Indhold

Afsnittet indeholder en liste over de internationale organisationer, hvor ansatte embedsmænd er objektivt skattefritaget.

Afsnittet indeholder:

  • Liste over internationale organisationer, hvor lønnen er objektiv skattefri
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ingen fradrag for lønmodtagerudgifter

Med virkning fra og med indkomståret 2016 kan udgifter, der vedrører erhvervelse af indkomst, der er objektivt skattefritaget, ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det drejer sig typisk om udgifter til befordring, rejser, flytning og dobbelt husførelse. Se LL § 9, stk. 2, 3. pkt., indsat ved lov nr. 1888 af 29.12.2015 § 7, nr. 3. Andre lønmodtagerudgifter, der ikke længere kan fradrages er fx udgifter til kurser, studierejser og faglitteratur, arbejdstøj samt arbejdsværelse, kontorhold, telefon og computer.

Lovændringen har ingen betydning for fradrag for fagforeningskontingent og bidrag til A-kasse og efterløn. Se L 56/2015, pkt. 3.5.2. 

Liste over internationale organisationer, hvor lønnen er objektiv skattefri

Organisation

Bemærkninger

ADB, Asian Development Bank, Den asiatiske udviklingsbank

Overenskomst af 4. december 1965, artikel 56, stk. 2. Et medlemsland kan dog sammen med ratifikations- eller tiltrædelsesdokumentet deponere en erklæring, der går ud på, at det pågældende medlemsland for sig og sine myndigheder bevarer retten til at beskatte lønninger og emolumenter (tillægsindtægter), der af banken udbetales til personer, som er statsborgere i eller står i andet tilhørsforhold til dette medlemsland

Se BKI nr. 75 af 30/09/1966 om bekendtgørelse af overenskomst af 4. december 1965 om oprettelse af Den asiatiske Udviklingsbank

AfDB, African Development Bank, Den afrikanske udviklingsbank

Overenskomst af 4. august 1963, artikel 57, stk. 2

Se BKI nr. 11 03/02/1989 om bekendtgørelse om overenskomst af 4. august 1963 om oprettelse af Den Afrikanske Udviklingsbank

AFDF, African Development Fund, Den afrikanske udviklingsfond

Overenskomst af 29. november 1972, artikel 49, stk. 4

Se BKI nr. 121 af 13/12/1974 om bekendtgørelse om overenskomst af 29. november 1972 om oprettelse af Den Afrikanske Udviklingsfond

AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank

Overenskomst af 29. juni 2015, artikel 51, stk. 2. Et medlemsland kan dog sammen med sit ratifikations- accept- eller godkendelsesinstrument deponere en erklæring om, at det pågældende medlem for sig selv og sine politiske underafdelinger bevarer retten til at beskatte lønninger og honorarer, der efter de givne omstændigheder udbetales af banken til personer, som er statsborgere i eller står i andet tilhørsforhold til medlemmet

Se BKI nr. 7 af 13/03/2018 om bekendtgørelse af overenskomst af 29. juni 2015 om Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank

CE, Conseil de l'Europe, Europarådet

Se under Europarådet

CEMT, Conférence Européenne des Ministéres des Transport

Se under OECD

CERN, European Organization for Nuclear Research

Organisationens embedsmænd, jf. protokol af 18. marts 2004, artikel 10, stk. 2 (b)

Organisationens generaldirektør, jf. artikel 12

Se BKI nr. 43 af 28/10/2009 om bekendtgørelse af protokol af 18. marts 2004 om rettigheder og immuniteter for Den Europæiske Organisation for Nuklear Forskning

Den Fælles Råvarefond

Overenskomst af 27. juni 1980 om oprettelse af Den fælles Råvarefond, artikel 48, stk. 3

Se BKI nr. 102 af 01/11/1990 om bekendtgørelse om overenskomsten af 27. juni 1980 om oprettelse af Den fælles Råvarefond

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14 om skattefritagelse

Det Europæiske Miljøagentur

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14 om skattefritagelse

Se også BKI nr. 93 af 17/08/1995 om bekendtgørelse af aftale af 10. maj 1995 med Det Europæiske Miljøagentur om hjemsted

EASA, European Aviation Safety Agency

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91, artikel 96

EBA, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14 om skattefritagelse

ECA, Den Økonomiske Kommission for Afrika

Regional kommission (UNEBA) under Det Økonomiske og Sociale Råd i FN (ECOSOC)

