Indhold

Dette afsnit handler om hvilket tidspunkt, som virksomheden skal medregne lønnen til lønsummen (periodisering). Se lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Særligt om feriepenge
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

LAL § 4, stk. 4, sidste pkt., har følgende ordlyd:

" ... . Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter 1. og 2. pkt."

Lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 2, har følgende ordlyd:

"Lønnen medregnes på det tidspunkt, hvor virksomheden skal udgiftsføre lønudgiften."

Regel

Virksomheden skal medregne lønnen til de ansatte til lønsummen på det tidligste tidspunkt, hvor virksomheden efter de skatteretlige regler kan fradrage udgiften i regnskabet. Se lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 2.  

Lønnen medregnes til lønsummen på det tidspunkt, hvor der er opstået en endelig retlig forpligtelse til at betale den pågældende løn, og lønnen kan opgøres endeligt. Lønnen medregnes derfor til lønsummen i den faktiske indtjeningsmåned.

Hvornår lønnen udbetales, og hvornår der indeholdes A-skat af lønnen, er derfor uden betydning for det tidspunkt, hvor lønnen skal medregnes til lønsummen.

Se også

Se også afsnit

 • C.C.2.5.3.3 om, på hvilket tidspunkt virksomheden har skattemæssigt fradrag for lønudgifter
 • D.B.5.1 om, hvornår en person er ansat i virksomheden
 • D.B.5.2.1 om, hvilke lønbeløb mv. som virksomheden skal medregne til lønsummen.

Særligt om feriepenge

Virksomheden skal medregne feriepenge og ret til ferie med løn til lønsummen på det tidspunkt, hvor virksomheden, efter de skattemæssige regler, har udgiftsført beløbene med virkning for den skattepligtige indkomst.

Virksomheden skal medtage reguleringen af feriepengeforpligtelsen i lønsummen ultimo virksomhedens indkomstår.

Reguleringen foretages sådan:

 • En stigning i virksomhedens feriepengeforpligtelse medregnes i lønsummen.
 • Et fald i feriepengeforpligtelsen modregnes i lønsummen.

Eksempel 1

Virksomheden betaler lønsumsafgift hvert kvartal (metode 1 og 4) og har kalenderåret som indkomstår.

Lønsummen i 4. kvartal 2011 før regulering for feriepengeforpligtelsen

2.500.000 kr.

Feriepengeforpligtelsen ultimo indkomståret 2011

1.200.000 kr.

Feriepengeforpligtelsen ultimo indkomståret 2010

1.000.000 kr.

Reguleringen medregnes i lønsummen i 4. kvartal 2011

+200.000 kr.

Lønsummen i 4. kvartal 2011 efter regulering for feriepengeforpligtelsen

2.700.000 kr.

Eksempel 2

Virksomheden betaler lønsumsafgift hvert kvartal (metode 1 og 4) og har kalenderåret som indkomstår.

Lønsummen i 4. kvartal 2011 før regulering for feriepengeforpligtelsen

2.500.000 kr.

Feriepengeforpligtelsen ultimo indkomståret 2011

1.200.000 kr.

Feriepengeforpligtelsen ultimo indkomståret 2010

1.400.000 kr.

Reguleringen modregnes i lønsummen i 4. kvartal 2011

- 200.000 kr.

Lønsummen i 4. kvartal 2011 efter regulering for feriepengeforpligtelsen

2.300.000 kr.

Virksomheden kan vælge at benytte en særlig ordning, som udelukkende vedrører opgørelsen af lønsummen efter lønsumsafgiftsloven. Se SKM2002.322.TSS.

Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 1 og 4, kan vælge at modregne ¼ af feriepengeforpligtelsen ultimo et indkomstår i lønsummen for lønsumsafgiftsperioderne i det efterfølgende indkomstår.

Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 2, kan vælge at modregne 1/12 af feriepengeforpligtelsen ultimo et indkomstår i lønsummen for lønsumsafgiftsperioderne i det efterfølgende indkomstår.

Det er en betingelse for at anvende ordningen, at virksomheden ultimo indkomståret medregner hele feriepengeforpligtelsen til lønsummen og ikke kun den årlige skattemæssige regulering.

Bemærk

Den administrative praksis i SKM2002.322.TSS om løbende modregning af en andel af feriepengeforpligtelsen er ophævet med virkning fra det indkomstår, som påbegyndes fra og med 1. januar 2021. Der kan dermed ikke fra og med dette indkomstår ske løbende modregning af en andel af feriepengeforpligtelsen. Se evt. det nu ophævede styresignal SKM2020.320.SKTST.

