åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

En afgiftspligtig, der ønsker afgiftstilsvaret ændret, skal senest 3 år efter angivelsesfristens udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. Se SFL § 31, stk. 2, 1. pkt.

Fristen i SFL § 31, stk. 2, omhandler det tidspunkt, hvor anmodningen senest skal være kommet frem til Skatteforvaltningen. Det er borgerens ansvar, at anmodningen modtages af Skatteforvaltningen senest på det angivne tidspunkt.

Hvis fristdagen falder på en lørdag, søndag eller helligdag vil en anmodning være at anse som rettidigt modtaget den førstkommende hverdag inden for normal kontortid for fysiske henvendelser og klokken 23.59 på dagen for fristens udløb for en digital anmodning. En anmodning til Skatteforvaltningen kan således anses for rettidigt indleveret på forskellige tidspunkter, alt efter hvilken anmodningsform der anvendes. Se nedenstående eksempler.

En godtgørelsesberettiget, der ønsker godtgørelse af afgift, skal senest 3 år efter det tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende, fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde godtgørelse af afgiften. Se SFL § 31, stk. 2, 2. pkt. Se eksempel SKM2012.72.BR.

Anmodning om genoptagelse vedrørende for meget betalt el-afgift. Anmodning blev indgivet i januar 2012 efter, at fristen for genoptagelse var udløbet. Selvom el-afgiften ved en fejl først var angivet i januar 2009, kunne genoptagelse ikke ske efter fristens udløb, se SKM2013.589.LSR (samme afgørelse SKM2013.594.LSR).

Der findes ingen frister for, hvornår Skatteforvaltningen senest skal tage stilling til anmodningen om genoptagelse eller for, hvornår der senest kan ske ansættelsesændring på baggrund af en eventuel genoptagelse.

►I SKM2020.504.LSR, havde Skattestyrelsen undladt at imødekomme en anmodning om genoptagelse af to ansøgninger om momsgodtgørelse under henvisning til, at ansøgningerne ikke kunne betragtes som indgivet inden for den præklusive ansøgningsfrist den 30. september 2015. Landsskatteretten fandt, at genoptagelsesreglen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, fandt anvendelse, såfremt den særlige frist for anmodning om momsgodtgørelse var overholdt. Landsskatteretten fandt herefter, at selskabets ansøgninger om momsgodtgørelse - på trods af en uoverensstemmelse i ansøgningerne mellem oplysningerne om leverandørens navn og adresse og momsnummeret  -  skulle anses for rettidigt indgivet inden for den præklusive ansøgningsfrist den 30. september 2015. Hermed skulle anmodningen om genoptagelse behandles efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og da selskabet havde fremlagt oplysninger af faktisk karakter vedrørende oplysninger, som allerede fremgik af de rettidigt indgivne ansøgninger, der medførte en vis sandsynlighed for en ændring af momsgodtgørelsen, hjemviste Landsskatteretten sagen til fornyet behandling i Skattestyrelsen.◄

Se mere om beregning af fristen i A.A.8.3.1.1.4.

Eksempler på rettidig indlevering

Ved fysisk indlevering, hvor fristen falder på en hverdag

Hvis en afgiftspligtig ønsker et afgiftstilsvar ændret, skal dette ske senest 3 år efter angivelsesfristens udløb, herudover skal den afgiftspligtige fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen, se SFL § 31, stk. 2. Hvis angivelsesfristen udløber fredag den 2. september 2016, er den seneste rettidige dato for indlevering mandag den 2. september 2019.   

Ved fysisk indlevering, hvor fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag

Hvis en afgiftspligtig ønsker et afgiftstilsvar ændret, skal dette ske senest 3 år efter angivelsesfristens udløb, herudover skal den afgiftspligtige fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen, se SFL § 31, stk. 2. Hvis angivelsesfristen udløber torsdag den 1. september 2016, er den seneste rettidige dato for indlevering søndag den 1. september 2019. Da fristen falder på en søndag, vil en anmodning være at anse som rettidigt modtaget mandag den 2. september 2019 inden for normal kontortid.

Ved digital indlevering

Hvis en afgiftspligtig ønsker et afgiftstilsvar ændret, skal dette ske senest 3 år efter angivelsesfristens udløb, herudover skal den afgiftspligtige fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen, se SFL § 31, stk. 2. Ved digital indlevering sondres der ikke mellem, om fristen falder på en hverdag eller en lørdag, søndag eller helligdag. Ved digital indlevering er fristen således på fristdagen klokken 23.59. 

Anmodning om genoptagelse på momsområdet sker ikke via efterangivelse, men skal ske via www.skat.dk/tastselv.