Se BKI nr. 37 af 10. juli 1948 om bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af den af de Forenede Nationers Plenarforsamling den 13. Februar 1946 godkendte almindelige Konvention om de Forenede Nationers Rettigheder og Immuniteter, artikel V, stk. 18 (embedsmænd)

ECB, Den Europæiske Centralbank

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14, jf. artikel 22

ECDC, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med sygdomme

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme, artikel 26, stk. 2

ECE, Den Økonomiske Kommission for Europa

Regional kommission (UNECE) under Det Økonomiske og Sociale Råd i FN (ECOSOC)

Se BKI nr. 37 af 10. juli 1948 om bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af den af de Forenede Nationers Plenarforsamling den 13. Februar 1946 godkendte almindelige Konvention om de Forenede Nationers Rettigheder og Immuniteter, artikel V, stk. 18 (embedsmænd)

ECLAC, Den Økonomiske Kommission for Latinamerika og Caribien

Regional kommission (UNECLAC) under Det Økonomiske og Sociale Råd i FN (ECOSOC)

Se BKI nr. 37 af 10. juli 1948 om bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af den af de Forenede Nationers Plenarforsamling den 13. Februar 1946 godkendte almindelige Konvention om de Forenede Nationers Rettigheder og Immuniteter, artikel V, stk. 18 (embedsmænd)

ECO, European Communications Office

Indtil 1. juli 2009 ERO - Det Europæiske Radiokommunikationskontor i København.

BKI nr. 19 af 11/03/2010 og BKI nr. 7 af 14/03/2013

Værtsskabsaftale BKI nr. 59 af 16/06/1994.

EFSA, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Protokol om EU’s privileger og immuniteter, artikel 11-14 om skattefritagelse

Se også Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, artikel 48

EIB, Den Europæiske Investeringsbank

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14, jf. artikel 22

EKSF, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14

ELA, Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed

Protokol om EU’s privileger og immuniteter, artikel 11-14

Se også Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1149 af 20. juni 2019 om oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 og (EU) 2016/589 og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/344, artikel 34

EMA, Det Europæiske Lægemiddelagentur

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur, artikel 74

►◄

►◄

ESCAP, Economic and Social Commission for Asia and The Pacific

Regional kommission (UNESCAP) under Det Økonomiske og Sociale Råd i FN. (ECOSOC)
Se BKI nr. 37 af 10. juli 1948 om bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af den af de Forenede Nationers Plenarforsamling den 13. Februar 1946 godkendte almindelige Konvention om de Forenede Nationers Rettigheder og Immuniteter, artikel V, stk. 18 (embedsmænd)

EU, Den Europæiske Union

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14

Se også afsnit C.F.7.1 om ansatte i EU

EURATOM, Det Europæiske Atomenergifællesskab

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14

EUROFISH, Den Internationale Organisation for Udvikling af Fiskeri i Øst- og Centraleuropa

BKI nr. 26 af 11. april 1950 artikel 19 (b), jf. artikel 1, stk. 1 (b) (embedsmænd). 

Bekendtgørelse af aftale af 11. marts 2003 med Den Internationale Organisation for Udvikling af Fiskeri i Øst- og Centraleuropa (EUROFISH) vedrørende Organisationens hovedsæde i København. BKI nr. 35 oktober 2003, artikel VIII (tjenestemænd).

Europarådet

Det Europæiske Råds embedsmænd, jf. bekendtgørelse af 2. september 1949, artikel 18 (b). BKI nr. 46 af 10. november 1953.

►◄

Protokol af 5. marts 1996 (dommere). BKI nr. 39 af 10. december 2004.

FAO, Food and Agriculture Organization

FN's levnedsmiddels- og landbrugsorganisation.

Bekendtgørelse om Danmarks tiltrædelse af den af De Forenede Nationers plenarforsamling den 21. november 1947 godkendte konvention om rettigheder og immuniteter for de særlige institutioner. BKI nr. 26 af 11. april 1950 artikel VI, stk. 19 (b), jf. artikel 1, stk. 1 (b) (embedsmænd).

