åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F.3.1.13 Begrænset skattepligt efter kulbrinteskatteloven" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om begrænset skattepligt af indkomster optjent i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og indvinding af kulbrinter.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Administration af regel
 • Betydningen af DBO'erne

Regel

Personer, der har indtægt i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og indvinding af kulbrinter på dansk område og dertil knyttet virksomhed, er skattepligtige til Danmark. Se KULBRL § 3, sammenholdt med KULBRL § 1.

For disse personer indebærer kulbrinteskatteloven derfor en (territorial) udvidelse af den subjektive skattepligt.

Administration af regel

I det omfang personer, der har indtægt ved erhvervsvirksomhed knyttet til den danske kulbrinteaktivitet, ikke tillige er skattepligtige efter KSL §§ 1 eller 2, foretager Skattestyrelsen:

 • skatteansættelse
 • beregning og
 • opkrævning af skatter, der pålignes efter kulbrinteskatteloven

Det samme gælder for personer, som ikke er omfattet af KSL § 1, og som i forbindelse med virksomhed knyttet til den danske kulbrinteaktivitet arbejder for en arbejdsgiver uden hjemting her i landet. Disse personer svarer som udgangspunkt en endelig skat med 30 pct. af indtægt, der er omfattet af kulbrinteskatteloven.

For andre personer, der udfører virksomhed knyttet til den danske kulbrinteaktivitet, og som også er skattepligtig efter KSL §§ 1 og 2, gælder der ingen særlige regler i kulbrinteskatteloven med hensyn til ansættelse, beregning og opkrævning af skatter.

Valg og omvalg

Den kulbrintebeskattede arbejdstager kan vælge at blive beskattet som en almindelig begrænset skattepligtig lønmodtager efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1, med pligt til at indgive oplysningsskema. Valget skal i så fald træffes senest den 1. maj i året efter det pågældende indkomstår. Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Se KSL § 2, stk. 10.

De frister for valg og omvalg som udløb i 2021 blev ekstraordinært udsat til henholdsvis den 1. september 2021 (valg vedr. indkomståret 2020) og den 31. august 2021 (omvalg vedr. 2019).

Betydningen af DBO'erne

Vederlag for personligt arbejde, der er omfattet efter kulbrinteskatteloven, kan beskattes i Danmark, hvis den konkrete DBO har medtaget indkomst uden for Danmarks territoriale farvand i de områder, hvor Danmark efter folkeretten har ret til at udnytte undergrunden mv.

Er personen hjemmehørende i udlandet, kan indkomsten efter OECD's modeloverenskomst artikel 15, stk. 1 og 2, ikke beskattes i Danmark, hvis:

 • personens ophold i Danmark ikke overstiger 183 dage i nogen 12 måneders periode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår, og
 • vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der ikke er hjemmehørende i Danmark, og
 • vederlaget ikke udredes af et fast driftssted, som arbejdsgiveren har i Danmark

Bemærk

Bestemmelserne i de enkelte DBO'er kan afvige en del fra OECD's modeloverenskomst.

Se også

 • C.F.8.2.2.15 om OECD's modeloverenskomst artikel 15, stk. 1 og 2
 • C.F.8.2 om OECD's modeloverenskomst
 • C.F.9.2 om danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler

Danmark er ikke begrænset i sine muligheder for at beskatte personer, der modtager vederlag for personligt arbejde, der er omfattet af kulbrinteskatteloven, hvis personen er hjemmehørende i et land, som Danmark ikke har indgået en DBO med.