Indhold

Dette afsnit handler om begrænset skattepligt af indkomster optjent om bord på skibe og luftfartøjer mv.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hjemsted i Danmark
  • Arbejde udført i tilknytning til arbejde om bord på skibe og fly
  • Særligt vedrørende skibe
  • Beskatningsretten i forhold til DBO
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Reglerne om begrænset skattepligt på lønindtægt gælder også for arbejde i tjenesteforhold udført om bord på skib eller fly med hjemsted her i landet eller for arbejde udført i tilknytning hertil. Se KSL § 2, stk. 2.

Skib eller fly, der har hjemsted på Færøerne, i Grønland eller i udlandet, sidestilles med skibe og fly med hjemsted i Danmark, hvis det uden besætning overtages til befragtning af et dansk rederi eller luftfartsselskab.

Foretages der indeholdelse af skat efter SØBL § 9, stk. 1, indrømmes der ikke fradrag for udgifter ved indkomstopgørelsen. Indkomstopgørelsen er endeligt opfyldt ved indeholdelse af skat efter SØBL § 9, stk. 1, og betaling af arbejdsmarkedsbidrag.

Reglen gælder også for dødsboer. Se KSL § 2, stk. 2.

Det er uden betydning for skattepligten, om retten til indkomsten eller vederlaget er erhvervet efter ophør af arbejdet her i landet.

Bestemmelsen omfatter alle former for vederlag herunder alle former for skattepligtige personalegoder. Se afsnit C.F.3.1.2 om begrænset skattepligt af lønindtægt.

Hjemsted i Danmark

Et skib/luftfartøj har hjemsted i Danmark, når det er registreret her i landet.

Bare Boat

Tilsvarende har skibe og fly med hjemsted på Færøerne, i Grønland eller i udlandet, hjemsted her i landet, hvis det uden besætning overtages til befragtning af (eller sælges til) dansk rederi eller luftfartsselskab.

Omvendt vil et skib eller fly, der er registreret med hjemsted i Danmark, ikke have hjemsted her, hvis skibet eller flyet uden besætning er overtaget til befragtning af en udenlandsk virksomhed.

Betingelsen for, at et skib eller fly er overtaget uden besætning, er, at der ikke med skibet eller flyet medfølger personer, der er i et ansættelsesforhold til bortforpagteren.

Arbejde udført i tilknytning til arbejde om bord på skibe og fly

Det fremgår af bestemmelsen, at skattepligten også omfatter vederlag for arbejde udført i tilknytning til besætningsmedlemmets primære opgaver om bord på dansk skib eller dansk fly. Fx gælder dette en flybesætnings opgaver på landjorden i tilknytning til arbejdet ombord. Se SKM2006.483.HR.

Særligt vedrørende skibe

Søfolk, der sejler udenfor Danmark, kan være omfattet af den begrænsede skattepligt efter bestemmelsen.

Hvis skibet kan defineres som et dansk skib uden for begrænset fart efter SØBL § 2, medfører SØBL § 9, at den begrænsede skattepligt opgøres som en bruttobeskatning på 30 pct. af A-indkomst omfattet af KSL § 43, stk. 1.

Dansk internationalt Skibsregister

Der svares ikke skat af lønindkomst erhvervet ved arbejde udført om bord på et dansk skib, som er registreret i Dansk internationalt Skibsregister (DIS), og som anvendes til formål, som er omfattet af tonnageskatteloven.

Beskatningsretten i forhold til DBO'erne

Selvom Danmark har intern dansk hjemmel til at beskatte efter KSL § 2, stk. 2, kan beskatningsretten være tillagt et andet land.

Hvis personen er bosiddende i et land, som Danmark har en DBO med, vil retten til at beskatte indkomsten afhænge af bestemmelserne i den pågældende DBO. Se under de enkelte landes DBO'er i afsnit C.F.9.2.

Har Danmark ikke indgået en DBO med det pågældende land, kan Danmark altid beskatte.

Hvis Danmark ikke har indgået en DBO med det pågældende land, bliver en person beskattet af vederlaget for arbejde, der udføres om bord på danske skibe og fly. Se TfS 1993, 475 DEP, hvor Skatteministeriet udtalte, at en person, der var hjemmehørende i Monaco, skulle beskattes i Danmark af vederlag for arbejde udført på dansk registrerede fly.

Se også

  • C.F.8.2.2.15 om OECD's modeloverenskomst artikel 15
  • C.F.8.2 om OECD's modeloverenskomst
  • C.F.9.2 om danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2006.483.HR

Sagen vedrørte to piloter, der havde lønindtægt fra fly med hjemsted i Danmark. Retten fastslår, at KSL § 2, stk. 1, litra a (nu KSL § 2, stk. 1, nr. 1), sammenholdt med litra j (nu stk. 2) om arbejde udført om bord på skibe med hjemsted her i landet - skal forstås således, at der skal ske en funktionel afgrænsning, så skattepligten omfatter vederlag til et besætningsmedlem både for tjenesteopgaver, som udføres om bord på fly med hjemsted i Danmark, og tjeneste opgaver, der udføres på landjorden, men i tilknytning til besætningsmedlemmets primære tjenesteopgave om bord på flyet.

TfS 1998, 263 HR

Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i en højesteretssag om begrænset skattepligt af vederlag for tjeneste på skibe, der blev anvendt i international trafik. Den pågældende var ansat i et datterselskab i Miami, der blev anset for at udøve den daglige ledelse og den pågældende kunne derfor ikke beskattes i Danmark.

Afgørelsen er kommenteret af Skatteministeriet i TfS 1998, 265