►Indhold

Dette afsnit handler om hvordan den kvalificerende indkomst opgøres ved dødsfald.

Regel◄

Hvis den skattepligtige i løbet af året afgår ved døden, skal der ved beregningen af, om 75 pct.s betingelsen er opfyldt, kun ses på perioden fra indkomstårets begyndelse (dog eventuelt begyndelsen af kalenderåret, hvis dette er et tidligere tidspunkt) til selve dødsfaldet (mellemperioden).

Perioden efter dødsfaldet er derimod uden betydning.

Det er kun indtægter og udgifter, der kan henføres til mellemperioden efter de almindelige regler herom, der indgår i den kvalificerende indkomst og i globalindkomsten og de opgøres som nævnt under afsnit C.F.5.2.

Se også

  • C.F.5.5 om skatteberegning i dødsåret.
  • C.E.3.7 om dødsbobeskatning for begrænset skattepligtige.