Indhold

Her er eksempler på opgørelse af den kvalificerende indkomst og globalindkomst, som benyttes ved bedømmelsen af, om en person opfylder 75 pct. betingelsen i KSL § 5 A, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Eksempel lønmodtager - opfylder 75 pct. betingelsen
  • Eksempel lønmodtager - opfylder ikke 75 pct. betingelsen
  • Eksempel selvstændig - opfylder ikke 75 pct. betingelsen

Eksempel lønmodtager

L er bosat i Tyskland og arbejder i Danmark for en dansk arbejdsgiver. L er begrænset skattepligtig til Danmark efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1. L tjener 300.000 kr. i lønindtægt fra sin danske arbejdsgiver. Danmark har beskatningsretten til lønindtægten efter DBO'ens artikel 15, stk. 1. L betaler 3.000 kr. årligt i fagforeningskontingent og har 3.000 kr. i befordringsfradrag. L har desuden 10.000 kr. i renteindtægter fra indestående i en dansk bank og 15.000 kr. i udbytte fra et tysk selskab. L bor i en ejerbolig til en værdi af 1,5 mio. kr.

Opgørelse af den kvalificerende indkomst

Bruttoløn

 

300.000 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag

24.000 kr.

 

Fagforeningskontingent

3.000 kr.

 

Befordringsudgifter

3.000 kr.

 

 

30.000 kr.

- 30.000 kr.

Kvalificerende indkomst

 

270.000 kr.

Opgørelse af globalindkomst (øvrig indkomst)

Renteindtægter

10.000 kr.

Udbytter

15.000 kr.

Kvalificerende indkomst

270.000 kr.

I alt

295.000 kr.

Den kvalificerende indkomst udgør ca. 91,5 pct. (270.000/295.000), og L opfylder 75 pct.s betingelsen. Bemærk, at eventuelle renteudgifter fra prioritetsgæld m.m. eller anden gæld vedrørende den faste ejendom ikke fragår ved opgørelsen af globalindkomsten.

Eksempel lønmodtager

De faktiske forhold om den kvalificerende indkomst svarer til ovenstående eksempel, bortset fra at den danske lønindkomst nu er 200.000 kr. L har en enkeltstående lønindtægt fra Tyskland, der ikke medfører social sikring dér, og har bruttolønindtægter herfra svarende til 50.000 kr. Desuden modtager L 20.000 kr. i bankrenter. L har årlige renteudgifter på 100.000 kr. fra et lån optaget til køb af en post aktier. L er medlem af en dansk A-kasse og betaler årligt 4.000 kr. i bidrag.

Opgørelse af den kvalificerende indkomst

Bruttoløn

 

200.000 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag

16.000 kr.

 

Fagforeningskontingent

3.000 kr.

 

Befordringsudgifter

3.000 kr.

 

 

22.000 kr.

-22.000 kr.

Kvalificerende indkomst

 

178.000 kr.

Opgørelse af globalindkomsten (øvrig indkomst)

Renteindtægter

20.000 kr.

Tysk lønindkomst

50.000 kr.

Kvalificerende indkomst

178.000 kr.

I alt

248.000 kr.

Den kvalificerende indkomst udgør herefter ca. 71,8 % (178.000/248.000) af globalindkomsten, og L opfylder derfor ikke 75 pct.s betingelsen. Bemærk at A-kassebidraget ikke er fratrukket ved opgørelse af den kvalificerende lønindkomst og at renteudgifterne ikke er fratrukket ved opgørelsen af globalindkomsten.

Eksempel selvstændig

S er fysioterapeut og bosat i Sverige. S driver virksomhed både i Danmark og i Sverige. Selve driften af den danske klinik (fast driftssted) giver et overskud på 475.000 kr. Summen af renteindtægter og renteudgifter og kurstab, der vedrører klinikken, er negativ med 25.000 kr. Overskuddet i Sverige eksklusive renteudgifter og kurstab på den svenske klinik er 200.000 kr. Til etablering af den svenske klinik har S lånt et beløb svarende til 1 mio. kr., der medfører en årlig renteudgift på 100.000 kr.

Den kvalificerende indkomst udgør selve driftsoverskuddet på 475.000 kr. med tillæg af de 25.000 kr. i fratrukne finansieringsudgifter, i alt 500.000 kr.

Globalindkomsten er de 500.000 kr. i kvalificerende indkomst samt de 200.000 kr. i øvrig indkomst, i alt 700.000 kr.

Den kvalificerende indkomst udgør herefter 71 % (500.000/700.000) af globalindkomsten, så S opfylder ikke 75 pct.s betingelsen.