åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F.4.2.2.3 Mindst 6 måneder" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der anses for og ikke anses for ophold uden for riget i mindst 6 måneder set i relation til LL § 33 A.

Afsnittet indeholder:

  • 6-måneders-perioden
  • Ferie eller lignende afholdt i udlandet
  • Ferie eller lignende afholdt her i riget
  • Udlandsopholdets afbrydelse eller ophør af upåregnelige årsager
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

6-måneders-perioden

Den lønindkomst, der kan skattelempes efter LL § 33 A, skal være optjent ved ophold uden for Danmark, Færøerne og Grønland i mindst 6 måneder.

En sømands ophold om bord på et dansk skib registreret i DIS kan medregnes ved opgørelsen af 6 måneders-perioden.

Afsluttende afrapportering i Danmark kan ikke medregnes, når udlandsopholdets varighed opgøres.

Ophold i flere lande gælder som en samlet opholdsperiode. Det er en betingelse, at opholdene kun afbrydes af nødvendigt arbejde, ferie eller lignende her i riget af en sammenlagt varighed på højst 42 dage inden for enhver 6-måneders periode.

Udlandsopholdets længde skal kunne dokumenteres over for skattemyndigheden, fx ved arbejdskontrakt, lønsedler, rejsebilag mv. Se også afsnit C.F.4.2.1 om dokumentation.

6-måneders perioden kan starte i et indkomstår og slutte i et andet indkomstår.

Udtrykket "mindst 6 måneder" skal forstås som en månedsregel. Brudte døgn ved start og afslutning af et udlandsophold skal medregnes ved opgørelsen af de 6 måneder. Se C.F.4.2.2.4 om brudte døgn.

Et ophold, der strækker sig over 183 dage (fx fra 23. marts til 21. september), opfylder ikke betingelsen om ophold i udlandet i mindst 6 måneder. Hvis et udlandsophold starter fx den 23. marts, kan det tidligst afsluttes den 22. september.

Hvis en lønmodtager i en periode opfylder betingelserne for skattelempelse efter LL § 33 A, vælger lønmodtageren selv, om perioden omfattet af skattelempelse efter LL § 33 A skal starte ved første udrejse eller eventuelt først ved en senere udrejse. Lønindkomsten skal beskattes efter de almindelige regler, indtil lønmodtageren har valgt lempelse efter LL § 33 A. Se SKM2007.883.LSR.

Lempelsesperioden starter ved begyndelsen af det udlandsophold, hvor lønmodtageren ønsker lempelse efter LL § 33 A. Det vil sige, at hvis der sker udrejse den 1. juli, kan lempelsesperioden ikke starte fx den 4. juli, hvor der allerede er taget ophold i udlandet.

Lempelsesperioden afbrydes først, når betingelserne for reglens anvendelse ikke længere er opfyldt.

Eksempel: LL § 33 A er en månedsregel - afsluttende afrapportering i Danmark uden betydning for udlandsopholdets længde

En person udsendt til Bosnien udrejste den 13. maj 1996 og kom tilbage den 11. november 1996.

Højesteret fandt, at opholdet ikke kunne anses for afbrudt på grund af ferieophold i mere end 42 dage. Højesteret fandt derimod, at LL § 33 A må forstås som en månedsregel, og at personen dermed ikke opfyldte kravet om ophold uden for riget i mindst 6 måneder.

Brudte døgn i forbindelse med udlandsopholdets start og afslutning skal, ifølge Højesterets dom, medregnes ved opgørelsen af de 6 måneder.

Det var endvidere uden betydning for opgørelsen af varigheden af udlandsopholdet, at personen udførte afsluttende afrapportering i Danmark efter hjemkomsten den 11. november. Se SKM2003.405.HR.

Eksempel: Lempelsesperioden afbrydes, når betingelserne for lempelse ikke længere er opfyldt

Skatterådet fandt, at lempelsesperioden efter LL § 33 A starter ved begyndelsen af et udlandsophold og først afbrydes igen, når betingelserne for lempelse ikke længere er opfyldt, fx fordi 42-dages-reglen overskrides.

