åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.B.5.2.1 Løn" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om de lønbeløb m.v., som virksomheden skal medregne til lønsummen, samt hvilke refusioner og løntilskud, som virksomheden kan modregne i lønsummen. Se lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Eksempler på løn og tillæg som skal medregnes til lønsummen
 • Eksempler på lønbeløb mv. som ikke skal medregnes til lønsummen
 • Refusioner og løntilskud som modregnes i lønsummen
 • Løn til ansatte der er beskæftiget i filialer mv. i udlandet
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

LAL § 4, stk. 4, sidste pkt., har følgende ordlyd:

" ... . Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter 1. og 2. pkt."

Lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 1 har følgende ordlyd:

"Til virksomhedens lønsum medregnes enhver form for løn, som virksomhedens ansatte har erhvervet inkl. alle tillæg, uanset om de indgår i lønnen eller ydes særskilt, jf. dog lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 3. Løn til ansatte, der er beskæftiget i filialer m.v. i udlandet, og for hvilke virksomheden betaler ATP-bidrag, skal medregnes i lønsummen."

Regel

Virksomheden skal til lønsummen medregne enhver form for løn, som virksomhedens ansatte har erhvervet inkl. alle tillæg, uanset om de indgår i lønnen eller ydes særskilt. Se lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

En persons løn skal medregnes til lønsummen, hvis lønnen er A-indkomst, og hvis modtageren er omfattet af ATP.

Hvis personen ikke er omfattet af ATP, men er lønnet under ferie eller berettiget til feriepenge, skal lønnen medregnes til lønsummen.

Det er ikke afgørende, om virksomheden indeholder A-skat af lønnen. Løn som udbetales til en ansat med frikort skal derfor medregnes til lønsummen.

Løn og tillæg opgøres som bruttobeløb.

Se også

 • afsnit D.B.5.1 om hvornår en person er ansat i virksomheden
 • afsnit D.B.5.2.2 om hvornår personalegoder skal medregnes til lønsummen
 • afsnit D.B.5.2.3 om periodisering af lønsummen.

Eksempler på løn og tillæg som skal medregnes til lønsummen

Løn og tillæg, der skal medregnes til lønsummen, er:

Ordinær løn, fx:

 • Årsløn
 • Månedsløn
 • 14-dagesløn
 • Ugeløn
 • Dagløn
 • Timeløn
 • Akkordfortjeneste.

Tillæg, fx:

 • Takstregulering
 • Anciennitetsregulering
 • Skifteholdstillæg
 • Feriegodtgørelse og ferietillæg
 • Overtidsbetaling
 • Søn- og helligdagsbetaling
 • Alders- og dyrtidstillæg
 • Lignende former for tillæg.

Arbejdsgivers løbende betalinger til pensionsordninger (arbejdsgiver- og lønmodtagerandelen), fx:

 • Arbejdsmarkedspensioner
 • Kapitalpensioner
 • Pensionsforsikringer
 • ATP.

Andre former for løn, fx:

 • Gratialer
 • Honorarer
 • Bonus
 • Provision
 • Tantieme
 • Pensionsbidrag
 • Andre former for vederlag.

Feriepenge og ret til ferie med løn (afsat feriepenge) er en del af virksomhedens lønudgift og skal derfor medregnes til lønsummen.

Virksomheder, der i opsigelsesperioden udbetaler løn til medarbejdere, der er opsagte og fritstillede, skal medregne lønnen til lønsummen. Det gælder, selv om medarbejderne ikke præsterer arbejdsydelser for virksomheden i opsigelsesperioden eller medarbejderne tiltræder et nyt job i den fritstillede periode. Se SKM2009.71.LSR og SKM2014.245.SR.

Skattepligtige godtgørelser (fx flyttegodtgørelse), som virksomheden udbetaler til den ansatte for udgifter, som den ansatte påføres som følge af arbejdet, skal medregnes til lønsummen.

Virksomheder, der eftergiver personalelån, skal medregne eftergivelsesbeløbet til lønsummen.

Eksempel på opgørelse af lønsummen

Den ansattes løn udgør 30.000 kr., og den ansatte modtager ingen personalegoder.

Arbejdsgiver andel af pensionsordning 2.000 kr.
Arbejdsgiver andel af ATP 180 kr.
Månedsløn for den ansatte 30.000 kr.
Ansattes andel af ATP  90 kr.
Egen andel af pensionsordning 1.000 kr.
AM-indkomst 28.910 kr.
Lønsummen udgør:
Månedsløn for den ansatte 30.000 kr.
Arbejdsgivers andel af pension 2.000 kr.
Arbejdsgivers ATP 180 kr.
Lønsummen udgør 32.180 kr.

Se også

Se også afsnit D.B.5.2.3 om periodisering af feriepenge.

Eksempler på lønbeløb mv. som ikke skal medregnes til lønsummen

Følgende lønbeløb mv. medregnes ikke til lønsummen:

a)      "Løn" til indehaver
b)      Fratrædelsesgodtgørelse
c)      Godtgørelse efter regning (udlæg)
d)      Skattefri godtgørelser fx rejse- og befordringsgodtgørelse
e)      Pensionsforpligtelser til tidligere ansatte
f)       Rådighedsløn til tjenestemænd.

Ad a) "Løn" til indehaver

Indehavere af personligt ejede virksomheder, herunder interessentskaber, er ikke ansatte i virksomheden. Beløb, som hæves af indehavere, er derfor ikke løn og skal derfor ikke medregnes til lønsummen.

