bygning i lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, forstås grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til. Levering af dele af en sådan bygning anses ligeledes for at være levering af en bygning".

BEK § 39 c, lyder:

"Ved en byggegrund i lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 39 a, stk. 1.

[...]

Stk. 4. Overdragelse af andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en byggegrund, anses for at være levering af en byggegrund."

Praksis

I SKM2010.745.SR afgjorde Skatterådet, at salg af tre bebyggede ejendomme var at anse som salg af "gamle" bygninger med tilhørende jord, med deraf følgende momsfrihed.

Det blev i afgørelsen forudsat, at spørger ikke i forbindelse med salget af ejendommene var involveret i nedrivning eller genopbygning/ombygning af de eksisterende bygninger på ejendommene samt, at det ikke af salgsaftalen fremgik, at bygningerne erhverves med henblik på nedrivning af køber.

I Skatterådets afgørelse SKM2011.51.SR, lagde Skatterådet til grund, at den enkelte ejerlejlighedsejer sammen med de andre ejerlejlighedsejere havde ejendomsret til grunden mv. efter et fordelingstal. Det samme gjaldt for de til grunden hørende rettigheder og forpligtelser. Den enkelte ejerlejlighedsejer blev derfor anset som ejer af de til grunden hørende byggerettigheder.

I afgørelsen henvises der til vejledning om 'Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde' af 2. december 2010, afsnit 5.2, ifølge hvilken "[...] sommerhusejerne [anses] som private personer, når ejeren eller dennes husstand har benyttet sommerhuset (eller ferielejligheden) til privat formål i en del af eller hele den periode, hvor den pågældende person har ejet sommerhuset (ferielejligheden)."

Begrundelse

Ifølge momslovens § 4, jf. § 3, skal der betales moms af levering af varer og ydelser, der mod vederlag leveres af en afgiftspligtig person her i landet. Undtaget herfra er bl.a. levering af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, dog med forbehold for levering af nye bygninger, nye bygninger med tilhørende jord samt byggegrunde, der siden 1. januar 2011 har været omfattet af momspligt.

Det er i indeværende sag ubestridt, at der er tale om salg af en byggegrund, idet andelsforeningen har til hensigt at sælge de 10 lodder samlet som et grundstykke til tredjemand med henblik på bygning af et parcelhus.

Kommunes tekniske forvaltnings principgodkendelse til bebyggelse af et parcelhus foreligger, dog betinget af, at den eksisterende toiletbygning nedrives.

På denne baggrund finder Skatteministeriet, at der i denne sag er tale om salg en byggegrund, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, fordi det netop er hensigten, at sælge jordstykket til bebyggelse.

Når en byggegrund leveres mod vederlag af en afgiftspligtig person, er transaktionen omfattet af momspligt. Derfor skal der tages stilling til, om andelsforeningen er at anse som en afgiftspligtig person, når den pågældende grund sælges.

Ved besvarelsen lægges det til grund, at lodsejerne på andelsforeningens generalforsamling, jf. vedtægternes udformning, har besluttet at overdrage grundstykket til tredjemand.

Efter bekendtgørelsen til momsloven § 39 c, stk. 4 er overdragelse af andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en byggegrund, at anse for at være en levering af en byggegrund.

Ifølge andelsforeningens vedtægter har de enkelte lodsejere en eksklusiv brugsret til egne parceller/lodder, ligesom de enkelte lodsejere hæfter personligt og solidarisk for den til enhver til optagne gæld. Dermed anses de enkelte lodsejere som ejere af hver sin andel af grundstykket, og det er derfor den momsmæssige status af de pågældende lodsejere, der er afgørende for, om salget skal tillægges moms. Et lignende forhold foreligger i SKM2011.51.SR, hvor en ejerlejlighedsforening salg af en byggeret, blev vurderet ud fra de enkelte ejerlejlighedsejeres momsmæssige status.

Ifølge vejledning om 'Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde' af 2. december 2010, afsnit 5.2, anses sommerhusejerne som private personer, når ejeren eller dennes husstand har benyttet sommerhuset (eller ferielejligheden) til privat formål i en del af eller hele den periode, hvor den pågældende person har ejer sommerhuset (ferielejligheden).

Det er oplyst, at lodderne i andelsforeningen er ejet af private personer, der anvender/har anvendt deres respektive lod/lodder til privat campingformål.

Ved vurdering af om fast ejendom anvendes til privat formål, finder Skatteministeriet, at det er de samme kriterier, der skal lægges til grund, når det gælder anvendelse af fast ejendom til campingformål, som der gælder ved anvendelse af fast ejendom til sommerhus/ferielejlighedsformål.

På denne baggrund finder Skatteministeriet, at lodsejerne og hermed også andelsforeningen ikke agerer som afgiftspligtig person i momsmæssig henseende, når andelsforeningen sælger en grund, der samlet består af 10 lodder, når de enkelte lodsejere eller disses husstande har benyttet det pågældende lod til privat formål som eksempelvis camping.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling.