Indhold

Dette afsnit handler om afpasning af helårsindtægt for personer der er fuldt skattepligtige en del af året.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel: Omregning til helårsindtægt.
  • Undtagelse: Valg om, at det er den faktiske indkomst, der skal beskattes.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.F.1.6.2.2 om hvilke indtægter og udgifter der skal medtages i omregningen.

Hovedregel: Omregning til helårsindtægt

Personer, der er fuldt skattepligtige en del af året, skal som udgangspunkt omregne den skattepligtige indkomst, så indkomstansættelsen svarer til et helt års indkomst. Det gælder også for den personlige indkomst og kapitalindkomsten. På grundlag af de opgjorte helårsindkomster beregnes helårsskat efter PSL §§ 6-9. Den beregnede helårsskat nedsættes forholdsmæssigt efter forholdet mellem delårsbeløbene og helårsbeløbene. Se PSL § 14.

Eksempel

Skatteyders skattepligt ophørte d. 27. januar år 1, men afhændelse af bolig skete først i februar år 2, dermed var skatteyderen begrænset skattepligtig af kapitalindkomst resten af år 1.

Indkomst i perioden 01.01 - 27.01 (fuld skattepligt):

Personlig indkomst  
Lønindkomst 20.405 kr.
Engangsindkomst (fx en bonus) 168.232 kr.
Personlig indkomst i alt 188.637 kr.
   
Kapitalindkomst  
Renteindtægter fra pengeinstitutter, periodiseret 270 kr. (270 kr. x 27/365) 20 kr.
Renteudgifter til realkredit, periodiseret 32.036 kr. (32.036 kr. x 27/365) -2.370 kr.
Renteudgifter til pengeinstitut (ikke vedr. bolig), periodiseret 6.284 kr. (6.284 kr. x 27/365) -465 kr.
Kapitalindkomst i alt -2.814 kr.
   
Ligningsmæssige fradrag  
Kontingent A-kasse (4.245 kr. x 27/365) -314 kr.
Beskæftigelsesfradrag (10,65 % (2022) af 188.637 kr.)  -20.090 kr.
Ligningsmæssige fradrag i alt -20.404 kr.
   
Skattepligtig indkomst (188.637 kr. -2.814 kr. -20.404 kr.) 165.419 kr.
   
Indkomst i perioden 28.01 - 31.12 (begrænset skattepligt):  
Kapitalindkomst  
Renteudgifter til realkredit og kurstab (32.036 kr. - 2.370 kr.) -29.666 kr.
Kapitalindkomst i alt -29.666 kr.
   
Omregning til helårsindkomst:  
Personlig indkomst  
Personlig indkomst 188.637 kr.
Reduktion med engangsindkomst -168.232 kr.
Beregningsgrundlag 20.405 kr.
   

Helårsomregning 20.405 x 365/27

275.845 kr.

Tillæg af engangsindkomst 168.232 kr.
Samlet helårsomregnet personlig indkomst 444.077 kr.
   
Kapitalindkomst  
Renteindtægter (20 x 365/27) 270 kr.
Renteudgifter (465 x 365/27) -6.286 kr.
Realkreditrente (ej helårsomregning)  
01.01 - 27.01 -2.370 kr.
28.01 - 31.12 -29.666 kr.
Samlet helårsomregnet kapitalindkomst -38.052 kr.
   
Ligningsmæssige fradrag  
Kontingent A-kasse (314 x 365/27) -4.245 kr.
Beskæftigelsesfradrag (10,65 % (2022) af 444.077 kr.) max: 41.600 kr. (2022) -41.600 kr.
Ligningsmæssige fradrag i alt -45.845 kr.
   
Samlet helårsomregnet personlig indkomst 444.077 kr.
Samlet helårsomregnet kapitalindkomst -38.052 kr.
Samlet helårsomregnet ligningsmæssige fradrag -45.845 kr.
Skattepligtig indkomst omregnet til helårsindkomst 360.180 kr.

