Indhold

Dette afsnit handler om opgørelsen af indkomsten for personer med forskudt indkomstår, når deres skattepligt ophører.

Afsnittet indeholder:

  • Bagud forskudt indkomstår.
  • Fremad forskudt indkomstår.
  • Omregning.
  • Samlevende ægtefæller.

Se også

Se også afsnit C.A.8.1 overordnet om ægtefællebeskatning.

Bagud forskudt indkomstår

Et bagud forskudt indkomstår kan tidligst begynde d. 2. april i kalenderåret forud for det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for.

Når skattepligten ophører inden 1. januar i det forskudte indkomstår, foretages den afsluttende ansættelse af indkomsten, på grundlag af en opgørelse af indkomsten i perioden fra begyndelsen af det sidst afsluttede indkomstår til skattepligtens ophør. Se KSL § 91 og 92.

Indkomstansættelsen og skatteberegningen foretages efter de regler, der gælder for det kalenderår, hvor skattepligten er ophørt. Se KSL § 98, stk. 1.

Eksempel

Skatteyderens indkomstår løber fra den 1. august år 1 til den 31. juli år 2. Skattepligten ophører den 1. november år 2. Den periode, der skal lægges til grund ved den afsluttende indkomstansættelse, løber herefter fra d. 1. august år 1 til den 1. november år 2, i alt 15 måneder.

Eksempel

Skatteyderens indkomstår løber fra den 1. august år 1 til den 31. juli år 2. Skattepligten ophører den 1. marts år 2. Den periode, der skal lægges til grund ved den afsluttende indkomstansættelse, løber herefter fra d. 1. august år 1 til den 1. marts år 2, i alt 7 måneder.

Fremad forskudt indkomstår

Et fremadforskudt indkomstår kan senest begynde d. 1. april i det kalenderår, som det fremad forskudte indkomstår træder i stedet for.

Når skattepligten ophører den 1. januar eller senere i det forskudte indkomstår, foretages den afsluttende ansættelse af indkomsten på grundlag af en opgørelse af indkomsten i perioden fra slutningen af det sidst afsluttede indkomstår til skattepligtens ophør. Se KSL § 91 og 93.

Eksempel

Skatteyderens indkomstår løber fra den 1. marts 2001 til den 28. februar 2002. Skattepligten ophører d. 1. februar 2002. Den periode, der skal lægges til grund ved den afsluttende indkomstansættelse, løber herefter fra d. 1. marts 2001 til den 1. februar 2002, i alt 11 måneder.

Omregning

Når indkomsten i den afsluttende periode er opgjort, omregnes den, så den kommer til at svare til et helt års indkomst (helårsindkomsten). Desuden foretages der en omregning af indkomsten, så den kommer til at svare til perioden fra den 1. januar i det kalenderår, hvori skattepligten ophører og frem til datoen for ophøret af skattepligten (delårsindkomsten). Se afsnit C.F.1.6.1 om opgørelse af periodeindtægten og afsnit C.F.1.6.2 om afpasning af helårsindtægt.

Hvis der i opgørelsen af indkomsterne i den afsluttende periode indgår indtægter eller udgifter, der ikke hører til den normale løbende indkomst, ses der bort fra dem ved beregningen af helårs- og delårsindkomsterne. Se  KSL §§ 94-95 og afsnit C.F.1.6.2.2 om indtægts- og udgiftstyper.

Samlevende ægtefæller

Samlevende ægtefæller skal anvende fælles indkomstår fra kalenderår, der begynder efter ægteskabets indgåelse. Se KSL § 99 og afsnit C.A.8.1 overordnet om ægtefællebeskatning.