FN, Forenede Nationer

Se BKI nr 37 af 10/07/1948 om bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af den af de Forenede Nationers Plenarforsamling den 13. Februar 1946 godkendte almindelige Konvention om de Forenede Nationers Rettigheder og Immuniteter, artikel V, stk. 18 b

FN's særorganisationer

Se BKI nr 26 af 11/04/1950 om bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af den af De Forenede Nationers plenarforsamling den 21. november 1947 godkendte konvention om rettigheder og immuniteter for de særlige institutioner, artikel VI, stk. 19 (b)

FRONTEX, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

Protokol om EU's privileger og immuniteter, artikel 11-14

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007 Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF, artikel 59

IAEA, Den Internationale Atomenergi Organisation

Bekendtgørelse af overenskomst af 1. juli 1959 vedrørende Den internationale Atomenergi-Organisations rettigheder og immuniteter, artikel VI, stk. 18 (embedsmænd)

BKI nr. 37 af 9. oktober 1963 
Lov nr. 464 af 17. juni 2008, § 4

IAPSO, Inter-Agency Procurement Services Office

Afdeling under FN udviklingsprogram (UNDP)

ICM, Intergovernmental Committee for Migration

I dag International Organization for Migration, se "IOM"

IBRD og IMF, Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (Verdensbanken) og Den Internationale Valutafond

Bekendtgørelse nr. 26 af 11. april 1950 om Danmarks tiltrædelse af FN's plenarforsamling, artikel VI, stk. 19 (b)

Se BKI nr. 6 af 15/07/2020 om bekendtgørelse af 24. september 2019 med Verdensbanken om status, immuniteter og privilegier for Verdensbankens medarbejdere, som skal arbejde i det fælles Verdensbank-UNHCR datacenter, artikel 11 (1) (j)

ICAO, Organisationen for International Civil Luftfart

TfS 1984,423, særorganisation under FN

ICES, Det Internationale Havundersøgelsesråd

Værtskabsaftale af 24. juli 1968, artikel VIII, afsnit 2. BKI nr. 8 af 16. januar 1969.

ICSID, International Centre for Settlement of Investment Disputes

Bekendtgørelse af konvention af 18. marts 1965 om bilæggelse af investeringstvister mellem stater og andre landes statsborgere. (ICSID), artikel 24, stk. 2: "Centrets godtgørelser til formanden og til medlemmerne af det administrative råd, honorarer, lønninger og andre godtgørelser til sekretariatets embedsmænd og funktionærer er fritaget for skat, medmindre modtagerne af ydelserne er statsborgere i det land, hvor de udøver deres funktioner."

BKI nr. 92 af 12. august 1968.

ICTY, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

ICTY, som hører under FN, har den 2. februar 1999 erklæret, at ICTY's embedsmænd er omfattet af den skattefritagelse, som fremgår af artikel V, stk. 18b, i FN-konventionen, se BKI nr. 37 af 10/07/1948 om Bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af den af de Forenede Nationers Plenarforsamling den 13. februar 1946 godkendte almindelige konvention om de Forenede Nationers Rettigheder og Immuniteter.

Se også lov nr. 1099 af 21/12/1994 om lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelse i det tidligere Jugoslavien, bilag 1, art. 30.

ICTY blev opløst i 2017

IDB, Den Interamerikanske Udviklingsbank

Aftale af 4. april 1959, artikel XI, afsnit 9,b: "Ingen skat må pålægges lønninger og honorarer, der af banken udbetales til bestyrelsesmedlemmer, stedfortrædere, tjenestemænd eller ansatte, som ikke er indlændinge."

Se BKI nr. 73 af 30/08/1976 om Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af overenskomst af 8. april 1959 om oprettelse af den Interamerikanske Udviklingsbank.

IEA, Det Internationale Energi-agentur

Følger OECD's lempelsesregler. 

Se BKI nr. 32 af 07/04/1976 om Bekendtgørelse af aftale af 18. november 1974, jf. bekendtgørelse nr. 49 af 14. september 1948, tillægsprotokol nr. 1

IFAD, International Fund for Agricultural Development

Se BKI nr. 26 af 11/04/1950 om Bekendtgørelse om Danmarks tiltrædelse af den af De Forenede Nationers plenarforsamling den 21. november 1947 godkendte konvention om rettigheder og immuniteter for de særlige institutioner, artikel VI, stk.19b

Se BKI nr. 6 af 19/01/1978 om Bekendtgørelse af overenskomst af 13. juni 1976 om oprettelse af Den internationale Fond for landbrugsudvikling. (IFAD), artikel 10, afsnit 2.