Se også

Se også afsnit C.C.2.2.2.1.3 om den skattemæssige behandling af virksomhedens feriepenge.

Ny ferielovgivning

De nye regler på ferielovgivningens område er følgende:

Loven træder i kraft den 1. september 2020, jf. § 47.

Dog træder § 49 i kraft den 1. januar 2019, jf. § 47, stk. 2. Bestemmelsen vedrører ferie optjent i perioden 1. januar 2019 til den 31. august 2019 og ferie overført fra tidligere ferieår. Desuden omhandler bestemmelsen ferie optjent i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020.

Lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, ophæves, jf. den nye ferielovs § 47, stk. 3.

Lov nr. 60 og lov nr. 58, begge af 30. januar 2018, er efterfølgende ændret ved lov nr. 496 af 1. maj 2019.

I medfør af lov nr. 58 af 30. januar 2018 er udstedt bekendtgørelse nr. 1041 af 11. oktober 2019, hvor det i § 1 er angivet, at Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, kan anvende navnet "Lønmodtagernes Feriemidler".

Den nye ferielov ændrer

 • optjeningstidspunktet for ferien, der fremover vil være perioden 1. september - 31. august året efter, dvs. 12 måneder,
 • afholdelsestidspunktet for ferien, der fremover vil være perioden 1. september - 31. december året efter, dvs. 16 måneder.

Der etableres desuden en ordning, så lønmodtageren ikke opnår dobbelt ferie i overgangsperioden til det nye feriesystem. Derfor er den nye ferielov suppleret af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, som har til formål at sikre lønmodtagernes krav på tilgodehavende feriemidler for denne periode.

Ferie efter ferieloven, der optjenes i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020, skal således indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler og vil først kunne udbetales, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet, jf. lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 2 og § 3.

Der er ikke krav om, at arbejdsgiveren foretager samtidig indbetaling af de tilgodehavende feriemidler til fonden, og loven beskriver derfor også, hvordan der forholdes med indeksering og indbetaling af midler, der ikke er indbetalt til fonden i forbindelse med indberetningen.

Med indførelsen af dette nye lovgrundlag er praksis tilpasset for, hvornår virksomheden skal medregne løn under ferie, tilgodehavende feriemidler og feriepenge mv. til lønsummen. Se evt. det nu ophævede styresignal SKM2020.320.SKTST.

1.1 Indledning

Lønsumsafgiftspligtige virksomheder skal fortsat medregne udgifter til løn under ferie, feriegodtgørelse og ferietillæg til lønsummen på det tidspunkt, hvor virksomheden efter de skattemæssige regler har udgiftsført beløbene med virkning for den skattepligtige indkomst.

Virksomheder skal for ansatte, der ikke har ret til løn under ferie, som hovedregel fortsat medregne feriegodtgørelsen af lønnen til lønsummen i den afgiftsperiode, hvor beløbet optjenes. Se dog pkt. 1.6.2.

Virksomheder skal for fratrådte ansatte, som har ret til løn under ferie, fortsat medregne feriegodtgørelsen af lønnen til lønsummen i den afgiftsperiode, hvor den ansatte er fratrådt.

Skattemæssigt kan virksomheder fratrække udgiften til ferie efter to principper (princip 1) og (princip 2). Se det nu ophævede styresignal i SKM2019.636.SKTST om arbejdsgiverens skattemæssige behandling af feriepenge mv.

Lønsumsafgiftspligtige virksomheder, der skattemæssigt fratrækker udgiften til løn under ferie på udbetalingstidspunktet (princip 1), medregner fortsat lønnen under ferie til lønsummen i den afgiftsperiode, hvor udbetalingen af ferielønnen foretages.

Lønsumsafgiftspligtige virksomheder, der skattemæssigt fratrækker udgiften til feriepengeforpligtelsen på optjeningstidspunktet for ferien (princip 2), skal fortsat medregne reguleringen af feriepengeforpligtelsen til lønsummen i den sidste afgiftsperiode i virksomhedens indkomstår og fortsat medregne lønnen under ferie til lønsummen i den afgiftsperiode, hvor udbetalingen af ferielønnen foretages.

En stigning i feriepengeforpligtelsen medregnes til lønsummen, mens et fald i feriepengeforpligtelsen modregnes i lønsummen i den sidste afgiftsperiode i virksomhedens indkomstår.

