Indhold

Dette afsnit handler om pension mv., der er begrænset skattepligtigt efter KSL § 2, stk. 1, nr. 9 og 10.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Anvendelsesområde
 • Betydningen af DBO'erne
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Den begrænsede skattepligt omfatter personer, der uden at være skattepligtige efter KSL § 1, erhverver indkomst i form af:

 • udbetalinger efter PBL § 20, stk. 1 og 2
 • udbetalinger efter PBL § 46, stk. 1
 • kontante udbetalinger af efterlønsbidrag efter PBL § 49 A, stk. 3 og 5
 • kontante tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag efter PBL § 49 B, stk. 3 og 5
 • pensioner i henhold til udækkede pensionstilsagn, der ikke er omfattet af PBL
 • sum til afløsning af pensionstilsagn, der ikke er omfattet af PBL
 • pensioner, rådighedsløn og lignende ydelser i sammenhæng med tidligere tjenesteforhold
 • pensioner, rådighedsløn og lignende ydelser i sammenhæng med tidligere medlemskab af eller ydes til en tidligere medhjælp for bestyrelser, herunder kommunale bestyrelser mv. regionsråd, folketing, udvalg, kommissioner, råd og lignende

Se KSL § 2, stk. 1, nr. 9 og 10.

Anvendelsesområde

De skattepligtige udbetalinger i PBL § 20, stk. 1 og 2, er bl.a.:

 • pensionsordninger med løbende udbetalinger
 • udbetalinger fra rateforsikringer eller rateopsparing i pensionsøjemed
 • udbetalinger fra indeksordninger
 • udbetalinger fra en ordning, der er udloddet til en fraskilt/frasepareret ægtefælle
 • udbetalinger fra en kapitalforsikring

Vederlag for afløsning af pensionstilsagn, der ikke er afdækket i et pensionsinstitut, er omfattet af den begrænsede skattepligt. Se KSL § 2, stk. 1, nr. 10 og LL § 7 O, stk. 1, nr. 3.

Bestemmelsen omfatter pensionsordninger til direktører og andre ledende medarbejdere, som ikke kræves afdækket efter lov om tilsyn med firmapensionskasser.

Skattepligten omfatter også udbetalinger, der hidrører fra bonus, renter og salgsavancer. Se PBL § 46, stk. 1.

Bonus forekommer typisk i forsikringsordninger, men kan også forekomme i pensionskasse-ordninger. Renter og salgsavancer forekommer typisk i opsparingsordninger i pengeinstitutter.

Kontante udbetalinger af bidrag til efterlønsordningen og tilbagebetalinger af bidrag til fleksydelsesordningen er omfattet af skattepligten. Se PBL § 49 A, stk. 3, og PBL § 49 B, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.A.10.4.1 om ordninger med eller uden fradragsret for bidrag og C.A.4.1.11 om fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.

Skattepligten omfatter også overførsel af indbetalte efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag til en udenlandsk pensionsordning, der ikke er godkendt af Skattestyrelsen. Se PBL § 49 A, stk. 5, og PBL § 49 B, stk. 5.

Det er uden betydning, om det tjenesteforhold, som pensionen har sammenhæng med, er arbejde, der har været udført i Danmark eller i udlandet. Se skd. 15, s. 13.

Bestemmelsen i KSL § 2, stk. 1, nr. 10, omfatter ministerpensioner og folketingspensioner.

Folkepension er omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 11. Se afsnit C.F.3.1.11 om begrænset skattepligt af sociale ydelser mv.

Betydningen af DBO'erne

Selv om Danmark har intern dansk hjemmel til at beskatte efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1, kan beskatningsretten være tillagt et andet land.

Hvis personen er bosiddende i et land, som Danmark har en DBO med, vil retten til at beskatte indkomsten afhænge af bestemmelserne i den pågældende DBO. Har Danmark ikke indgået en DBO med det pågældende land, kan Danmark altid beskatte.

Pensioner, der har forbindelse til offentligt erhverv, er omfattet af OECD's modeloverenskomst artikel 19. Se OECD's modeloverenskomst artikel 19, stk. 2, litra a.

Pensioner, der ikke har forbindelse til offentligt erhverv, er omfattet af OECD's modeloverenskomstens artikel 18. Se OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Ved opsigelse af DBO'erne med Frankrig og Spanien er der visse overgangsbestemmelser om beskatningsretten til pensioner. Se SKM2008.530.SKAT.

Se også

 • C.F.8.2.2.18 om OECD's modeloverenskomst artikel 18
 • C.F.8.2.2.19 om OECD's modeloverenskomst artikel 19
 • C.F.9.2.6.4 om overgangsbestemmelserne for Frankrig
 • C.F.9.2.18.13 om overgangsbestemmelserne for Spanien
 • C.F.8.2 om OECD's modeloverenskomst
 • C.F.9.2 om danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2003.397.ØLR

Artikel 19 i den nu ophævede dansk-spanske DBO (svarende til artikel 19 i OECD's modeloverenskomst) skulle fortolkes således, at retten til beskatning af folketingspension tilkommer Danmark. Retten lagde vægt på bestemmelsens ordlyd sammenholdt med bestemmelsens formål, som er at udvise gensidig respekt mellem suveræne stater. Den pågældende ansås for begrænset skattepligtig af folketingspensionen, jf. den tidligere bestemmelse i KSL § 2, stk. 1, litra b, (nu KSL § 2, stk. 1, nr. 10).

Folketingspension

Landsskatteretskendelser

SKM2009.217.LSR

En person, der var udrejst til New Zealand havde (ved en fejl) fået SKATs accept af, at der ikke skulle betales skat af udbetalinger fra danske indekskontrakter. SKAT traf en ny afgørelse om, at indekskontrakterne var omfattet af den begrænsede skattepligt og kontrakterne, der ikke var led i en arbejdsgiverordning, var omfattet af den dansk-new zealandske DBO artikel 21. Landsskatteretten besluttede at beskatningen kun kunne gennemføres for 2006 og frem.

Indekskontrakter

Skatterådet

SKM2017.651.SR

En person, der boede og var skattepligtig til Tyskland, havde haft bortseelsesret for indbetalinger på en pensionsordning i Danmark i indbetalingsperioden. Pensionen var derfor skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 9, og PBL § 20. Efter den dansk-tyske DBO, artikel 18, stk. 4, kunne Danmark som kildeland beskatte udbetalinger, da spørger tidligere havde været hjemmehørende i Danmark.   

SKM2008.834.SR

Pensionsordninger, som Danmark kunne beskatte efter nationale regler, jf. PBL § 20, og som derfor var omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 9, ville kunne beskattes i Danmark efter opsigelsen af den dansk-franske DBO.

Opsigelse af DBO med Frankrig

SKM2008.755.SR

Beløb, som blev udbetalt til en tidligere pilot, der var bosat på Malta, blev anset for en invalidepension og ikke som en såkaldt certifikat-tabsforsikring. Pensionen var omfattet af den begrænsede skattepligt og Danmark havde beskatningsretten til pensionen.

Invalidepension

Andre afgørelser

SKM2008.530.SKAT

Meddelelse om opsigelse af DBO med Frankrig og Spanien. Opsigelsen har virkning fra den 1. januar 2009. Meddelelsen omhandler bl.a. spørgsmål om beskatning af efterløn og pension og om fritagelse af beskatning heraf.

Skd.15.13

Registrering for indeholdelsespligt gælder uanset om det tjenesteforhold, som pensionen har sammenhæng med, vedrører arbejde, der har været udført i Danmark eller i udlandet.