IFC, Den Internationale Finansieringsinstitution

Se BKI nr. 50 af 07/09/1956 om Bekendtgørelse Om Danmarks ratifikation af overenskomsten af 11. april 1955 om den Internationale Finansieringsinstitution, artikel VI, afsnit 9.

ILO, Den Internationale Arbejdsorganisation

Særorganisation under FN, jf. Bekendtgørelse om Danmarks tiltrædelse af den af De Forenede Nationers plenarforsamling den 21. november 1947 godkendte konvention om rettigheder og immuniteter for de særlige institutioner, artikel I, stk. 1 (a).
Se BKI nr. 26 af 11/04/1950

IMO, Den Internationale Rådgivende Søfartsorganisation

Særorganisation under FN, jf. Bekendtgørelse om konvention af 6. marts 1948 angående Den mellemstatslige rådgivende Søfartsorganisation, artikel 45.

Se BKI nr. 51 af 7. oktober 1959

INMARSAT, Den Internationale Maritime Satellitorganisation

Se BKI nr. 89 af 27/10/1980 om Bekendtgørelse af konvention af 3. september 1976 om den internationale maritime Satellit-organisation (INMARSAT) og den dertil knyttede driftsoverenskomst, artikel 26.

IOC, Intergovernmental Oceanographic Commission

Underafdeling til UNESCO, som er omfattet af FN-konventionen om privilegier og immuniteter
Bekendtgørelse nr. 37 af 10. juli 1948, jf. bekendtgørelse nr. 19 af 18. december 1946, artikel XII

IOM, International Organization for Migration

Den Internationale Migrationsorganisation. Særorganisation under FN.

►Omfattet af værtskabsaftale af 22. september 2022 for alle FN-organisationer i FN-byen i København (ONE-UN-aftalen), der erstatter tidligere værtskabsaftaler med virkning fra 22. september 2022. Den nye aftale er endnu ikke offentliggjort på dansk. Kan ses på UN Treaty: UNTC

I henhold til artikel 11, stk. 1, litra c) er gager og vederlag udbetalt af FN fritaget for skat. Det samme gælder værditilvækst på FN-pensionsordninger.

Fritagelsen gælder for "Officials and Other United Nations Personnel of the Office".

“Officials" er defineret i artikel 1, litra k):

“Officials" means all United Nations staff members assigned to the Office irrespective of their nationality, with the exception of those who are both locally recruited and paid hourly rates.

“Other United Nations Personnel" er defineret i artikel 1, litra l):

“Other United Nations Personnel" means persons assigned to the Office (other than Officials, Experts on Mission, Interns, United Nations Volunteers, Individual Service Providers and locally recruited personnel assigned to hourly rates as referenced in Article 15 of this Agreement) and engaged by the United Nations to perform official functions for the United Nations, under its supervision, in general using the Premises and equipment of the Office, for periodic payments (including amounts towards their costs of relevant social benefits if such benefits are not provided by the United Nations), and, by virtue of their terms of engagement, are required to comply with United Nations administrative issuances and standards applicable to their conduct."◄

ITU, International Telecommunications Union

Den Internationale Telekommunikations Union. Værtsoverenskomst
Særorganisation under FN
Bekendtgørelse nr. 26 af 11. april 1950

IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

MINUGUA, United Nations Verification Mission in Guatemala

Mekong River Commission

Organisation der arbejder sammen med ESCAP (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)

Multinational Corps Northeast

Fælles dansk-tysk-polsk korps. Skattefrihed efter artikel 8, stk. 1 i Multinational Corps Northeast Convention

NATO, North Atlantic Treaty Organization

Bekendtgørelse nr. 44 af 11. august 1955, artikel X samt bekendtgørelse nr. 45 af 11. august 1955, artikel 7

En person blev under en udstationering til en Natobase i Tyskland ikke omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i artikel 10, da han ikke direkte var ansat under Nato. Se Skat 1990.4.226. Den nordatlantiske traktat mellem regeringerne i Danmark og USA om forsvaret af Grønland

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development

Følger FN's særorganisationer

OHCHR, United Nations Centre for Human Rights

Sekretariatet for FN's højkommissær for menneskerettigheder

UNAIDS, Joint United Nations Programme on AIDS

Følger FN's beskatningsregler
Co-sponsors: UNDP, UNESCO, UNFPA, UNICEF, WHO, UNHCR, WFP, UNODC, ILO and World Bank

UNCDF, United Nations Capital Development Fund

UNCHS, United Nations Centre for Human Settlement (Habitat)

UNCTC, United Nations Centre on Transnational Corporations

UNDCP, United Nations Drug Control Programme

UNDP, United Nations Development Programme

FN's Udviklingsprogram.