1.2 Tilgodehavende feriemidler

Tilgodehavende feriemidler (feriepenge, der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020) inklusive indekseringen er løn, som virksomhedens ansatte har erhvervet, og som derfor skal medregnes til lønsummen, jf. lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at når de tilgodehavende feriemidler vedrører optjeningsperioden 1. september 2019 til 31. august 2020, skal de medregnes til lønsumsafgiftsgrundlaget, uanset om den pågældende medarbejder ikke længere er ansat i virksomheden på det tidspunkt, hvor beløbet skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler.

Indekseringen afspejler lønudviklingen det foregående år og fastsættes én gang om året inden den 31. maj. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at indekseringen skal henføres til optjeningsperioden 1. september 2019 - 31. august 2020, og derfor skal indekseringen medregnes til lønsumsafgiftsgrundlaget. Dette gælder, da den vedrører løn i en periode, hvor den pågældende medarbejder var ansat, uanset om den pågældende medarbejder ikke længere er ansat i virksomheden på det tidspunkt, hvor beløbet skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler. Indekseringen anses skattemæssigt som en fradragsberettiget lønudgift for virksomheden. Se nærmere i afsnit 4.4.2 i det nu ophævede styresignal SKM2019.636.SKTST om Arbejdsgiverens skattemæssige behandling af feriepenge mv.

1.2.1 Virksomheder, der skattemæssigt fratrækker udgiften til løn under ferie i det år, hvor den ansatte afholder den optjente ferie med løn (princip 1)

Virksomheder, der skattemæssigt fratrækker udgiften til løn under ferie i det år, hvor den ansatte afholder den optjente ferie med løn (princip 1), skal medregne de tilgodehavende feriemidler inklusive indekseringen til lønsummen i den afgiftsperiode, hvor beløbet til sin tid overføres til Lønmodtagernes Feriemidler med henblik på udbetaling, eller når virksomheden i øvrigt måtte vælge at frigøre sig for sin forpligtelse ved at foretage frivillig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

Dette gælder uanset, at den pågældende lønmodtager ikke længere er ansat i virksomheden.

1.2.1.1 Blandede aktiviteter - fordeling - faktisk tidsregistrering - (princip 1)

Virksomheder, der både udøver afgiftspligtige og ikke afgiftspligtige aktiviteter, og som fordeler den ansattes lønsum på grundlag af den faktiske tidsregistrering, skal medregne den faktiske afholdte udgift til lønsummen efter den faktiske tidsregistrering, som blev anvendt for den pågældende medarbejder i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020. Udgiften skal medregnes i den afgiftsperiode, hvor beløbet til sin tid overføres til Lønmodtagernes Feriemidler med henblik på udbetaling, eller når virksomheden i øvrigt måtte vælge at frigøre sig for sin forpligtelse ved at foretage frivillig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvis tidsregistreringen i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 viser, at fx 40 pct. af den ansattes arbejdstid er medgået til lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, skal virksomheden medregne 40 pct. af det indbetalte beløb til lønsummen i den afgiftsperiode, hvor beløbet indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler.

Virksomheden kan i stedet som alternativ vælge at medregne den faktiske afholdte udgift til lønsummen med den samme fordeling, som gælder for den samlede øvrige lønsum, der fordeles i den afgiftsperiode, hvor udgiften faktisk afholdes.

Hvis virksomheden vælger denne alternative fordelingsmetode, skal den anvendes på alle indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler. Der kan således ikke skiftes mellem de 2 metoder.

1.2.1.2 Blandede aktiviteter - fordeling - skøn - (princip 1)

Virksomheder, der både udøver afgiftspligtige og ikke afgiftspligtige aktiviteter, og som ikke kan foretage en opgørelse af det faktisk anvendte tidsforbrug, skal medregne den faktiske afholdte udgift efter et skøn til lønsummen. Udgiften skal medregnes i den afgiftsperiode, hvor beløbet til sin tid overføres til Lønmodtagernes Feriemidler med henblik på udbetaling, eller når virksomheden i øvrigt måtte vælge at frigøre sig for sin forpligtelse ved at foretage frivillig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler. Skønnet udøves på samme måde, som for den øvrige lønsum i afgiftsperioden, hvor indbetalingen foretages.

