Indhold

Afsnittet viser de brøker, der ligger til grund for beregningerne af nedslag, når der udelukkende er tale om udenlandske indkomster fra samme land.

Afsnittet indeholder:

  • Beregning af nedslag i bundskat
  • Beregning af nedslag i topskat
  • Beregning af nedslag i de kommunale skatter, sundhedsbidrag og kirkeskat
  • Beregning af nedslag i AM-bidrag
  • Udenlandske aktieudbytter og fortjeneste/tab ved salg af udenlandske aktier

Beregning af nedslag i bundskat

Nedslaget i bundskat bliver beregnet således:

bundskat x udenlandsk nettoindkomst
personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

Den skat, der indgår i tælleren, er skatten før fradrag af skatteværdien af personfradraget. Se afsnit C.F.4.3.1 om beregning af dansk skat - personfradrag.

Den udenlandske indkomst, der indgår i tælleren, er den udenlandske indkomst, der indgår i beregningsgrundlaget for bundskatten.

Hvis der skal foretages særskilt beregning af lempelsen for indkomstarter, der indgår i den skattepligtige indkomst, indgår hver del af den udenlandske indkomst, der skal foretages lempelsesberegning for, som udenlandsk indkomst i brøkens tæller.

Eksempel

Har en person fx en udenlandsk lønindkomst og en særskilt beskattet renteindkomst, bliver den maksimale creditlempelse beregnet således:

bundskat x udenlandsk nettolønindkomst
personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

bundskat x udenlandsk nettorenteindkomst
personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

Beregning af nedslag i topskat

Nedslaget bliver for en ugift person beregnet således:

topskat af personlig indkomst x udenlandsk personlig nettoindkomst
personlig indkomst 

topskat af kapitalindkomst x udenlandsk nettokapitalindkomst - (48.800 kr. (2023) x (udenlandsk nettokapitalindkomst/samlet nettokapitalindkomst))
►◄positiv nettokapitalindkomst, der overstiger 48.800 kr. (2023)

Se PSL § 7 om beregning af topskat.

Den topskat, der indgår i tælleren, er topskatten før nedsættelse med eventuel resterende skatteværdi af personfradraget. Se afsnit C.F.4.3.1 om beregning af dansk skat.

Beregning af nedslag i de kommunale indkomstskatter og kirkeskat

Nedslaget bliver beregnet således:

kommuneskat/kirkeskat x udenlandsk nettoindkomst
skattepligtig indkomst

Den skat, der indgår i tælleren, er skatten før fradrag af skatteværdien af personfradraget. Se afsnit C.F.4.3.1 om beregning af dansk skat - personfradrag.

Den udenlandske indkomst, der indgår i tælleren, er den udenlandske indkomst, der indgår i den skattepligtige indkomst.

Beregning af nedslag i AM-bidrag

Nedslaget bliver beregnet således:

AM-bidrag x udenlandsk bidragspligtig indkomst
AM-bidragspligtig indkomst

Udenlandske aktieudbytter og fortjeneste/tab ved salg af udenlandske aktier

Fortjenester ved afståelse af udenlandske aktier vil kun undtagelsesvist være lempelsesberettiget. Beskatningsretten til sådanne fortjenester tilkommer som hovedregel kun bopælslandet.

Bemærk

Ifølge den nordiske DBO har kildelandet beskatningsretten til fortjeneste ved salg af aktier i selskaber, der er hjemmehørende i kildelandet, når afhænderen har været hjemmehørende i kildelandet inden for de sidste 10 år. Se afsnit C.F.9.2.14.8.2, artikel 13.