Indtægter og udgifter, der kun afholdes en eller få gange om året, må ikke påvirke indkomsten med et større beløb, end hvad der kan forventes afholdt i et helt år. Derfor omregnes realkreditrenten ikke til helårsindkomst. Se SKM2006.359.LSR og C.F.1.6.2.2 om indtægts- og udgiftstyper.

Bemærk

Omregningen skal give et retvisende billede af helårsindkomsten, og kan dermed ikke objektivt foretages på et grundlag ud fra antal dage, man er fuldt skattepligtig til Danmark. Se SKM2011.639.LSR.

Undtagelse: Valg om, at det er den faktiske indkomst, der skal beskattes

Hvis omregning til helårsindkomst betyder, at den beregnede indkomst overstiger den faktiske helårsindkomst, inkl. evt. udenlandsk indkomst, er det muligt at vælge beskatning af den faktiske indkomst for hele året, eller for den del af året, hvor personen er omfattet af fuld skattepligt. Se PSL § 14, stk. 2.

Bemærk

Dette valg medfører, at der ikke skal ske omregning til en beregnet helårsindkomst af personens indkomst i den del af året, hvor personen var fuldt skattepligtig.

Valget medfører også, at personen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, personlig indkomst og kapitalindkomst skal medregne den faktiske indkomst, som den pågældende har erhvervet inden flytningen til Danmark, eller efter flytningen fra Danmark.

Beregning

Der beregnes skatter af den faktiske helårsindkomst, som nedsættes efter forholdet mellem

  • indkomsten i den del af året, hvor personen ikke var fuldt skattepligtig og
  • helårsindkomsten,

så personen kun skal betale den del af de beregnede skatter, som forholdsmæssigt falder på indkomsten i den periode, den pågældende var fuldt skattepligtig.

Oplysningsskemaet

Valget skal træffes i forbindelse med udfyldelse af oplysningsskemaet for det år, hvor skattepligten ophører eller indtræder. Valget kan omgøres, hvis tilkendegivelse herom sker senest den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af det pågældende indkomstår.

Efter udløbet af denne frist kan en ændring af valget alene ske efter reglerne om ændring af et valg i oplysningsskemaet. Se SFL § 30.

Efter denne bestemmelse kan Skattestyrelsen tillade, at skatteyderen ændrer sit valg, hvis Skattestyrelsen har foretaget en ændring af en ansættelse af indkomstskat, som har betydning for valget. Det er en betingelse, at valget i oplysningsskemaet har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser som følge af Skattestyrelsens ændring af ansættelsen.

Se afsnit A.A.7.4.1 om vejledningspligt om mulighed for omvalg og afsnit A.A.14.2 om omvalg efter SFL § 30.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2011.639.LSR

Skatteyder ejer et gods i England, men har tidligere drevet landbrugsvirksomhed i Danmark. Skattepligten ophørte 30. juni 2007. Indkomsten frem til 30. juni 2007 skal omregnes så den giver et retvisende billede af helårsindkomsten. Da udgifterne og indtægterne fra landbrugsvirksomhed er sæsonpræget og skatteyderen har investeret i gods i England, vil en objektiv omregning ud fra antal dage skatteyderen var fuldt skattepligtig, ikke give et retvisende billede af helårsindkomsten. Der skal i stedet udarbejdes en regnskabsopgørelse, hvor der ses bort fra indtægter og udgifter, som stammer fra store investeringer og lånoptagelse, der er foretaget efter fraflytningen.

 

SKM2006.359.LSR

Skatteyders skattepligt ophørte 28. februar 2002, hvorefter skatteyderen var begrænset skattepligtig til Danmark. Der skulle ske helårsomregning af delårsindkomsten for såvel perioden med fuld som med begrænset skattepligt. Negativ kapitalindkomst blev anset for en engangsudgift. Helårsomregning.