åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om hvordan den kvalificerende indkomst opgøres ved skattepligt en del af året.

Regel

Hvis en person kun arbejder her i landet i en del af året og har et indkomstår, der er mindre end 12 måneder, anvendes kalenderåret ved bedømmelsen af, om den pågældende tjener mindst 75 pct. af sin globalindkomst her i landet. Se KSL § 5 A, stk. 4.

Eksempel

T er bosat i Tyskland. T arbejder fra 1. januar år 1 til 1. september år 2 i Tyskland og tjener i år 2 tysk lønindkomst svarende til 200.000 kr. Fra 1. september år 2 til 31. december år 2 arbejder T i Danmark for en dansk arbejdsgiver og har dansk lønindkomst på 100.000 kr. Det danske indkomstår er så kun 4 måneder. Ved beregningen af om 75 pct.s betingelsen er opfyldt anvendes derfor kalenderåret i år 2. Dette indebærer, at den tyske lønindkomst på 200.000 kr. indgår ved beregningen af, om 75 pct.s betingelsen er opfyldt. I dette tilfælde er betingelsen ikke opfyldt.