Indhold

Dette afsnit handler om, hvorfor Danmark har indført skatteregler for grænsegængere.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund
  • Formål
  • Historikskema

Baggrund

Hvis en begrænset skattepligtig lønmodtager tjener hele eller næsten hele sin indkomst i form af løn i et andet land end bopælslandet, skal arbejdslandet give fradrag og lempelser i samme omfang som til fuldt skattepligtige, hvis personen ikke har mulighed for at få fradrag i sit bopælsland. Se sag C-279/93 om den tyske Roland Schumacker-sag.

Inden afsigelsen af 2 domme gav EU-Kommissionen den 21. december 1993 en henstilling om den skattemæssige behandling af visse begrænset skattepligtige. Begrænset skattepligtige lønmodtagere m.m., der oppebærer mere end 75 pct. af deres samlede indkomst fra et andet land end bopælslandet, bør ifølge Kommissionen have samme adgang til ligningsmæssige fradrag m.m. som fuldt skattepligtige.

De to sager involverede ikke danske regler, men Danmark er EU-retligt forpligtet til at følge de retningslinjer, som fastlægges i dommene. Da de danske regler for begrænset skattepligtige lønmodtagere på daværende tidspunkt var meget lig de tyske regler, betød det at de danske regler skulle justeres. Dette gjaldt også reglerne for beskatning af begrænset skattepligtige selvstændige erhvervsdrivende.

De to domme

EF-domstolen afsagde den 14. februar 1995 dom i en præjudiciel tysk sag om en belgier, der var begrænset skattepligtig i Tyskland, hvor han tjente næsten hele familiens indkomst ved lønarbejde. Som begrænset skattepligtig blev belgieren på flere punkter stillet ringere end fuldt skattepligtige tyskere.

EF-domstolen anså de tyske regler for at være i strid med EU-reglerne, da en medlemsstat ikke må diskriminere andre medlemsstaters statsborgere, der har ret til at arbejde i en anden medlemsstat.

Efter Schumacker-sagen afsagde EF-domstolen den 11. august 1995 en dom i en præjudiciel hollandsk sag. Sagen vedrørte en belgier, der arbejdede som selvstændig fysioterapeut i Holland. Belgieren tjente hele sin indkomst i Holland, men Holland ville ikke give belgieren fradrag for henlæggelser til en selvpensioneringsreserve, da han ikke boede i Holland.

EF-domstolen anså de hollandske regler for at være i strid med EU-reglerne om fri etableringsret, og der blev i afgørelsen anvendt den samme argumentation som i ovennævnte Schumacker-sag. Se sag C-80/94 om Wielockx-sagen.

Formål

Grænsegængerreglerne i KSL afsnit I A har til formål at give lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med bopæl i udlandet mulighed for at få de samme fradrag for udgifter vedrørende personlige og familiemæssige forhold som fuldt skattepligtige personer. Det er en betingelse, at de har hovedparten af deres samlede indkomst i Danmark.

Reglerne giver også ret til at få foretaget skatteberegningen som for en fuldt skattepligtig person.

Historikskema

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

1095 af 20. december 1995

Grænsegængerreglerne indføres som afsnit IA i kildeskatteloven

Indførelse af § 5 A-D

228 af 27. marts 1996

Asylansøgere undtages for brugen af grænsegængerreglerne

§ 5 A, stk. 5 indføres

1219 af 27. december 1996

Afskaffelse af formueskatten: "og formue" udgår af bestemmelsen som led i den generelle ophævelse af formueskatten i Danmark

§ 5 C, stk. 2 ændres

1104 af 29. december 1997

Justering, udenlandske sociale bidrag: fradragsret for udenlandske obligatoriske sociale bidrag

§ 5 B, stk. 1, nr. 6 indføres

1033 af 23. december 1998

Ophævelse af arbejdsgivernes eget arbejdsmarkedsbidrag: ændring af henvisning til lov om arbejdsmarkedsfonde

§ 5 B, stk. 1, nr. 6 ændres

251 af 28. april 1999

Kosovonødloven: personer med midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen undtages for brugen af grænsegængerreglerne

§ 5 A, stk. 5 ændring

460 af 31. maj 2000

Udvidelse af DIS-ordningen: ændring af lovhenvisninger

§ 5 B, stk. 2

1028 af 22. november 2000

Begrænset skattepligtig pensionist: bl.a. indførelse af fradragsbegrænsning, hvis DBO har en bestemmelse om at en del af pensionen er skattefri

§ 5 A, stk. 3 ændring

1044 af 17. december 2002

Ophævelse af jugoslaverloven: personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien mv. eller lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien udgår af bestemmelsen

§ 5 A, stk. 5 ændring

442 af 20. juni 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst: indførelse af beskæftigelsesfradrag

§ 5 B, stk. 2 (nyt)

302 af 30. april 2004

Fremrykning af lavere skat på arbejdsindkomst:

§ 5 B, stk. 2 ændring

386 af 27. maj 2005

Ændring af lovhenvisning pga. indførelse af ny Søfolksskattelov

§ 5 B, stk. 3 ændring

425 af 6. juni 2005

Efterløn og overgangsydelser omfattes af bestemmelsen

§ 5 A, stk. 3 ændring

428 af 6. juni 2005

Konsekvensændringer, kommunalreformen mv.:

§ 5 D, stk. 1 ændring

1545 af 20. december 2006

Dagpenge ved sygdom og fødsel omformuleres til sygedagpenge og barselsdagpenge

§ 5 A, stk. 2 ændring

347 af 18. april 2007

"Overgangsydelse" udgår af bestemmelsen

§ 5 A, stk. 3 ændring

1235 af 24. oktober 2007

Lavere skat på arbejde: forhøjelse af procenter og satser

§ 5 B, stk. 2

521 af 17. juni 2008

Indførelse af pkt. vedrørende ægtefælles skatteberegning når ægtefællen dør

§ 5 C, stk. 2

1433 af 5. december 2018

Fradragsberettigede gaver og forpligtelser jf. ligningslovens § 8A og § 12

§ 5 B, stk. 1, nr. 4 ændres