Spørgeren havde, på det tidspunkt Skatterådet blev spurgt, været udstationeret igennem en længere periode og havde anvendt reglerne i LL § 33 A siden 9. august 2006. Spørgeren ønskede at afbryde sit udlandsophold set i relation til LL § 33 A den 9. juli 2007 og derefter begynde på en ny lempelsesperiode den 8. august 2007.

Efter reglerne i LL § 33 A blev udlandsopholdet først afbrudt i juleferien 2007.

Spørgeren kunne derfor ikke selv vælge at afbryde beskatningen efter LL § 33 A den 9. juli 2007. Se SKM2008.427.SR.

Eksempel: Lempelsesperioden starter, når udlandsopholdet begynder

En person udstationeret til Storbritannien udrejste den 1. juli 2003 og kom tilbage den 22. december 2003. Personen afholdt ferie i Danmark fra den 22. december 2003 til den 3. januar 2004. Den 3. januar 2004 rejste personen til Sverige og holdt ferie der indtil den 5. januar 2004. Herefter opholdt personen sig igen i Danmark.

Landsskatteretten fandt, at personens udlandsophold skulle anses for at være begyndt den 1. juli. Udlandsopholdet kunne ikke anses for at være begyndt den 4. juli 2003. Dette ønskede skatteyderen på grund af kravet om, at man skal opholde sig i udlandet på 6-måneders-dagen for udlandsopholdets start. Se SKM2007.883.LSR.

Ferie eller lignende afholdt i udlandet

Ophold uden for riget er ikke begrænset til arbejdsophold. Ophold i udlandet, der ikke er arbejdsrelaterede, kan medregnes i 6-måneders perioden. Det gælder således i et vist omfang for ferieophold.

Ferie eller lignende afholdt i udlandet som afslutning på et udlandsophold kan således medregnes til 6-måneders-perioden.  

Det gælder også, hvis lønmodtageren afslutter et udlandsophold med ferie her i riget (under 42 dage) efterfulgt af ferie i udlandet. Det er dog en betingelse, at lønmodtageren er i udlandet på 6-måneders-dagen for udlandsopholdets start.

Eksempel: Ophold uden for riget ikke begrænset til arbejdsophold

Landsskatteretten fandt, at bestemmelsen i LL § 33 A om "ophold uden for riget" ikke var begrænset til arbejdsophold.

En person havde arbejdet i Norge og foretaget en navertur i Østeuropa, Holland og Belgien, inden han havde et arbejdsophold i Algeriet.

Da personen ved afslutningen af arbejdsopholdet i Algeriet havde opholdt sig i udlandet i mindst et år (dagældende regel), og da personens ophold her i landet ikke kunne antages at have afbrudt perioden, fandt Landsskatteretten at bestemmelsen i LL § 33 A kunne anvendes. Se LSRM 1986, 65.

Eksempel: Udlandsophold afsluttet med ferie i Danmark efterfulgt af ferie i udlandet

En person var i perioden fra 1. februar til 18. juni 1984 udstationeret i Jordan for et ingeniørfirma. Personen var bevilliget ferie fra 19. juni til 6. august 1984.

Personen afholdt ferie i Danmark fra 19. juni til 27. juli 1984 og ferie i Grækenland fra 28. juli til 4. august 1984.

Da personen havde opholdt sig i udlandet ved udløbet af 6-måneders-perioden, og da personens ferieophold ikke oversteg 42 dage, fandt Landsskatteretten, at personen var berettiget til lempelse efter LL § 33 A. Se TfS 1988, 169 LSR.

Eksempel: Ferie i starten af et udlandsophold

En person blev anset for at have opholdt sig i Tyskland fra den 3. juni 2008, inden han påbegyndte arbejde i udlandet fra den 13. juni til den 29. oktober 2008. Da han endvidere var på kursus i Tyskland den 1. - 9. december 2008, og i den mellemliggende periode havde ophold i Danmark på mindre end 42 dage, blev han anset for at opfylde betingelserne for lempelse efter LL § 33 A, stk. 1. Se SKM2011.747.LSR.

