Indhold

Dette afsnit beskriver behandlingen af personfradrag, hvor skattepligten ophører eller indtræder i et indkomstår.

Afsnittet indeholder:

  • Fuldt skattepligtige en del af året.
  • Ægtefæller.
  • Aktieindkomst.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.F.1.6.2.1 om fuldt skattepligtige en del af året.

Fuldt skattepligtige en del af året

Personer, der er fuldt skattepligtige en del af året, kan nedsætte deres skattepligtige indkomst, personlige indkomst og kapitalindkomst med skatteværdien af personfradraget. Se PSL § 9.

Det er uden betydning, om personen vælger at omregne indkomsten til helårsindtægt efter PSL § 14, stk. 1, eller om personen vælger, at det er den faktiske indkomst, der skal beskattes efter PSL § 14, stk. 2. Se afsnit C.F.1.6.2.1 om fuldt skattepligtige en del af året.

Ægtefæller

Ægtefæller kan overføre uudnyttede personfradrag til hinanden. Det er en betingelse for overførsel af uudnyttet skatteværdi af personfradrag mellem ægtefæller, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb. Det gælder dog ikke for personer, der har valgt at anvende reglerne om forskerordningen efter KSL § 48 E-F. Se PSL § 10, stk. 3 og 4, afsnit C.A.8.1 overordnet om ægtefællebeskatning og afsnit C.A.8.2 om ægtefællernes skatteberegning,

Fraflytning

Ægtefæller, der er sambeskattede ved fraflytningen til udlandet, kan overføre uudnyttede personfradrag til hinanden. Hvis ægtefællernes skattepligt ophører på forskellige tidspunkter i indkomståret, kan der ske overførsel af uudnyttede personfradrag mellem ægtefællerne. Se skd.1976.35.11.

Tilflytning

Ved den ene ægtefælles tilflytning kan det uudnyttede personfradrag overføres til ægtefællen fra det indkomstår, hvor ægtefællen tilflytter og får bopæl i Danmark. Se SKM2009.80.LSR.

Bemærk

Det uudnyttede personfradrag, der kan overføres til ægtefællen, er den del af personfradraget, der ikke er udnyttet hos den tilflyttede ægtefælle, efter at den tilflyttede ægtefælles indkomst i skattepligtsperioden er omregnet til helårsindkomst. Har den tilflyttede ægtefælle ingen indkomst i skattepligtsperioden, er det et fuldt personfradrag, der overføres til ægtefællen.

Aktieindkomst

Aktieindkomst nedsættes også med skatteværdien af personfradrag. Se PSL § 9 .

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2009.80.LSR

Klageren og dennes ægtefælle blev gift i 2006 i Thailand. Umiddelbart efter ægteskabet indgav klageren ansøgning om familiesammenføring, hvilket blev meddelt i 2007. Ægtefællen havde under sagens behandling opholdt sig i Danmark på et turistvisum.

Landsretten fandt, at klagerens ægtefælle havde haft fast bopæl i Danmark fra det tidspunkt, hvor hun kom til Danmark på turistvisum. Ægtefællen var derfor berettiget til personfradrag. Da hun ikke selv kunne udnytte værdien deraf, var klageren berettiget til at overføre skatteværdien af ægtefællens personfradrag. Personfradrag, ægtefæller.