►Omfattet af værtskabsaftale af 22. september 2022 for alle FN-organisationer i FN-byen i København (ONE-UN-aftalen), der erstatter tidligere værtskabsaftaler med virkning fra 22. september 2022. Den nye aftale er endnu ikke offentliggjort på dansk. Kan ses på UN Treaty: UNTC

I henhold til artikel 11, stk. 1, litra c) er gager og vederlag udbetalt af FN fritaget for skat. Det samme gælder værditilvækst på FN-pensionsordninger.

Fritagelsen gælder for "Officials and Other United Nations Personnel of the Office".

“Officials" er defineret i artikel 1, litra k):

“Officials" means all United Nations staff members assigned to the Office irrespective of their nationality, with the exception of those who are both locally recruited and paid hourly rates.

“Other United Nations Personnel" er defineret i artikel 1, litra l):

“Other United Nations Personnel" means persons assigned to the Office (other than Officials, Experts on Mission, Interns, United Nations Volunteers, Individual Service Providers and locally recruited personnel assigned to hourly rates as referenced in Article 15 of this Agreement) and engaged by the United Nations to perform official functions for the United Nations, under its supervision, in general using the Premises and equipment of the Office, for periodic payments (including amounts towards their costs of relevant social benefits if such benefits are not provided by the United Nations), and, by virtue of their terms of engagement, are required to comply with United Nations administrative issuances and standards applicable to their conduct."◄

UNEP, United Nations Environment Programme

FN's Miljøprogram

►Omfattet af værtskabsaftale af 22. september 2022 for alle FN-organisationer i FN-byen i København (ONE-UN-aftalen), der erstatter tidligere værtskabsaftaler med virkning fra 22. september 2022. Den nye aftale er endnu ikke offentliggjort på dansk. Kan ses på UN Treaty: UNTC

I henhold til artikel 11, stk. 1, litra c) er gager og vederlag udbetalt af FN fritaget for skat. Det samme gælder værditilvækst på FN-pensionsordninger.

Fritagelsen gælder for "Officials and Other United Nations Personnel of the Office".

“Officials" er defineret i artikel 1, litra k):

“Officials" means all United Nations staff members assigned to the Office irrespective of their nationality, with the exception of those who are both locally recruited and paid hourly rates.

“Other United Nations Personnel" er defineret i artikel 1, litra l):

“Other United Nations Personnel" means persons assigned to the Office (other than Officials, Experts on Mission, Interns, United Nations Volunteers, Individual Service Providers and locally recruited personnel assigned to hourly rates as referenced in Article 15 of this Agreement) and engaged by the United Nations to perform official functions for the United Nations, under its supervision, in general using the Premises and equipment of the Office, for periodic payments (including amounts towards their costs of relevant social benefits if such benefits are not provided by the United Nations), and, by virtue of their terms of engagement, are required to comply with United Nations administrative issuances and standards applicable to their conduct."◄

UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Bekendtgørelse nr. 19 af 18. december 1946

UNFPA, United Nations Fund for Population Activities

FN's Befolkningsfond

►Omfattet af værtskabsaftale af 22. september 2022 for alle FN-organisationer i FN-byen i København (ONE-UN-aftalen), der erstatter tidligere værtskabsaftaler med virkning fra 22. september 2022. Den nye aftale er endnu ikke offentliggjort på dansk. Kan ses på UN Treaty: UNTC

I henhold til artikel 11, stk. 1, litra c) er gager og vederlag udbetalt af FN fritaget for skat. Det samme gælder værditilvækst på FN-pensionsordninger.

Fritagelsen gælder for "Officials and Other United Nations Personnel of the Office".

