åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

►I dette afsnit er foretaget en del ændringer, idet ændringer i moms- og afgiftstilsvaret nu skal ske elektronisk via www.skat.dk/TastSelv Erhverv - Digital Ret Indberetning.

En ændring vil fortsat blive betragtet som en anmodning om genoptagelse, men hele processen foregår nu elektronisk.◄

 

På moms - og afgiftsområdet sker der en del ændringer i forhold til angivelse af moms- og afgiftstilsvar.► Tidligere gennemførtes disse ændringer ved hjælp af efterangivelser. Efterangivelserne blev afleveret på papir til SKAT, hvorefter ændringerne blev gennemført.

Efterangivelserne kunne ske på enten den moms- og afgiftspligtiges initiativ eller SKATs initiativ.

Nu skal ændringer ske ved en elektronisk indberetning via "Digital Ret Indberetning" på SKATs hjemmeside www.skat.dk/TastSelv Erhverv.◄

►Ændringer i moms- og afgiftstilsvaret ◄forekommer f.eks.  i de situationer, hvor SKAT på grundlag af en kontrol hos en afgiftspligtig konstaterer, at den afgiftspligtige har angivet for lidt i afgift.

En► ændring i moms- og afgiftstilsvaret◄ kan også forekomme ved, at virksomheden selv opdager en fejl og ►indberetter ændringen til SKAT via Digital Ret Indberetning.◄

Bemærk

Forældelsesfristen løber fra det oprindeligt bestemte forfaldstidspunkt, selvom kravet ikke er gjort op. I henhold til SFL § 34 a, stk. 2 kan der gives en tillægsfrist på et år, hvis SKAT inden forældelsesfristens udløb har udsendt forslag ►til en ændring◄. Inddrivelsesmæssigt medfører en samling af flere indkomstår i forbindelse ►med en ændring (tidligere på en efterangivelse), at ændringen◄ bliver betragtet som et enkelt krav, der inddrivelsesmæssigt forælder på tidspunktet for det tidligste krav, der omfattes af► ændringen (tidligere efterangivelsen), ◄hvilket betyder, at nye momskrav bliver fanget i den etårige tillægsfrist.

Se A.A.9.

►Ændringer/genoptagelse ◄på SKATs initiativ

►Hvis SKAT ønsker at foretage en ændring af moms- og afgiftstilsvaret, skal SKAT gennemføre forhøjelsen ved en afgørelse, dvs. at SKAT inden◄ udløbet af 3-års fristen i SFL § 31, stk. 1, skal udsende varsel med sagsfremstilling og forslag til afgørelse til den moms/afgiftspligtige (SFL § 19 og § 20), ►og afsnit A.A.7.4.5.◄

►Ændringer/genoptagelse ◄på virksomhedens initiativ

Hvis virksomheden ►selv opdager, at der er indberette et forkert moms- eller afgiftstilsvar◄, kan virksomheden ►anmode SKAT om en ændring af◄ efterangivelsen via Digital Ret Indberetning.

Når virksomheden har indberettet en ændring, er det en anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret/godtgørelsen. Ændringen skal derfor behandles som en genoptagelsesanmodning, uanset om anmodningen medfører en forhøjelse eller en nedsættelse. Se A.A.8.3.1.2 og A.A.8.3.2.2.

SKATs behandling af genoptagelsesanmodningen er undergivet de almindelige sagsbehandlingsregler og frister. SKATs afgørelse kan som udgangspunkt ikke træffes efter udløbet af 3-årsfristen i SFL § 31, stk. 1. Dog har SKAT en frist på tre måneder efter udløbet af tre års fristen til at træffe endelig afgørelse. Se SFL § 31, stk. 1, 3. pkt. og A.A.8.3.1.1.2.

Der henvises for yderligere information om ekstraordinær genoptagelse til afsnit A.A.8.3.2.2. - ekstraordinær genoptagelse på borgerens initiativ og A.A.8.3.2.1. - ekstraordinær genoptagelse på SKATs initiativ.

 

Se SKM2008.221.SKAT.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelser 

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKAT meddelelser
SKM2008.221.SKAT Der redegøres om fristreglerne i relation til foreløbige fastsættelser, og virksomhedernes reaktionsmuligheder. ►Der kan stadig foretages foreløbige fastsættelser, og udgangspunktet i den interne meddelelse gælder stadigvæk. Meddelelsen vil blive opdateret iht. DRI.◄