Indhold

Dette afsnit handler om opgørelse af globalindkomst efter grænsegængerreglerne.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udgifter der ikke kan fratrækkes globalindkomsten
  • Negativ globalindkomst.

Regel

Globalindkomsten opgøres efter danske regler med fradrag for samtlige udgifter afholdt for at erhverve indkomsten efter SL § 6, litra a. Se KSL § 5 A, stk. 1, 2. pkt.

I globalindkomsten indgår som udgangspunkt al indkomst, uanset hvor den hidrører fra. Dvs. både indkomst tjent i Danmark og indkomst tjent i udlandet, og uanset hvilken type indkomst der er tale om fx renter, udbytter og royalties samt fast ejendom. Indkomsten skal medregnes i globalindkomsten selvom Danmark ikke har beskatningsretten til indkomsten efter en DBO. Det kan fx være renteindtægter, pension eller SU fra Danmark.

Bemærk

Ved opgørelsen af globalindkomsten skal der ikke tages hensyn til underskud fra tidligere år, og der indgår ikke indtægter, som efter danske regler er skattefrie fx aktieavancer, der er skattefrie efter aktieavancebeskatningsloven.

Samlet opgørelse

Der laves en samlet opgørelse (skattepligtig indkomst) for alle indtægter. Det er derfor uden betydning, om der er tale om arbejdsindkomst eller fx aktie- eller kapitalindkomst.

Opgørelse af globalindkomsten består af

  • den kvalificerende indkomst, der opgøres som beskrevet i afsnit C.F.5.3.1
  • den øvrige indkomst, der opgøres som beskrevet i dette afsnit.

Udgifter der ikke kan fratrækkes globalindkomsten

Ved opgørelsen af de øvrige indkomster kan der i fx udenlandsk lønindkomst ikke fratrækkes fagforeningskontingent, befordringsudgifter m.m., da dette ikke anses for driftsomkostninger efter SL § 6, litra a.

Tilsvarende må renteudgifter og kurstab, herunder prioritetsrenter m.m. vedrørende bolig i egen ejendom, uanset om den er beliggende i Danmark eller i udlandet, ikke fratrækkes ved opgørelsen af globalindkomsten.

Udenlandske sociale bidrag, der påhviler lønmodtageren, og udgifter, der slet ikke knytter sig til en indtægt (private renteudgifter, underholdsbidrag, private pensionsordninger m.m.) fragår heller ikke i globalindkomstopgørelsen.

Negativ globalindkomst

I tilfælde hvor den kvalificerende indkomst er positiv, og globalindkomsten er negativ, fx hvis en udenlandsk lønmodtager har underskud fra udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i udlandet, anses 75 pct.s betingelsen for opfyldt.