“Officials" er defineret i artikel 1, litra k):

“Officials" means all United Nations staff members assigned to the Office irrespective of their nationality, with the exception of those who are both locally recruited and paid hourly rates.

“Other United Nations Personnel" er defineret i artikel 1, litra l):

“Other United Nations Personnel" means persons assigned to the Office (other than Officials, Experts on Mission, Interns, United Nations Volunteers, Individual Service Providers and locally recruited personnel assigned to hourly rates as referenced in Article 15 of this Agreement) and engaged by the United Nations to perform official functions for the United Nations, under its supervision, in general using the Premises and equipment of the Office, for periodic payments (including amounts towards their costs of relevant social benefits if such benefits are not provided by the United Nations), and, by virtue of their terms of engagement, are required to comply with United Nations administrative issuances and standards applicable to their conduct."◄

UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees

FN's Flygtningeorganisation.

►Omfattet af værtskabsaftale af 22. september 2022 for alle FN-organisationer i FN-byen i København (ONE-UN-aftalen), der erstatter tidligere værtskabsaftaler med virkning fra 22. september 2022. Den nye aftale er endnu ikke offentliggjort på dansk. Kan ses på UN Treaty: UNTC

I henhold til artikel 11, stk. 1, litra c) er gager og vederlag udbetalt af FN fritaget for skat. Det samme gælder værditilvækst på FN-pensionsordninger.

Fritagelsen gælder for "Officials and Other United Nations Personnel of the Office".

“Officials" er defineret i artikel 1, litra k):

“Officials" means all United Nations staff members assigned to the Office irrespective of their nationality, with the exception of those who are both locally recruited and paid hourly rates.

“Other United Nations Personnel" er defineret i artikel 1, litra l):

“Other United Nations Personnel" means persons assigned to the Office (other than Officials, Experts on Mission, Interns, United Nations Volunteers, Individual Service Providers and locally recruited personnel assigned to hourly rates as referenced in Article 15 of this Agreement) and engaged by the United Nations to perform official functions for the United Nations, under its supervision, in general using the Premises and equipment of the Office, for periodic payments (including amounts towards their costs of relevant social benefits if such benefits are not provided by the United Nations), and, by virtue of their terms of engagement, are required to comply with United Nations administrative issuances and standards applicable to their conduct."◄

UNIC, United Nations Information Centre for the Nordic Countries

UNICEF, United Nations Childrens' Fund

FN's Børneorganisation.

►Omfattet af værtskabsaftale af 22. september 2022 for alle FN-organisationer i FN-byen i København (ONE-UN-aftalen), der erstatter tidligere værtskabsaftaler med virkning fra 22. september 2022. Den nye aftale er endnu ikke offentliggjort på dansk. Kan ses på UN Treaty: UNTC

I henhold til artikel 11, stk. 1, litra c) er gager og vederlag udbetalt af FN fritaget for skat. Det samme gælder værditilvækst på FN-pensionsordninger.

Fritagelsen gælder for "Officials and Other United Nations Personnel of the Office".

“Officials" er defineret i artikel 1, litra k):

“Officials" means all United Nations staff members assigned to the Office irrespective of their nationality, with the exception of those who are both locally recruited and paid hourly rates.

“Other United Nations Personnel" er defineret i artikel 1, litra l):

“Other United Nations Personnel" means persons assigned to the Office (other than Officials, Experts on Mission, Interns, United Nations Volunteers, Individual Service Providers and locally recruited personnel assigned to hourly rates as referenced in Article 15 of this Agreement) and engaged by the United Nations to perform official functions for the United Nations, under its supervision, in general using the Premises and equipment of the Office, for periodic payments (including amounts towards their costs of relevant social benefits if such benefits are not provided by the United Nations), and, by virtue of their terms of engagement, are required to comply with United Nations administrative issuances and standards applicable to their conduct."◄

UNIDO, United Nations Industrial Development Organization

FN's organisation for Industriel Udvikling.

►Omfattet af værtskabsaftale af 22. september 2022 for alle FN-organisationer i FN-byen i København (ONE-UN-aftalen), der erstatter tidligere værtskabsaftaler med virkning fra 22. september 2022. Den nye aftale er endnu ikke offentliggjort på dansk. Kan ses på UN Treaty: UNTC

I henhold til artikel 11, stk. 1, litra c) er gager og vederlag udbetalt af FN fritaget for skat. Det samme gælder værditilvækst på FN-pensionsordninger.