Ferie eller lignende afholdt her i riget

Ferie eller lignende afholdt her i riget som afslutning på et udlandsophold, kan ikke medregnes til 6-måneders-perioden, hvis man opholder sig her i riget på 6-måneders-dagen for udlandsopholdets start.

Det gælder også, selv om ferien her i riget efterfølges af ferie i udlandet.

Bemærk

Ophold her i riget på 6-måneders-dagen for udlandsopholdets start afbryder ikke udlandsopholdet, hvis man fortsætter med at arbejde i udlandet efter 6-måneders-dagen. Se SKM2009.638.SKAT.

Eksempel: Udlandsophold afsluttet med ferie. Ophold i Danmark på 6-måneders-dagen

En person, som var udstationeret til Storbritannien, udrejste den 1. juli 2003 og kom tilbage den 22. december 2003. Personen afholdt ferie i Danmark fra den 22. december 2003 til den 3. januar 2004. Den 3. januar 2004 rejste personen til Sverige og holdt ferie der indtil den 5. januar 2004. Herefter opholdt personen sig igen i Danmark.

Da personen ikke havde holdt ferie i udlandet på 6-måneders-dagen (31. december) regnet fra udstationeringens start, blev udlandsopholdet anset for afbrudt den 22. december 2003.

Personen havde dermed ikke opholdt sig uden for riget i mindst 6 måneder, og der kunne ikke godkendes lempelse efter LL § 33 A. Se SKM2007.883.LSR.

Udlandsopholdets afbrydelse eller ophør af upåregnelige årsager

Der kan ikke gives lempelse efter LL § 33 A, hvis et udlandsophold afbrydes eller definitivt ophører, inden opholdet uden for riget udgør mindst 6 måneder.

Det gælder også, selv om afbrydelsen eller det definitive ophør skyldes årsager, som lønmodtageren ikke selv har indflydelse på.

Eksempel: Udlandsopholdet afbrudt på grund af arbejdsgivers konkurs

En persons udlandsophold blev afbrudt før tid på grund af arbejdsgiverens konkurs.

Landsskatteretten fandt, at det var uden betydning, at udlandsopholdet var afbrudt på grund af årsager, som personen ikke havde indflydelse på.

Udlandsopholdets længde opfyldte ikke reglen i LL § 33 A. Der kunne derfor ikke godkendes skattelempelse. Se LSRM 1981, 95 LSR.

Eksempel: Udlandsopholdet afbrudt fordi lønmodtageren blev afskediget

En persons udlandsophold blev afbrudt før tid, fordi personen blev afskediget.

Personen var udstationeret i perioden fra 17. februar 1980 til 14. januar 1981. Den 14. januar rejste personen hjem, fordi han var blevet afskediget. Personen opholdt sig herefter i Danmark indtil den 17. februar 1981 uden at være i beskæftigelse og uden at modtage understøttelse. Den 17. februar 1981 rejste personen til udlandet for at opfylde reglerne i den dagældende LL § 33 A.

Landsskatteretten bestemte, at LL § 33 A ikke kunne anvendes, uanset at udlandsopholdet blev afbrudt, fordi personen blev afskediget.

Landsskatteretten fandt ikke, at personens ophold i Danmark kunne sidestilles med ferie eller lignende. Se LSRM 1983, 59 LSR. Se også SKM2019.201.LSR om ophold i Danmark i en arbejdsløshedsperiode mellem to udlandsophold.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2003.405.HR

Højesteret fandt, at reglen i LL § 33 A må forstås som en månedsregel og ikke som en "183-dages-regel". Afsluttende afrapportering i Danmark medregnes ikke i udlandsopholdets varighed. Skattelempelse nægtet.

