Indhold

Dette afsnit handler om hvordan den kvalificerende indkomst skal opgøres, når det skal vurderes om en person opfylder 75 pct. betingelsen for at kunne anvende grænsegængerreglerne.

Afsnittet indeholder:

 • Indtægter der indgår i den kvalificerende indkomst
 • Fradrag i opgørelsen af den kvalificerende indkomst.

Opgørelse af den kvalificerende indkomst efter reglerne i KSL § 5 A, stk. 1, anvendes kun til bedømmelse af, om en person kan blive omfattet af grænsegængerreglerne i kildeskattelovens afsnit I A.

Denne opgørelse må derfor ikke forveksles med selve indkomstopgørelsen, herunder hvilke fradrag for personlige og familiemæssige udgifter grænsegængeren er berettiget til. Se afsnit C.F.5.4 om fradrag for personlige og familiemæssige udgifter for grænsegængere.

Indtægter der indgår i den kvalificerende indkomst

Ved opgørelsen af den kvalificerende indkomst indgår personlig indkomst m.m. og indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed som omtalt tidligere. Se afsnit C.F.5.2.

Indtægt fra fast ejendom

Indkomst fra fast ejendom, renter, udbytter og royalties tjent her i landet indgår kun, hvis der er tale om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, fx hvis en renteindtægt er tilknyttet et fast driftssted her i landet. Se afsnit C.F.3.1.6 og TfS 1996, 532 HR om fast driftssted.

Bemærk

Den kvalificerende indkomst kan bestå af en kombination af kvalificerende komponenter. Eventuel bruttobeskattet lønindkomst samt lønindkomst omfattet af reglerne om DIS-ansatte, indgår i den kvalificerende indkomst.

Selv om indkomstansættelsen omfatter en periode, som er kortere end 1 år skal der ved opgørelse af den kvalificerende indkomst ikke foretages omregning efter PSL § 14. Se afsnit C.F.5.3.5.

Fremførelsesberettigede underskud fra tidligere indkomstår indgår ikke ved beregningen af den kvalificerende indkomst.

Betingelse om dansk skattepligt

Opgørelsen af den kvalificerende indkomst følger skattelovgivningens almindelige regler for begrænset skattepligtige og dobbeltdomicilerede, herunder med fradragsbegrænsningerne i KSL § 2, stk. 4, og KSL § 1, stk. 2.

For de begrænset skattepligtige følger indkomstbeskatningen af KSL § 2 eller kulbrinteskatteloven, og for de dobbeltdomicilerede følger indkomstbeskatningen af SL § 4.

Det er kun indkomst, som Danmark som kildeland kan beskatte efter en eventuel indgået DBO, der indgår ved opgørelsen af den kvalificerende indkomst. Se KSL § 5 A, stk. 1.

Skattefrie indtægter

Det er kun indkomster, som er skattepligtige efter interne danske skatteregler, der skal indgå ved opgørelsen af den kvalificerende indkomst. Derfor ses der bort fra følgende:

 • Ikke skattepligtige ydelser som fx skattefri godtgørelse efter LL § 9 A og invaliditetsydelser efter lov om social pension.
 • Udbetalinger fra private forsikringsordninger eller fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der ikke indkomstbeskattes, men i stedet pålægges afgift efter pensionsbeskatningsloven, eller udbetales helt skatte- og afgiftsfrit.
 • Pensionsbidrag omfattet af bortseelsesretten efter PBL § 19.

Bemærk

Udenlandske sociale bidrag, der påhviler arbejdsgiveren, indgår heller ikke i opgørelsen.

Se også

 • C.F.3 om hvilke indkomster der er omfattet af begrænset skattepligt
 • C.F.1.2.1 om dobbeltdomicil
 • C.F.9.2 om danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler.

Fradrag i opgørelsen af den kvalificerende indkomst

Udgifter som i årets løb er anvendt til at erhverve indkomsten, kan fratrækkes i den kvalificerede indkomst, jf. statsskattelovens § 6, litra a.

For lønmodtagere fratrækkes følgende udgifter i lønindkomsten:

 • Arbejdsmarkedsbidrag
 • ATP
 • Udgifter, der vedrører lønindkomsten, og som er fradragsberettigede efter almindelige regler. Fx fagforeningskontingent, udgifter til befordring, fradrag efter rejsereglerne samt øvrige lønmodtagerudgifter, der overstiger grundbeløbet i LL § 9, stk. 1.

Den kvalificerende indkomst skal ikke nedsættes med:

 • Private renteudgifter
 • Underholdsbidrag
 • Indbetalinger til private pensionsordninger
 • Beskæftigelsesfradrag
 • Udgifter til A-kasse
 • Udgifter til efterløn m.m.

Det bemærkes, at fradrag såsom personfradrag og jobfradrag ikke er udgifter, der er afholdt for at erhverve indkomsten og dermed ikke kan fradrages i den kvalificerede indkomst.

Bruttobeskattede lønmodtagere

For bruttobeskattede lønmodtagere, dvs. arbejdsudlejede, søfolk og kulbrintefolk opgøres den kvalificerende indkomst efter samme principper som for lønmodtagere.

Pensionister, rådgivere, konsulenter m.fl.

Den kvalificerende indkomst for pensionister, rådgivere, konsulenter, bestyrelsesmedlemmer m.m. opgøres efter samme principper.

Selvstændige

Den kvalificerende indkomst for selvstændige med fast driftssted i Danmark opgøres efter tilsvarende principper.

Dvs. at overskuddet fra virksomheden fratrækkes kontingenter vedrørende virksomheden og pligtigt arbejdsmarkedsbidrag mv. Hertil lægges nettofinansieringsudgifter (renteudgifter og kurstab på gæld), som er fradraget ved indkomstopgørelsen.