åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

►Indhold

Dette afsnit handler om hvordan den kvalificerende indkomst opgøres ved skattepligt en del af året.

Regel◄

Hvis en person kun arbejder her i landet i en del af året og har et indkomstår, der er mindre end 12 måneder, anvendes kalenderåret ved bedømmelsen af, om den pågældende tjener mindst 75 pct. af sin globalindkomst her i landet. Se KSL § 5 A, stk. 4.

Eksempel

T er bosat i Tyskland. T arbejder fra 1. januar år 1 til 1. september år 2 i Tyskland og tjener i år 2 tysk lønindkomst svarende til 200.000 kr. Fra 1. september år 2 til 31. december år 2 arbejder T i Danmark for en dansk arbejdsgiver og har dansk lønindkomst på 100.000 kr. Det danske indkomstår er så kun 4 måneder. Ved beregningen af om 75 pct.s betingelsen er opfyldt anvendes derfor kalenderåret i år 2. Dette indebærer, at den tyske lønindkomst på 200.000 kr. indgår ved beregningen af, om 75 pct.s betingelsen er opfyldt. I dette tilfælde er betingelsen ikke opfyldt.