Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme i de centrale straffebestemmelser i forbindelse med legal vareførsel. TDL § 76 omhandler forhold omkring import af varer, og TDL § 77 omhandler dokumenter i forbindelse med eksport af varer fra dansk toldområde.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Personer omfattet af reglen
 • Subjektive betingelser for strafansvar.

Regel

Med bøde straffes den, der, uden at forholdet er omfattet af TDL § 73, forsætligt, groft uagtsomt eller gentagne gange indenfor 2 år:

 • Foretager urigtig angivelse.
 • Fremlægger urigtige eller mangelfulde dokumenter eller regnskaber.
 • I øvrigt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger.
 • Undlader at underrette Skatteforvaltningen om en for lav ansættelse, når der er foretaget et foreløbigt skøn, fordi fortoldningsfristen er overskredet.

Se TDL § 76, stk. 1.

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

 • Udsteder eller foranlediger udstedt et i væsentlig henseende urigtigt dokument vedrørende oprindelsen af varer, der er udført fra dansk toldområde, for at opnå toldmæssige fordele i et andet land i kraft af en mellem dette land og EU indgået associerings- eller handelsaftale.
 • Afgiver urigtige oplysninger eller beviser for at opnå Skatteforvaltningens eller autoriserede organisationers bistand i forbindelse med udstedelse af de i TDL § 61 og § 63 nævnte dokumenter.

Se TDL § 77, stk. 1.

Når overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage told eller afgifter, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel indtil 8 år efter STRFL § 289. Se TDL § 76, stk. 2.

STRFL § 93, stk. 2, 2. pkt. om femårig forældelse, når der kan opnås uberettiget vinding ved overtrædelse af fiskallovgivningen gælder også for unddragelse af told og afgifter overfor andre lande. Se TDL § 77, stk. 2.

Bemærk

Bestemmelsen i TDL § 76 giver hjemmel til at straffe for overtrædelser af de gerningsbeskrivelser, der fremgår af bestemmelsens stk. 1, nr. 1-4, begået ved simpel uagtsomhed, såfremt der er tale om gentagne overtrædelser inden for 2 år. Denne del af bestemmelsen kan anvendes i tilfælde, hvor en virksomhed trods tidligere påtale overtræder bestemmelsen fx ved at angive urigtigt til fortoldning.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjekt er fysiske eller juridiske personer, der importerer eller eksporterer varer. Ansvarssubjekt er udover importøren/eksportøren også enhver, der handler på den dennes vegne.

Subjektive betingelser for strafansvar

Den forsætlige eller groft uagtsomme handling kan vedrøre et eller flere af følgende forhold:

 • At angivelsen er urigtig.
 • At dokumenter eller regnskaber er urigtige eller mangelfulde.
 • At der i øvrigt afgives urigtige og vildledende oplysninger.
 • At Skatteforvaltningens foreløbige ansættelse er for lav.
 • At der udfærdiges urigtig dokumentation for varernes oprindelse.
 • At der gives urigtige oplysninger for at få en anden til at udfærdige urigtig dokumentation. 

Ved anvendelse af TDL § 76, stk. 2, er den subjektive betingelse yderligere, at der er forsæt til unddragelse. Hvis handlingen er groft uagtsom, og der er indtrådt en følge i form af unddragelse af told og afgifter, er straffen bøde, der udmåles i forhold til unddragelsens størrelse.