1.2.1.3 Blandede aktiviteter - fordeling - finansielle sektor - 60/40-reglen - (princip 1)

Virksomheder inden for den finansielle sektor omfattet af LAL § 4, stk. 2, nr. 1, der både udøver lønsumsafgiftspligtige aktiviteter og andre aktiviteter, og som ikke ønsker eller kan foretage en opgørelse af det faktiske tidsforbrug for en eller flere af de ansatte, der helt eller delvist udøver aktiviteter i den afgiftspligtige del af virksomheden, skal medregne den faktiske afholdte udgift til lønsummen efter den samme fordeling, som foretages for den øvrige lønsum i afgiftsperioden. Udgiften skal medregnes i den afgiftsperiode, hvor beløbet til sin tid overføres til Lønmodtagernes Feriemidler med henblik på udbetaling, eller når virksomheden i øvrigt måtte vælge at frigøre sig for sin forpligtelse ved at foretage frivillig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

1.2.2 Virksomheder, der skattemæssigt fratrækker udgiften til feriepengeforpligtelsen på optjeningstidspunktet (princip 2)

Virksomheder, der skattemæssigt fratrækker udgiften til feriepengeforpligtelsen på optjeningstidspunktet (princip 2), skal medregne de tilgodehavende feriemidler inklusive eventuel indeksering til feriepengeforpligtelsen. De tilgodehavende feriemidler inklusive eventuel indeksering indgår derfor via reguleringen af feriepengeforpligtelsen i lønsummen i den sidste afgiftsperiode i indkomståret.

Når virksomheden foretager indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler, medfører det alt andet lige et fald i feriepengeforpligtelsen, som skal modregnes i lønsummen i den sidste afgiftsperiode i indkomståret.

Virksomhedens faktiske afholdte udgift skal desuden medregnes til lønsummen i den afgiftsperiode, hvor beløbet til sin tid overføres til Lønmodtagernes Feriemidler med henblik på udbetaling, eller når virksomheden i øvrigt måtte vælge at frigøre sig for sin forpligtelse ved at foretage frivillig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

Virksomheder med indkomstår 1/1 - 31/12 skal medregne de tilgodehavende feriemidler, som vedrører de ansatte, som helt eller delvist har optjent løn i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019 i feriepengeforpligtelsen for indkomståret 2019. Denne andel af de tilgodehavende feriemidler indgår derfor via reguleringen af feriepengeforpligtelsen i lønsummen i den sidste afgiftsperiode i indkomståret 2019.

Virksomheder med indkomstår 1/1 - 31/12, skal medregne de tilgodehavende feriemidler, som vedrører de ansatte, som helt eller delvist har optjent løn i perioden 1. januar 2020 til 31. august 2020 i feriepengeforpligtelsen for indkomståret 2020. Denne andel af de tilgodehavende feriemidler indgår derfor via reguleringen af feriepengeforpligtelsen i lønsummen i den sidste afgiftsperiode i indkomståret 2020.

Virksomheder med indkomstår 1/1 - 31/12, skal medregne den årlige indeksering af de tilgodehavende feriemidler i feriepengeforpligtelsen for det indkomstår, hvor virksomheden modtager besked om den årlige indeksering. Den årlige indeksering indgår derfor via reguleringen af feriepengeforpligtelsen i lønsummen i den sidste afgiftsperiode i det pågældende indkomstår.

1.2.2.1 Blandede aktiviteter - fordeling - faktisk tidsregistrering - (princip 2)

Virksomheder med indkomstår 1/1 - 31/12, der både udøver afgiftspligtige og ikke afgiftspligtige aktiviteter, og som fordeler den ansattes lønsum på grundlag af den faktiske tidsregistrering, skal til lønsummen i den sidste afgiftsperiode i indkomståret, medregne reguleringen af feriepengeforpligtelsen, herunder de tilgodehavende feriemidler og indekseringen efter den samme fordeling, som virksomheden normalt anvender på reguleringen af feriepengeforpligtelsen.

Virksomhedens faktiske afholdte udgift skal desuden medregnes til lønsummen efter den faktiske tidsregistrering, som blev anvendt for den pågældende medarbejder i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020. Udgiften skal medregnes i den afgiftsperiode, hvor beløbet til sin tid overføres til Lønmodtagernes Feriemidler med henblik på udbetaling, eller når virksomheden i øvrigt måtte vælge at frigøre sig for sin forpligtelse ved at foretage frivillig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

Virksomheden kan i stedet som alternativ vælge at medregne den faktiske afholdte udgift til lønsummen med den samme fordeling, som gælder for den samlede øvrige lønsum, der fordeles i den afgiftsperiode, hvor udgiften faktisk afholdes.