Fritagelsen gælder for "Officials and Other United Nations Personnel of the Office".

“Officials" er defineret i artikel 1, litra k):

“Officials" means all United Nations staff members assigned to the Office irrespective of their nationality, with the exception of those who are both locally recruited and paid hourly rates.

“Other United Nations Personnel" er defineret i artikel 1, litra l):

“Other United Nations Personnel" means persons assigned to the Office (other than Officials, Experts on Mission, Interns, United Nations Volunteers, Individual Service Providers and locally recruited personnel assigned to hourly rates as referenced in Article 15 of this Agreement) and engaged by the United Nations to perform official functions for the United Nations, under its supervision, in general using the Premises and equipment of the Office, for periodic payments (including amounts towards their costs of relevant social benefits if such benefits are not provided by the United Nations), and, by virtue of their terms of engagement, are required to comply with United Nations administrative issuances and standards applicable to their conduct."◄

UNOPS, United Nations Office for Project Services

FN's kontor for projektledelse.

►Omfattet af værtskabsaftale af 22. september 2022 for alle FN-organisationer i FN-byen i København (ONE-UN-aftalen), der erstatter tidligere værtskabsaftaler med virkning fra 22. september 2022. Den nye aftale er endnu ikke offentliggjort på dansk. Kan ses på UN Treaty: UNTC

I henhold til artikel 11, stk. 1, litra c) er gager og vederlag udbetalt af FN fritaget for skat. Det samme gælder værditilvækst på FN-pensionsordninger.

Fritagelsen gælder for "Officials and Other United Nations Personnel of the Office".

“Officials" er defineret i artikel 1, litra k):

“Officials" means all United Nations staff members assigned to the Office irrespective of their nationality, with the exception of those who are both locally recruited and paid hourly rates.

“Other United Nations Personnel" er defineret i artikel 1, litra l):

“Other United Nations Personnel" means persons assigned to the Office (other than Officials, Experts on Mission, Interns, United Nations Volunteers, Individual Service Providers and locally recruited personnel assigned to hourly rates as referenced in Article 15 of this Agreement) and engaged by the United Nations to perform official functions for the United Nations, under its supervision, in general using the Premises and equipment of the Office, for periodic payments (including amounts towards their costs of relevant social benefits if such benefits are not provided by the United Nations), and, by virtue of their terms of engagement, are required to comply with United Nations administrative issuances and standards applicable to their conduct."◄

UN Women, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

FN's enhed for ligestilling og forbedring af kvinders forhold.

►Omfattet af værtskabsaftale af 22. september 2022 for alle FN-organisationer i FN-byen i København (ONE-UN-aftalen), der erstatter tidligere værtskabsaftaler med virkning fra 22. september 2022. Den nye aftale er endnu ikke offentliggjort på dansk. Kan ses på UN Treaty: UNTC

I henhold til artikel 11, stk. 1, litra c) er gager og vederlag udbetalt af FN fritaget for skat. Det samme gælder værditilvækst på FN-pensionsordninger.

Fritagelsen gælder for "Officials and Other United Nations Personnel of the Office".

“Officials" er defineret i artikel 1, litra k):

“Officials" means all United Nations staff members assigned to the Office irrespective of their nationality, with the exception of those who are both locally recruited and paid hourly rates.

“Other United Nations Personnel" er defineret i artikel 1, litra l):

“Other United Nations Personnel" means persons assigned to the Office (other than Officials, Experts on Mission, Interns, United Nations Volunteers, Individual Service Providers and locally recruited personnel assigned to hourly rates as referenced in Article 15 of this Agreement) and engaged by the United Nations to perform official functions for the United Nations, under its supervision, in general using the Premises and equipment of the Office, for periodic payments (including amounts towards their costs of relevant social benefits if such benefits are not provided by the United Nations), and, by virtue of their terms of engagement, are required to comply with United Nations administrative issuances and standards applicable to their conduct."◄

UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

UNSO, United Nations Sudano-Sahelian Office

UPU, Universal Postal Union

Verdenspostunionen. Værtsoverenskomst

Verdensbanken

Se under IBRD og IMF

WCO, World Customs Organization

Annex to the convention establishing a customs co - Legal capacity, privileges and immunities of the council, artikel VI, section 17 b

WFP, World Food Programme

FN's Fødevareprogram.