For hjælp til den elektroniske genoptagelse kan der altid rettes henvendelse til Skatteforvaltningen. Se A.A.8.3.1.3 om Digital Ret Indberetning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

SKM2020.66.ØLR

Sagen angik nærmere, om et leasingselskab rettidigt havde ansøgt SKAT om værdiansættelse af de omhandlede leasingkøretøjer og regulering af den betalte afgift i henhold til RAL § 3 b, stk. 7. SKAT havde nægtet at imødekomme den af leasingselskabet indsendte ansøgning om SKATs vurdering af køretøjernes afgiftspligtige værdi og tilbagebetaling af i alt ca. 6,4 mio. kr. i afgift af køretøjerne, da ansøgningen for alle køretøjernes vedkommende var indgivet for sent. Ansøgningen var indgivet mellem 5 måneder og 2 år efter de enkelte ophørstidspunkter for leasingkontrakterne.

I anden række angik sagen, om leasingselskabet havde krav på at få udbetalt "eksportgodtgørelse" med 85 pct. af beløbet på 6,4 mio. kr. i henhold til RAL § 7 b, stk. 1, som påstået af selskabet.

Skatteministeriet fik medhold i byretten og anket af leasingvirksomheden til landsretten.

Landsrettens dom Landsretten ændrede byrettens dom. Landsretten bemærkede, at tilbagebetaling af for meget betalt registreringsafgift, som udgangspunkt måtte anses for omfattet af SFL § 31, stk. 2. Landsretten fandt, at der hverken i ordlyden eller forarbejderne til RAL § 3 b, stk. 7, er fastsat en frist for ansøgning om tilbagebetaling af for meget betalt registreringsafgift, lige som det ikke fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at SFL § 31, stk. 2, er fraveget.

Videre bemærkede landsretten, at henvisningen i RAL § 3 b, stk. 7, til lovens § 10 alene angår kriterierne for værdiansættelsen af de brugte leasingkøretøjer, samt at det ikke var godtgjort af Skatteministeriet, at SKATs værdiansættelse efter § 3 b, stk. 7, ville blive umuliggjort, såfremt SKAT ikke kan besigtige det konkrete køretøj. På denne baggrund fandt landsretten, at der ikke ved lovgivning er fastsat en særskilt frist for ansøgning i henhold til § 3 b, stk. 7, der fraviger 3-årsfristen i SFL § 31, stk. 2, og at der dermed ikke er hjemmel i § 3 b, stk. 7, til at afvise en ansøgning, der er indgivet inden for 3-årsfristen (ændring af SKM2018.88.BR).

Byretsdomme

SKM2018.314.BR

Retten fandt, at hverken disse nye oplysninger eller sagsøgerens forklaring for retten kunne begrunde en ændring af SKATs afgørelse om nægtelse af fradrag for købsmoms og ansvar, som påstået af skatteyderen. Retten lagde særlig vægt på SKATs oplysninger om usædvanlige forhold i relation til de underleverandører, som skatteyderen hævdede at have indgået aftaler med.

Anket til Østre Landsret

SKM2012.72.BR

Godtgørelse af registreringsafgift. Fristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren fik tilbagebetalt det depositum, som oversteg det, som afgiften blev beregnet til, da borgeren på dette tidspunkt kunne have gjort yderligere krav gældende.

Landsskatteretskendelser

SKM2020.504.LSR

►Skattestyrelsen havde undladt at imødekomme en anmodning om genoptagelse af to ansøgninger om momsgodtgørelse under henvisning til, at ansøgningerne ikke kunne betragtes som indgivet inden for den præklusive ansøgningsfrist den 30. september 2015. Landsskatteretten fandt, at genoptagelsesreglen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, fandt anvendelse, såfremt den særlige frist for anmodning om momsgodtgørelse var overholdt. Landsskatteretten fandt herefter, at selskabets ansøgninger om momsgodtgørelse - på trods af en uoverensstemmelse i ansøgningerne mellem oplysningerne om leverandørens navn og adresse og momsnummeret  -  skulle anses for rettidigt indgivet inden for den præklusive ansøgningsfrist den 30. september 2015. Hermed skulle anmodningen om genoptagelse behandles efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og da selskabet havde fremlagt oplysninger af faktisk karakter vedrørende oplysninger, som allerede fremgik af de rettidigt indgivne ansøgninger, der medførte en vis sandsynlighed for en ændring af momsgodtgørelsen, hjemviste Landsskatteretten sagen til fornyet behandling i Skattestyrelsen.◄

 

SKM2013.594.LSR

Anmodning om genoptagelse vedrørende for meget betalt elafgift. Anmodning blev indgivet i januar 2012, efter at fristen for genoptagelse var udløbet. Selvom elafgiften ved en fejl først var angivet i januar 2009, kunne genoptagelse ikke ske efter fristens udløb. Landsskatteretten udtalte, at tre års fristen i SFL § 31, stk. 2, skal beregnes fra udløbet af angivelsesfristen for det afgiftstilsvar, beløbet burde være henført til, og ikke fra udløbet af angivelsesfristen for det afgiftstilsvar, beløbet er angivet under.

SKM2013.589.LSR samme afgørelse.