åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.3.1.1.1 Varslingsfristen" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Skatteforvaltningen kan ikke sende varsel om fastsættelse eller ændring af afgiftstilsvar senere end tre år efter angivelsesfristens udløb. Se SFL § 31, stk. 1, 1. pkt.

Skatteforvaltningen kan ikke sende varsel om ændring af godtgørelse af afgift senere end tre år efter, at kravet om godtgørelse tidligst kan gøres gældende. Se SFL § 31, stk. 1, 2. pkt.

Varslingsfristen gælder både forhøjelser og nedsættelser.

Kravene til en varsling vedrørende moms og afgifter fremgår af SFL § 19. Det er en forudsætning for at varsle en ændring, at sagen forinden er fuldt oplyst, og at myndigheden har løftet bevisbyrden for ændringen. Det skal tydeligt fremgå af varslingen, hvad der skal ændres, ligesom der skal være en klar og tilstrækkelig begrundelse for ændringen. Endelig skal virkningen af ændringen tydeligt fremgå. Det er en konkret vurdering, hvornår der foreligger et tilstrækkeligt grundlag til, at Skatteforvaltningen kan varsle en ansættelsesændring.

Se A.A.7.4.5, A.A.7.4.7 og A.A.7.4.3 om sagsbehandlingsreglerne.

Se afsnit  A.A.8.2.1.1.1 om varslingsfristen, herunder rettidig varsling og fornyet varsling på skatteområdet. Der er en række domme og afgørelser på skatteområdet, herunder f.eks. SKM2017.58.LSR, SKM2016.232.ØLRSKM2015.433.BR,  SKM2013.751.ØLR, SKM2005.77.HR. Flere domme kan ses under afsnittet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelser 

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2010.93.LSR

Vægtafgift - Efteropkrævning af vægtafgift kunne ske efter reglerne i SFL §§ 31 og 32, således at efteropkrævning kunne ske for perioden inden for den ordinære ansættelsesfrist, hvorimod der ikke kunne ske efteropkrævning ud over denne frist, da SKATs afgørelse ikke omtalte hjemmelen til og grundlaget for en ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvaret efter SFL § 32.