 

Landsretsdomme

SKM2019.512.ØLR

Landsretten fandt ikke, at skatteyderen havde godtgjort, at to indsætninger på skatteyderens bankkonto, der hidrørte fra appellantens svigermor, ikke stammede fra skattepligtig indkomst. Landsretten tiltrådte derfor, at beløbene blev anset for skattepligtig indkomst efter statsskattelovens § 4. Landsretten fandt endvidere ikke, at skatteyderen havde dokumenteret, at han i indkomståret 2006 var berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at skatteyderen ikke havde fremlagt kontoudskrifter eller lignende materiale, der understøttede, at han opfyldte betingelsen i ligningslovens § 33 A om ophold uden for Danmark i mindst 6 måneder uden andre afbrydelser end nødvendigt arbejde i direkte forbindelse med arbejdet i udlandet, ferie eller lignende af en sammenlagt varighed på højest 42 dage. Byrettens dom blev derfor stadfæstet i det omfang, den var anket.

Tidl. instans:

SKM2017.473.BR

SKM2018.437.VLR

Sagen angik spørgsmålet om dansk ret til at beskatte indkomst optjent ombord på et skib under norsk flag, som fiskede krill ud for Antarktis. Betingelserne for lempelse efter LL §33 A var ikke opfyldt. Skattelempelse nægtet.

Tidligere instans

SKM2017.499.BR

TfS 1988, 598 VLD

Sagen blev forligt i Landsretten. Skatteministeriet anerkendte, at skatteyder kunne få nedsættelse efter LL § 33 A, stk. 1. Ferie afholdt i Norge som afslutning på udlandsopholdet skulle medregnes i perioden. Skattelempelse godkendt.

 

Byretsdomme

Landsskatteretten

SKM2019.201.LSR

Klager ansås for berettiget til udlandslempelse efter LL § 33 A, idet klagers ophold her i landet ikke ansås for at have afbrudt udlandsopholdet. Landsskatteretten lagde vægt på, at klager i den omhandlede periode ikke havde arbejdet eller modtaget understøttelser.  

SKM2007.883.LSR

Landskatteretten fandt, at udlandsopholdet blev afbrudt inden reglen om 6-måneders ophold uden for riget var opfyldt. Udlandsopholdet blev afsluttet med ferie i Danmark efterfulgt af ferie i udlandet. Personen havde ikke opholdt sig i udlandet på 6-måneders-dagen for udlandsopholdets start. Skattelempelse nægtet.

 

TfS 1995, 173 LSR

Landskatteretten fandt, at reglen i LL § 33 A må forstås som en månedsregel og ikke som en "183-dages-regel".

Personen havde opholdt sig i udlandet fra den 23. marts 1992 til den 21. september 1992. Skattelempelse nægtet.

 

TfS 1988, 169 LSR

Landsskatteretten fandt, at et ferieophold i Danmark efterfulgt af et ferieophold i udlandet afholdt som afslutningen på et udlandsophold skulle medregnes i 6-måneders perioden. Det skyldtes, at personen havde opholdt sig i udlandet ved udløbet af 6-måneders-perioden. Skattelempelse godkendt.

 

LSRM 1986, 65LSR

Landsskatteretten fandt, at reglen om "ophold uden for riget" i LL § 33 A, ikke var begrænset til arbejdsophold. Skattelempelse godkendt.

 

LSRM 1983, 59 LSR

Landsskatteretten fandt, at udlandsopholdet måtte anses for afbrudt. Det var uden betydning, at afbrydelsen skete på grund af afskedigelse. Efterfølgende ophold i Danmark kunne ikke sidestilles med ferie eller lignende. Skattelempelse nægtet.

 

LSRM 1981, 95 LSR

Landsskatteretten fandt, at udlandsopholdet måtte anses for afbrudt. Det var uden betydning, at afbrydelsen skete på grund af arbejdsgiverens konkurs og dermed af en grund, som klageren ikke selv havde indflydelse på. Skattelempelse nægtet.

 

Skatterådet

SKM2008.427.SR

Skatterådet bekræftede, at der ikke var hjemmel til, at spørgeren selv placerede den lempelsesberettigede periode på et vilkårligt tidspunkt under udlandsopholdet. Lempelsesperioden starter ved begyndelsen af udlandsopholdet og afbrydes, når betingelserne for reglens anvendelse ikke længere er opfyldt.