Hvis virksomheden vælger denne alternative fordelingsmetode, skal den anvendes på alle indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler. Der kan således ikke skiftes mellem de 2 metoder.

1.2.2.2 Blandede aktiviteter - fordeling - skøn - (princip 2)

Virksomheder, der både udøver afgiftspligtige og ikke afgiftspligtige aktiviteter, og som ikke kan foretage en opgørelse af det faktisk anvendte tidsforbrug, skal i den sidste afgiftsperiode i indkomståret medregne den del af lønsummen, herunder reguleringen af feriepengeforpligtelsen, som efter et skøn vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden.

Virksomhedens faktiske afholdte udgift skal desuden medregnes efter et skøn til lønsummen i den afgiftsperiode, hvor beløbet til sin tid overføres til Lønmodtagernes Feriemidler med henblik på udbetaling, eller når virksomheden i øvrigt måtte vælge at frigøre sig for sin forpligtelse ved at foretage frivillig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler. Skønnet udøves på samme måde, som for den øvrige lønsum i afgiftsperioden.

1.2.2.3 Blandede aktiviteter - fordeling - finansielle sektor - 60/40-reglen - (princip 2)

Virksomheder inden for den finansielle sektor omfattet af LAL § 4, stk. 2, nr. 1, der både udøver lønsumsafgiftspligtige aktiviteter og andre aktiviteter, og som ikke ønsker eller kan foretage en opgørelse af det faktiske tidsforbrug for en eller flere af de ansatte, der helt eller delvist udøver aktiviteter i den afgiftspligtige del af virksomheden, skal i den sidste afgiftsperiode i indkomståret anse 60 pct. af lønsummen, herunder reguleringen af feriepengeforpligtelsen, for at være anvendt til fuldt ud afgiftspligtige aktiviteter. De resterende 40 pct. af lønsummen, herunder reguleringen af feriepengeforpligtelsen, skal anses for at være anvendt til aktiviteter både i den afgiftspligtige del af virksomheden og til andre aktiviteter. Denne del af lønsummen, herunder reguleringen af feriepengeforpligtelsen, skal medregnes til afgiftsgrundlaget efter at være blevet reduceret med den procentsats, som er udregnet af virksomheden efter ML § 38, stk. 1, dog uden at der i denne sats medregnes omsætningen af aktiviteter nævnt i ML § 37, stk. 7.

Virksomheden skal desuden medregne den faktiske afholdte udgift til lønsummen i den afgiftsperiode, hvor beløbet til sin tid overføres til Lønmodtagernes Feriemidler med henblik på udbetaling, eller når virksomheden i øvrigt måtte vælge at frigøre sig for sin forpligtelse ved at foretage frivillig indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler. Udgiften medregnes efter den samme fordeling, som foretages for den øvrige lønsum i afgiftsperioden.

1.3 Ferie afholdt på forskud

Efter aftale med arbejdsgiveren kan en lønmodtager afholde ferie, der endnu ikke er optjent. Se den nye ferielovs § 7.

1.3.1 Virksomheder, der skattemæssigt fratrækker udgiften til løn under ferie i det år, hvor den ansatte afholder den optjente ferie med løn (princip 1)

Hvis lønmodtageren afholder ferie med løn, der endnu ikke er optjent, vil det ikke få betydning for den lønsumsafgiftsmæssige behandling af den udbetalte løn, at ferien er afholdt, før den er optjent.

Virksomheden skal medregne lønnen under ferie til lønsummen i den afgiftsperiode, hvor udbetalingen af ferielønnen foretages.

1.3.2 Virksomheder, der skattemæssigt fratrækker udgiften til feriepengeforpligtelsen på optjeningstidspunktet (princip 2)

Virksomheden skal medregne lønnen under ferie til lønsummen i den afgiftsperiode, hvor udbetalingen af ferielønnen foretages, og opgørelsen af feriepengeforpligtelsen påvirkes ikke.

Ved fratræden kan virksomheden foretage modregning i den sidste lønudbetaling, hvis der er afholdt mere ferie, end der er optjent. Se ferielovens § 7.

1.4 Ferietillæg

Virksomheder med ansatte, som får ferietillæg på 1 pct. af lønnen efter den nye ferielovs § 16, stk. 1, jf. § 18, skal medregne ferietillægget til lønsummen.

