SFL § 32, stk. 3 - Et forhold i opgørelsen af et afgiftstilsvar eller godtgørelsen af afgift kan, hvis den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede ikke udtaler sig imod ændringen, ændres af de grunde, der er nævnt i stk. 1, af Skatteforvaltningen, selv om Skatterådet, Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten tidligere har truffet afgørelse om forholdet.

Bestemmelsen udgør en undtagelse til den almindelige kompetenceafgrænsning mellem myndighederne efter SFL § 14, stk. 1, nr. 2.

Bestemmelsen kan kun anvendes, Hvis der er nye oplysninger i forhold til de oplysninger, der lå til grund for klageorganets afgørelse, og disse nye oplysninger opfylder kriterierne efter SFL § 32, stk. 1.

For tilsvarende regel på skatteområdet, se afsnit A.A.8.2.2.1.7.