Indhold

Afsnittet beskriver generelt betingelserne for skattefrihed og skattelempelse, som ansatte i internationale organisationer kan opnå.

Afsnittet indeholder:

  • Ansatte i den faste stab
  • Ansatte der ikke tilhører den faste stab
  • Ejendomsværdiskat
  • Arbejdsmarkedsbidrag
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ansatte i den faste stab

En international organisation eller institution kan opnå særlige rettigheder og immuniteter ved mellemfolkelig overenskomst. Se Lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer.

En sådan overenskomst kan bl.a. have betydning for beskatningen af de ansatte i den faste stab og eventuelt andre personer, der optræder på de pågældende organisationers vegne.

En mellemfolkelig overenskomst kan medføre skattefrihed af den løn, der bliver udbetalt af organisationen til den faste stab af ansatte embedsmænd i organisationen.

Skattefriheden for organisationens embedsmænd bliver givet som fuld exemption (objektiv skattefrihed) eller som almindelig exemption - gammel eller ny metode - dvs. med progression.

Ansatte, der ikke tilhører den faste stab

Hvis andre personer end den faste stab skal være omfattet af skattefrihed, skal det klart fremgå af den overenskomst, der vedrører den pågældende organisation.

Mange organisationer ansætter specialister til særlige projekter. De personer har ofte titler som "Field Officer", "Expert on Mission" eller "Technical adviser".

Disse specialister er sjældent en del af den faste stab af ansatte embedsmænd ved den pågældende organisation.

Det fremgår ofte af kontrakterne, at de pågældende personer ikke har de samme rettigheder og immuniteter, herunder skattefrihed, som den faste stab af ansatte embedsmænd.

Personer, der ikke er en del af den faste stab af ansatte embedsmænd, kan blive skattefritaget under forudsætning af, at der fra den organisation, hvor personen er ansat, foreligger en erklæring om, at organisationen anser personen for ansat som embedsmand (official eller staff member). Erklæringen skal også indeholde navnet og artikelnummeret på den konvention, der giver ret til skattefrihed. Erklæringen skal indsendes til Skattestyrelsen efter anmodning.

Landsskatteretten fandt, at der ikke var hjemmel til at fritage en indkomst, som klageren havde modtaget som vederlag i forbindelse med ansættelse ved European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Tyskland, for beskatning i Danmark. Se SKM2018.236.LSR.

Bemærk

En person, der ikke er ansat som en del af organisationens faste stab eller ikke via en erklæring fra organisationen anses for at være ansat som embedsmand, er ikke berettiget til skattefrihed. Der kan derimod gives skattelempelse efter LL § 33 A, hvis betingelserne er opfyldt.

Se også

Se også afsnit C.F.4.2 om LL § 33 A.

Ny værtskabsaftale med FN

Danmark og FN har den 22. september 2022 med virkning fra samme dato indgået én samlet værtskabsaftale for alle FN-organisationer i FN-byen i København (ONE UN-aftalen). Aftalen erstatter de tidligere indgåede værtskabsaftaler med de pågældende organisationer.

ONE UN-aftalen gælder for de 11 FN-organisationer i FN-byen: IOM, UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNOPS, UN Women, WFP og WHO.

Den nye aftale er endnu ikke offentliggjort på dansk. Kan ses på UN Treaty: UNTC

Ejendomsværdiskat

Ansatte ved internationale organisationer er ikke fritaget for at betale ejendomsværdiskat af fast ejendom.

Årsagen hertil er, at de ansatte ved internationale organisationer ikke er omfattet af reglerne i KSL § 3, om personer der er undtaget for skattepligt.

Dermed er de ansatte ikke omfattet af fritagelsen fra at betale ejendomsværdiskat af fast ejendom efter ►EVSL § 2 gældende til og med den 31. december 2023 og ESL § 2, gældende fra og med den 1. januar 2024◄. Se SKM2003.135.TSS.

Det samme gælder for de øverste administrative ledere og deres stedfortrædere ansat i internationale organisationer, som Danmark har indgået værtsaftaler med.

De pågældende er omfattet af Wienerkonventionen som følge af Kgl. Anordning nr. 18 af 18. januar 1951, men ikke af KSL § 3, stk. 2, om fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter.

Dermed er de heller ikke omfattet af ►ESL § 2◄. Se SKM2003.135.TSS.

Arbejdsmarkedsbidrag

Ansatte ved internationale organisationer er fritaget for arbejdsmarkedsbidrag, hvis Danmark har indgået en værtsaftale om skattefrihed. Se SKM2004.479.TSS.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

 Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2023.390.LSR

►Sagen angik, om klageren som ledende medarbejder i den internationale organisation WHO var fritaget for betaling af ejendomsværdiskat vedrørende en ejendom i Danmark, som klageren købte i 2016 og anvendte privat. Landsskatteretten bemærkede, at klageren ikke var undtaget fra skattepligt i medfør af kildeskattelovens § 3, stk. 2 og 3, om fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter m.v., idet klageren ikke var omfattet af personkredsen i bestemmelsen. Klageren var omfattet af personkredsen i art. VI og VIII i værtsaftalen med WHO, hvorefter klageren havde de samme rettigheder og fritagelser m.v. som diplomatiske udsendinge. Ifølge wienerkonventionen var diplomatiske repræsentanter fritaget for alle afgifter og skatter på privat fast ejendom i Danmark, hvis ejendommen ejedes af udsenderstaten og anvendtes til brug for repræsentationen. Da den omhandlede ejendom var ejet af klageren og anvendt privat, var klageren derfor heller ikke omfattet af denne undtagelse. Herefter, og da der ikke var tale om en praksisændring, der først havde virkning fra indkomståret 2018, stadfæstede Landsskatteretten Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter klageren ikke var undtaget for betaling af ejendomsværdiskat for indkomståret 2016◄

SKM2018.236.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ikke var hjemmel til at fritage en indkomst, som klageren havde modtaget som vederlag i forbindelse med ansættelse ved European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Tyskland, for beskatning i Danmark.