åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.B.2.12.2 Hvornår skal der betales lønsumsafgift af anden økonomisk virksomhed?" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår virksomheden er omfattet af lønsumsafgiftspligten som anden økonomisk virksomhed.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Betingelser for at anden økonomisk virksomhed er omfattet af lønsumsafgiftspligten
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit

 • D.B.2.1 for et overblik over, hvornår virksomheden skal betale lønsumsafgift
 • D.B.4 om, hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgiften
 • D.B.3 om, hvornår virksomheden skal registreres for lønsumsafgift.

Regel

Virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er momspligtige efter momsloven, skal betale lønsumsafgift. Se LAL § 1, stk. 1, 1. punktum, 2. led.

Der vil typisk være tale om virksomheder, der ikke forestår salg af ydelser i almindelig forstand.

Foreninger og organisationer, der leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 4, er ikke omfattet af lønsumsafgiftspligten i LAL § 1, stk. 1, 1. punktum, 1. led. Disse foreninger og organisationer vil dog i en række tilfælde være omfattet af lønsumsafgiftspligten som anden økonomisk virksomhed i LAL § 1, stk. 1, 1. punktum, 2. led.

Foreninger, som leverer ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms, fordi foreningen ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed efter ML § 3, er også omfattet af lønsumsafgiftspligten som anden økonomisk virksomhed. Det følger af praksis, at fx en ejerlejlighedsforening er omfattet af lønsumsafgiftspligten som anden økonomisk virksomhed, når ejerlejlighedsforeningen leverer viceværtsydelser til medlemmerne.

Betingelser for at anden økonomisk virksomhed er omfattet af lønsumsafgiftspligten

For at virksomheden skal betale lønsumsafgift af anden økonomisk virksomhed, er der to betingelser, som begge skal være opfyldt:

a)      Der skal være tale om anden økonomisk virksomhed
b)      Der skal leveres ydelser mod vederlag, som ikke er momspligtige efter momsloven.

Ad a) Der skal være tale om anden økonomisk virksomhed

Anden økonomisk virksomhed, der består i levering af ydelser mod vederlag, omfatter blandt andet virksomheden i:

 • organisationer
 • foreninger
 • fonde
 • selskaber m.fl.,

der mod kontingent eller lignende vederlag varetager administrative opgaver eller fællesøkonomiske, herunder faglige formål for medlemmer. Se bemærkningerne til § 1 i lov nr. 840 af 18. december 1987 om arbejdsmarkedsbidrag, hvortil der blev henvist ved vedtagelse af lov nr. 892 af 21. december 1991 om ændring af lov om lønsumsafgift for virksomheder inden for den finansielle sektor.

Det er uden betydning for lønsumsafgiftspligten, om virksomheden arbejder med gevinst for øje.

Virksomheden skal ikke betale lønsumsafgift, som anden økonomisk virksomhed, når den leverer varer og ydelser mod vederlag, der er omfattet af følgende momsfritagelser:

 • ML § 13, stk. 1, nr. 2. Se afsnit D.B.2.2 om sundhedssektoren og afsnit D.A.5.2 om momsfritagelse for social forsorg og bistand
 • ML § 13, stk. 1, nr. 7. Se afsnit D.A.5.7 om momsfritagelse for kunstnerisk virksomhed
 • ML § 13, stk. 1, nr. 8. Se afsnit D.A.5.8 om momsfritagelse for udlejning og bortforpagtning af fast ejendom
 • ML § 13, stk. 1, nr. 9. Se afsnit D.A.5.9 om momsfritagelse for levering af fast ejendom
 • ML § 13, stk. 1, nr. 13. Se afsnit D.A.5.13 om momsfritagelse for postydelser
 • ML § 13, stk. 1, nr. 14. Se afsnit D.A.5.14 om momsfritagelse for levering af frimærker
 • ML § 13, stk. 1, nr. 17. Se afsnit D.A.5.17 om momsfritagelse for velgørende arrangementer
 • ML § 13, stk. 1, nr. 18. Se afsnit D.A.5.18 om momsfritagelse for genbrugsbutikker med almennyttige formål
 • ML § 13, stk. 1, nr. 20. Se afsnit D.A.5.20 om momsfritagelse for investeringsguld
 • ML § 13, stk. 1, nr. 21. Se afsnit D.A.5.21 om momsfritagelse for velgørende foreninger.

Ad b) Der skal leveres ydelser mod vederlag, som ikke er momspligtige efter momsloven

Levering af ydelser mod vederlag skal fortolkes på samme måde som i momsloven.

Fonde og foreninger, som kun yder støtte til forskning og forsøg inden for de sundhedsmæssige, sociale, videnskabelige og andre almennyttige områder, skal ikke betale lønsumsafgift.

Foreninger mv., der til sine medlemmer leverer ydelser mod vederlag, som er fritaget for moms, skal betale lønsumsafgift for denne del af virksomheden. Se evt. afsnit D.B.2.12.4 og D.B.2.12.5.

Eksempler fra retspraksis

Et uddannelsessekretariat leverede ikke varer og ydelser mod vederlag, og aktiviteterne faldt derfor uden for momslovens anvendelsesområde. Uddannelsessekretariatets aktiviteter var derfor heller ikke omfattet af lønsumsafgiftspligten for anden økonomisk virksomhed i LAL § 1, stk. 1, 1. punktum, 2. led. Landsskatteretten fastslog, at der ikke var fornødent grundlag for at antage, at udtrykket levering af ydelser mod vederlag skulle fortolkes forskelligt i lønsumsafgiftsloven og momsloven. Se SKM2001.262.LSR.

En fond oprettet ved lov til sikring af forbrugerne ved køb af pakkerejser, leverede ikke ydelser mod vederlag i henhold til momsloven. Fonden var derfor ikke omfattet af lønsumsafgiftspligten for anden økonomisk virksomhed i LAL § 1, stk. 1, 1. punktum, 2. led. Se SKM2008.410.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2008.410.LSR

En fond oprettet ved lov til sikring af forbrugerne ved køb af pakkerejser var fritaget for lønsumsafgift. Fonden leverede ikke ydelser mod vederlag i henhold til momsloven. Fonden var derfor ikke omfattet af lønsumsafgiftspligten for anden økonomisk virksomhed.

SKM2001.262.LSR

Et uddannelsessekretariats aktiviteter var fritaget for lønsumsafgift. Sekretariatet leverede ikke varer og ydelser mod vederlag og aktiviteterne faldt derfor uden for momslovens anvendelsesområde. Levering af ydelser mod vederlag skulle fortolkes ens i momsloven og lønsumsafgiftsloven, og uddannelsessekretariatets aktiviteter var derfor heller ikke omfattet af lønsumsafgiftspligten.

Se TfS 1999, 275 TSS om den momsmæssige behandling af uddannelsessekretariatets aktiviteter.