åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.B.5.2.3 Periodisering" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om hvilket tidspunkt, som virksomheden skal medregne lønnen til lønsummen (periodisering). Se lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Særligt om feriepenge
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

LAL § 4, stk. 4, sidste pkt., har følgende ordlyd:

" ... . Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter 1. og 2. pkt."

Lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 2 har følgende ordlyd:

"Lønnen medregnes på det tidspunkt, hvor virksomheden skal udgiftsføre lønudgiften."

Regel

Virksomheden skal medregne lønnen til de ansatte til lønsummen på det tidligste tidspunkt, hvor virksomheden efter de skatteretlige regler kan fradrage udgiften i regnskabet. Se lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 2.  

Lønnen medregnes til lønsummen på det tidspunkt, hvor der er opstået en endelig retlig forpligtelse til at betale den pågældende løn, og lønnen kan opgøres endeligt. Lønnen medregnes derfor til lønsummen i den faktiske indtjeningsmåned.

Hvornår lønnen udbetales, og hvornår der indeholdes A-skat af lønnen, er derfor uden betydning for det tidspunkt, hvor lønnen skal medregnes til lønsummen.

Se også

  • afsnit C.C.2.5.3.3 om på hvilket tidspunkt virksomheden har skattemæssigt fradrag for lønudgifter
  • afsnit D.B.5.1 om hvornår en person er ansat i virksomheden
  • afsnit D.B.5.2.1 om hvilke lønbeløb mv., som virksomheden skal medregne til lønsummen.

Særligt om feriepenge

Virksomheden skal medregne feriepenge og ret til ferie med løn til lønsummen på det tidspunkt, hvor virksomheden, efter de skattemæssige regler, har udgiftsført beløbene med virkning for den skattepligtige indkomst.

Virksomheden skal medtage reguleringen af feriepengeforpligtelsen i lønsummen ultimo virksomhedens indkomstår.

Reguleringen foretages sådan:

  • En stigning i virksomhedens feriepengeforpligtelse medregnes i lønsummen.
  • Et fald i feriepengeforpligtelsen modregnes i lønsummen.

Eksempel 1

Virksomheden betaler lønsumsafgift hvert kvartal (metode 1 og 4) og har kalenderåret som indkomstår.

Lønsummen i 4. kvartal 2011 før regulering for feriepengeforpligtelsen

2.500.000 kr.

Feriepengeforpligtelsen ultimo indkomståret 2011

1.200.000 kr.

Feriepengeforpligtelsen ultimo indkomståret 2010

1.000.000 kr.

Reguleringen medregnes i lønsummen i 4. kvartal 2011

+200.000 kr.

Lønsummen i 4. kvartal 2011 efter regulering for feriepengeforpligtelsen

2.700.000 kr.

Eksempel 2

Virksomheden betaler lønsumsafgift hvert kvartal (metode 1 og 4) og har kalenderåret som indkomstår.

Lønsummen i 4. kvartal 2011 før regulering for feriepengeforpligtelsen

2.500.000 kr.

Feriepengeforpligtelsen ultimo indkomståret 2011

1.200.000 kr.

Feriepengeforpligtelsen ultimo indkomståret 2010

1.400.000 kr.

Reguleringen modregnes i lønsummen i 4. kvartal 2011

- 200.000 kr.

Lønsummen i 4. kvartal 2011 efter regulering for feriepengeforpligtelsen

2.300.000 kr.

Virksomheden kan vælge at benytte en særlig ordning, som udelukkende vedrører opgørelsen af lønsummen efter lønsumsafgiftsloven. Se SKM2002.322.TSS.

Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 1 og 4, kan vælge at modregne ¼ af feriepengeforpligtelsen ultimo et indkomstår i lønsummen for lønsumsafgiftsperioderne i det efterfølgende indkomstår.

Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 2, kan vælge at modregne 1/12 af feriepengeforpligtelsen ultimo et indkomstår i lønsummen for lønsumsafgiftsperioderne i det efterfølgende indkomstår.

Det er en betingelse for at anvende ordningen, at virksomheden ultimo indkomståret medregner hele feriepengeforpligtelsen til lønsummen og ikke kun den årlige skattemæssige regulering.

Eksempel 3

Virksomheden betaler lønsumsafgift hvert kvartal (metode 1 og 4) og har kalenderåret som indkomstår. Feriepengeforpligtelsen ultimo indkomståret 2011 er 1.200.000 kr.

Lønsummen i 1. kvartal 2012 (før modregning af feriepengeforpligtelsen)

2.500.000 kr.

Modregning (1.200.000 kr. / 4 kvartaler.)

- 300.000 kr.

Lønsummen i 1. kvartal 2012 (efter modregning af feriepengeforpligtelsen)

2.200.000 kr.

Hele feriepengeforpligtelsen ultimo 2012 skal medregnes til lønsummen i 4. kvartal 2012. 

Eksempel 4

Virksomheden betaler lønsumsafgift hver måned (metode 2) og har kalenderåret som indkomstår. Feriepengeforpligtelsen ultimo indkomståret 2011 er 1.200.000 kr.

Lønsummen i januar 2012 (før modregning af feriepengeforpligtelsen)

800.000 kr.

Modregning (1.200.000 kr. / 12 mdr.)

- 100.000 kr.

Lønsummen i januar 2012 (efter modregning af feriepengeforpligtelsen)

700.000 kr.

Hele feriepengeforpligtelsen ultimo 2012 medregnes til lønsummen i december måned 2012. 

Se også

Se også afsnit C.C.2.2.2.1.2 om den skattemæssige behandling af virksomhedens feriepenge.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2009.466.VLR

Den årlige regulering af feriepengeforpligtelsen, der er fratrukket skatte- og regnskabsmæssigt, skal medregnes til lønsummen.

Stadfæstelse af Landsskatterettens
afgørelse. Se SKM2005.265.LSR

Landsskatteretskendelser

SKM2001.269.LSR

Den årlige regulering af feriepengeforpligtelsen, der er fratrukket skatte- og regnskabsmæssigt, skal medregnes til lønsummen.

Se
SKM2002.322.TSS