Indhold

Dette afsnit handler om hvornår foreninger, der ikke er omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 4, er omfattet af lønsumsafgiftspligten.

Afsnittet indeholder:

  • Ejerforeninger, ejerlejlighedsforeninger og grundejerforeninger: Levering af viceværtydelser
  • Andelsboligforeninger: Levering af viceværtydelser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit

  • D.B.2.1 for et overblik over, hvornår virksomheden skal betale lønsumsafgift
  • D.B.4 om hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgiften.

Ejerforeninger, ejerlejlighedsforeninger og grundejerforeninger: Levering af viceværtydelser

Ejerforeninger, ejerlejlighedsforeninger og grundejerforeninger skal betale lønsumsafgift som anden økonomisk virksomhed af viceværtsydelser leveret til medlemmerne mod vederlag. Viceværtydelserne er efter gældende praksis fritaget for moms, fordi foreningerne ikke i relation til levering af viceværtsydelserne anses for at udøve selvstændig økonomisk virksomhed efter ML § 3. Se SKM2006.556.LSR, SKM2001.302.LSR og TfS 1994, 554 Mn.

Andelsboligforeninger: Levering af viceværtydelser

Andelsboligforeninger skal ikke betale lønsumsafgift af viceværtsydelser leveret til medlemmerne.

En andelsboligforenings levering af brugsrettigheder til andelshaverne mod betaling af boligafgift blev sidestillet med udlejning af fast ejendom, som var fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 8. Se SKM2010.792.LSR.

Andelsboligforeningens levering af viceværtsydelser til medlemmerne er en integreret del af den momsfri udlejning af fast ejendom og er derfor ikke omfattet af lønsumsafgiftspligten i LAL § 1, stk. 1. Se SKM2010.712.SKAT.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2010.792.LSR

En andelsboligforening leverede brugsrettigheder til andelshaverne. Andelsboligforeningen drev selvstændig økonomisk virksomhed efter ML § 3, stk. 1. Ydelserne blev sidestillet med udlejning af fast ejendom og var fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 8.  

Se SKM2010.712.SKAT om den lønsumsafgiftsmæssige behandling af viceværtsydelser i andelsboligforeninger.

SKM2006.556.LSR

En ejerforening var lønsumsafgiftspligtig som anden økonomisk virksomhed, idet den fungerede som et administrationsselskab, der leverede ydelser, herunder viceværtsydelser, uden moms til medlemmerne. Ejerforeningen udlejede også en lejlighed. Lejeindtægten udgjorde 6 pct. af ejerforeningens samlede indtægter. Ejerforeningen skulle medregne 94 pct. af lønnen til viceværten og vederlaget til den ansatte bestyrelsesformand og kasserer.

SKM2001.302.LSR

En grundejerforening var lønsumsafgiftspligtig som anden økonomisk virksomhed af viceværtsydelser leveret til medlemmerne. Viceværtsydelserne var ikke en integreret del af momsfri udlejning af fast ejendom efter ML § 13, stk. 1, nr. 8.

TfS 1994, 554 Mn

En ejerlejlighedsforening var lønsumsafgiftspligtig som anden økonomisk virksomhed, da foreningen leverede ydelser (viceværtydelser) uden moms til medlemmerne.