Ferietillægget optjenes løbende sammen med ferielønnen. Ferietillægget skal derfor behandles efter samme principper (1 eller 2) som ferielønnen.

Bestemmelserne i den nye ferielov har virkning fra 1. september 2020.

1.4.1 Virksomheder, der skattemæssigt fratrækker udgiften til løn under ferie i det år, hvor den ansatte afholder den optjente ferie med løn (princip 1)

Virksomheden skal medregne ferietillægget til lønsummen i den afgiftsperiode, hvor ferietillægget udbetales.

1.4.2 Virksomheder, der skattemæssigt fratrækker udgiften til feriepengeforpligtelsen på optjeningstidspunktet (princip 2)

Virksomheden skal medregne den andel af ferietillægget til feriepengeforpligtelsen, som er optjent fra den 1. september i indkomståret og indtil indkomstårets udløb, og som ikke er udbetalt til den ansatte inden indkomstårets udløb.

Denne andel af ferietillægget indgår derfor via reguleringen af feriepengeforpligtelsen i lønsummen i den sidste afgiftsperiode i indkomståret.

Når virksomheden foretager udbetaling af ferietillægget, medfører det alt andet lige et fald i feriepengeforpligtelsen, som skal modregnes i lønsummen i den sidste afgiftsperiode i det indkomstår, hvor ferietillægget udbetales.

Ferietillægget skal desuden medregnes til lønsummen i den afgiftsperiode, hvor ferietillægget udbetales.

1.5 Feriemidler, der ikke er omfattet af ferieloven

Virksomheder kan ved aftale være forpligtet til at afholde udgifter til ferie ud over det i ferieloven bestemte, fx til 6. ferieuge.

Disse feriemidler behandles lønsumsafgiftsmæssigt efter de samme principper, som er valgt for de øvrige feriemidler, jf. punkt 1.1.

1.6 Lønmodtagere, der ikke har ret til ferie med løn

1.6.1 Lønmodtagere, hvor der sker indbetaling til FerieKonto eller til privat feriekasse med feriekortordning

Hvis lønmodtageren har en feriekortordning, skal virksomheden medregne udgiften til lønsummen i den afgiftsperiode, hvor beløbet optjenes. Dette gælder både, når feriegodtgørelsen indbetales til Feriekonto eller til anden privat feriekasse.

1.6.2 Lønmodtagere med feriekortordning, hvor arbejdsgiveren beholder midlerne

Hvis lønmodtageren har en feriekortordning uden private feriekasser (feriegarantiordninger), kan virksomheden anvende de samme principper, som gælder for virksomheder med ansatte med ret til ferie med løn. Se derfor om den lønsumsafgiftsmæssige behandling ovenfor under punkt 1.2.

1.6.3 Lønmodtagere med feriekortordning - lønsumsafgiftsmæssig behandling af tilgodehavende feriemidler

Har virksomheden indberettet tilgodehavende feriemidler, som lønmodtageren har optjent i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 til enten FerieKonto eller til en privat feriekasse, skal virksomheden medregne udgiften til lønsummen i den afgiftsperiode, hvor beløbet optjenes, jf. pkt. 1.6.1.

Tilgodehavende feriemidler, som ikke indberettes til FerieKonto eller en feriekasse, skal indberettes af arbejdsgiveren til Lønmodtagernes Feriemidler.

Arbejdsgiveren kan vælge at beholde disse midler, indtil de forfalder til betaling, jf. lovens § 6.

Det fremgår af bemærkningerne til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, at arbejdsgiveren vil kunne behandle disse feriemidler samt indekseringen heraf på samme måde som ferie med løn. Se derfor om den lønsumsafgiftsmæssige behandling ovenfor under pkt. 1.2.

Bemærk

Det har ingen betydning for virksomhedernes lønsumsafgiftsmæssige behandling af de tilgodehavende feriemidler, at der er indgået bred politisk aftale om, at lønmodtagerne kan få udbetalt de tilgodehavende feriemidler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2009.466.VLR

Den årlige regulering af feriepengeforpligtelsen, der er fratrukket skatte- og regnskabsmæssigt, skal medregnes til lønsummen.

Stadfæstelse af Landsskatterettens
afgørelse. Se SKM2005.265.LSR

Landsskatteretskendelser

SKM2001.269.LSR

Den årlige regulering af feriepengeforpligtelsen, der er fratrukket skatte- og regnskabsmæssigt, skal medregnes til lønsummen.

Se SKM2002.322.TSS