Indhold

Dette afsnit handler om konsulære repræsentanters skattepligt.

Afsnittet indeholder:

 • Personer, der er omfattet af skattefritagelsen
 • Skatter, som persongruppen er fritaget for.

Se også

Se også afsnit C.F.7.2 om internationale organisationer.

Personer, der er omfattet af skattefritagelsen

De personer, der er omfattet af skattefritagelsen er:

 • Fremmede staters konsulære repræsentanter her i landet
 • Repræsentationernes personale
 • Familiemedlemmer til konsulære repræsentanter og deres personale
 • Repræsentationernes tjenestepersonale.

Denne persongruppe beskattes efter Wienerkonventionen om konsulære forbindelser efter lov nr. 67 af 8. marts 1972 om konsulære forbindelser.

Konsulatembedsmænd og konsulatsfunktionærer ledet af "udsendte konsuler" (consules missi), som ikke har privat indtægtsgivende beskæftigelse, er omfattet af skattefritagelsen i KSL § 3, stk. 3. Derimod er de begrænset skattepligtige af deres indkomster. Se KSL § 2. Det gælder også familiemedlemmer til disse persongrupper.

Tjenestepersonale (hushjælp, aflønnet af udsenderstaten) er fritaget for beskatning af den løn, som de modtager for deres tjeneste ved konsulatet.

For konsulater ledet af "honorære konsuler" (consules electi) er konsulatsembedsmænd fritaget for beskatning af vederlag, som de modtager fra udsenderstaten for varetagelsen af konsulære opgaver. For konsulatsfunktionærer, tjenestepersonale og familiemedlemmer ledet af "honorære konsuler" (consules electi), der er beskæftigede ved konsulatet, er der ingen regler, der kan fritage dem for at betale skat.

Fast bopæl her i landet

Har disse personer fast bopæl her i landet, er de fuldt skattepligtige. Se KSL § 1. Etablering af fast bopæl efter ansættelse ved repræsentationen eller konsulatet medfører ikke skattepligt i sig selv. Konsulatembedsmænd er fritaget for alle afgifter og skatter på vederlag og indkomst, som vedkommende modtager fra udsenderstaten for at varetage konsulære opgaver, fx repræsentation. Konsulatembedsmænd med fast bopæl her i landet skal også fritages for afgifter og skatter af gebyrer og afgifter, som opkræves ved konsulære forretninger som fx legalisering, certificering og udstedelse af bl.a. pas og andre lignende dokumenter. Se Wienerkonventionen om konsulære forbindelser artikel 66 (BKI nr. 83 af 11/12/1972).

Danske statsborgere

Danske statsborgere, der virker som konsulatembedsmænd i fremmede magters herværende konsulater, er fuldt skattepligtige efter KSL § 1. Konsulatembedsmænd er fritaget for alle afgifter og skatter på vederlag og indkomst, som de modtager fra udsenderstaten for at varetage konsulære opgaver, fx repræsentation. Konsulatembedsmænd med fast bopæl her i landet skal også fritages for afgifter og skatter af gebyrer og afgifter, som opkræves ved konsulære forretninger som fx legalisering, certificering og udstedelse af bl.a. pas og andre lignende dokumenter. Se Wienerkonventionen om konsulære forbindelser artikel 66 (BKI nr. 83 af 11/12/1972).

Skatter, som persongruppen er fritaget for

Persongruppen er fritaget for fuld skattepligt. De er efter Wienerkonventionen om konsulære forbindelser fritaget for alle afgifter og skatter. Det gælder både person- og ejendomsskatter, stats-, amts- eller kommuneskatter. Undtaget er dog:

 • Indirekte skatter, som normalt indregnes i prisen på varer eller tjenesteydelser
 • Afgifter og skatter på privat, fast ejendom beliggende her i landet. Se artikel 32
 • ►Med hensyn til fritagelse for ejendomsværdiskat efter dansk intern ret se  EVSL § 2  gældende til og med den 31. december 2023 og ESL § 2 gældende fra og med den 1. januar 2024 samt SKM2003.135.TSS.  Der er med virkning fra 1. januar 2024 sket en ændring af, hvilke personer, der er fritaget for ejendomsværdiskat. Se nærmere herom i C.H.4.2.2.◄
 • Dødsbo- og arveafgifter opkrævet her i landet, medmindre personen ikke har fast bopæl her i landet. Se dog Wienerkonventionen artikel 51, pkt. b.
 • Afgifter og skatter af privat indkomst, herunder kapitalvinding, der hidrører fra modtagerstaten samt formueskat af investeringer i erhvervsvirksomheder eller finansinstitutter i modtagerstaten
 • Afgifter opkrævet for bestemte tjenesteydelser,
 • Tinglysnings- og retsafgifter, prioriterings- samt stempelafgifter. Se dog Wienerkonventionen artikel 32.

Se Wienerkonventionen om konsulære forbindelser artikel 49, BEK nr. 83 af 11/12/1972.