►Omfattet af værtskabsaftale af 22. september 2022 for alle FN-organisationer i FN-byen i København (ONE-UN-aftalen), der erstatter tidligere værtskabsaftaler med virkning fra 22. september 2022. Den nye aftale er endnu ikke offentliggjort på dansk. Kan ses på UN Treaty: UNTC

I henhold til artikel 11, stk. 1, litra c) er gager og vederlag udbetalt af FN fritaget for skat. Det samme gælder værditilvækst på FN-pensionsordninger.

Fritagelsen gælder for "Officials and Other United Nations Personnel of the Office".

“Officials" er defineret i artikel 1, litra k):

“Officials" means all United Nations staff members assigned to the Office irrespective of their nationality, with the exception of those who are both locally recruited and paid hourly rates.

“Other United Nations Personnel" er defineret i artikel 1, litra l):

“Other United Nations Personnel" means persons assigned to the Office (other than Officials, Experts on Mission, Interns, United Nations Volunteers, Individual Service Providers and locally recruited personnel assigned to hourly rates as referenced in Article 15 of this Agreement) and engaged by the United Nations to perform official functions for the United Nations, under its supervision, in general using the Premises and equipment of the Office, for periodic payments (including amounts towards their costs of relevant social benefits if such benefits are not provided by the United Nations), and, by virtue of their terms of engagement, are required to comply with United Nations administrative issuances and standards applicable to their conduct."◄

WHO, World Health Organization

Verdenssundhedsorganisationen

►Omfattet af værtskabsaftale af 22. september 2022 for alle FN-organisationer i FN-byen i København (ONE-UN-aftalen), der erstatter tidligere værtskabsaftaler med virkning fra 22. september 2022. Den nye aftale er endnu ikke offentliggjort på dansk. Kan ses på UN Treaty: UNTC

I henhold til artikel 11, stk. 1, litra c) er gager og vederlag udbetalt af FN fritaget for skat. Det samme gælder værditilvækst på FN-pensionsordninger.

Fritagelsen gælder for "Officials and Other United Nations Personnel of the Office".

“Officials" er defineret i artikel 1, litra k):

“Officials" means all United Nations staff members assigned to the Office irrespective of their nationality, with the exception of those who are both locally recruited and paid hourly rates.

“Other United Nations Personnel" er defineret i artikel 1, litra l):

“Other United Nations Personnel" means persons assigned to the Office (other than Officials, Experts on Mission, Interns, United Nations Volunteers, Individual Service Providers and locally recruited personnel assigned to hourly rates as referenced in Article 15 of this Agreement) and engaged by the United Nations to perform official functions for the United Nations, under its supervision, in general using the Premises and equipment of the Office, for periodic payments (including amounts towards their costs of relevant social benefits if such benefits are not provided by the United Nations), and, by virtue of their terms of engagement, are required to comply with United Nations administrative issuances and standards applicable to their conduct."◄

WMO - World Meteorological Organization

Den Meteorologiske Verdensorganisation. Konvention af 11. april 1947

WTO - Verdenshandelsorganisationen

Se BKI nr. 71 af 08/06/1995 om Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af Overenskomsten af 15. april 1994 om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Artikel VIII, stk. 4: The privileges and immunities to be accorded by a Member to the WTO, its officials, and the
representatives of its Members shall be similar to the privileges and immunities stipulated in the
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, approved by the General
Assembly of the United Nations on 21 November 1947.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretten

SKM2019.485.BR

 Pensionsudbetalinger til tidligere ansat i multilateral udviklingsbank skulle beskattes efter danske skatteregler.

Tidligere instans: SKM2018.144.LSR.
Byretsdommen er anket til Østre Landsret.

Landsskatteretten

SKM2013.296.LSR

En skatteyder, der arbejdede i en international organisation i Danmark, hvor lønnen var objektivt skattefritaget, havde adgang til befordringsfradrag mellem hjem og arbejde, som skatteyderen kunne udnytte i anden indkomst.

Med virkning fra og med indkomståret 2016 kan udgifter, der vedrører erhvervelse af indkomst, der er objektivt skattefritaget, ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se LL § 9, stk. 2, 3. pkt., indsat ved lov nr. 1888 af 29.12.2015 § 7, nr. 3.