Løn til direktører i selskaber skal medregnes til lønsummen.  

Ad b) Fratrædelsesgodtgørelse

Fratrædelsesgodtgørelse skal ikke medregnes til lønsummen.

I lønsumsafgiftsmæssig forstand er fratrædelsesgodtgørelse et udtryk for det beløb, som en ansat får udover sin løn i opsigelsesperioden. Der vil som regel være tale om et beløb, som den ansatte ikke har krav på at modtage men kun får udbetalt, fordi arbejdsgiveren frivilligt har besluttet dette i forlængelse af arbejdsforholdets ophør. Det er dog ikke i sig selv afgørende, om den ansatte har krav på godtgørelsen eller ej. Det afgørende er, at beløbet vedrører tiden efter opsigelsesvarslets ophør. Det er dermed af afgørende betydning, at godtgørelsen har karakter af kompensation for et indtægtstab, som den fratrædende medarbejder vil lide i perioden umiddelbart efter ansættelsesforholdets ophør. Udbetalingstidspunktet har derimod ingen betydning. I modsætning hertil skal udbetalinger for tiden indtil opsigelsesperiodens udløb (dvs. beløb som udbetales for en mindsteperiode, som den ansatte ifølge kontrakt eller anden lovgivning er sikret) anses som løn. Se TfS 1993, 565.   

Ad c) Godtgørelse efter regning (udlæg)

Virksomhedens refusion af udgifter, som ansatte har afholdt efter regning (udlæg), anses ikke som løn og skal derfor ikke medregnes til lønsummen.

Ad d) Skattefri godtgørelser fx rejse- og befordringsgodtgørelse

Virksomhedens udbetaling af skattefri godtgørelser til ansatte, fx skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser, anses ikke som løn og skal derfor ikke medregnes til lønsummen.

Ad e) Pensionsforpligtelser til tidligere ansatte

Virksomhedens udbetaling af pension til tidligere ansatte medregnes ikke til lønsummen, når pensionsudbetalingen først sker efter ansættelsesforholdets ophør. Se TfS 1995, 867.

Ad f) Rådighedsløn til tjenestemænd

Virksomheden skal ikke medregne rådighedsløn til tjenestemænd til lønsummen. Rådighedsløn til tjenestemænd vedrører tiden efter opsigelsesvarslets ophør, hvor tjenestemændene ikke længere er ansatte i virksomheden. Se SKM2014.245.SR

Se også

 • afsnit C.A.3.1.5 om den skatteretlige behandling af udlæg efter regning
 • afsnit C.A.3.5.2 om den skattemæssige behandling af fratrædelsesgodtgørelser
 • afsnit C.A.4.3.3.3.2 om godtgørelse for erhvervsmæssig befordring
 • afsnit C.A.7.2.1 om godtgørelse for rejseudgifter.

Refusioner og løntilskud som modregnes i lønsummen

Følgende refusioner og løntilskud kan modregnes i lønsummen:

a)      Refusioner fra det offentlige i forbindelse med ansattes sygdom og barsel
b)      Lønrefusion i forbindelse med elevers skoleophold
c)      Refusion af orlovsydelse i forbindelse med medarbejdernes orlov til uddannelse
d)      Løntilskud til ansatte i fleksjob
e)      Løntilskud til ansatte førtidspensionister

f)   Løntilskud til personlig hjælper i henhold til lov om kompensation til personer med handicap i erhverv mv.

►g) Covid-19 Hjælpepakke om lønkompensation◄

Ad a) Refusioner fra det offentlige i forbindelse med ansattes sygdom og barsel

Virksomheden kan modregne refusioner fra det offentlige i forbindelse med ansattes sygdom og barsel ved opgørelse af lønsummen. Dette skyldes, at virksomheden ikke har modtaget nogen arbejdsydelse fra den ansatte.

Ad b) Lønrefusion i forbindelse med elevers skoleophold

Virksomheden kan modregne lønrefusion i forbindelse med elevers skoleophold ved opgørelse af lønsummen. Modregningen er dog betinget af, at der er udbetalt løn til den ansatte i den pågældende fraværsperiode.

Ad c) Refusion af orlovsydelse i forbindelse med medarbejdernes orlov til uddannelse 

Virksomheden kan modregne refusion af orlovsydelse i forbindelse med orlov til uddannelse ved opgørelse af lønsummen. Modregningen er dog betinget af, at der er udbetalt løn til den ansatte i den pågældende fraværsperiode.

Virksomheden kan modregne godtgørelse for ansattes deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og modregne statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) ved opgørelse af lønsummen. Modregningen er betinget af, at beløbet er udbetalt til virksomheden og at der er udbetalt løn til den ansatte i den pågældende fraværsperiode.

Ad d) Løntilskud til ansatte i fleksjob

Virksomheder, som modtager løntilskud fra kommunen til ansatte i fleksjob, kan modregne løntilskuddet i lønsummen. De ansatte i fleksjob antages ikke at præstere en arbejdsydelse, der svarer fuldt ud til den udbetalte løn. Se SKM2009.147.LSR og SKM2009.33.SKAT.

Ad e) Løntilskud til ansatte førtidspensionister

Virksomheder, som modtager løntilskud fra kommunen til ansatte førtidspensionister, kan modregne løntilskuddet i lønsummen. Se SKM2010.408.SKAT.

Ad f) Løntilskud til personlig hjælper i henhold til lov om kompensation til personer med handicap i erhverv mv.

Den personlige assistents arbejdsydelse til en handicappet virksomhedsindehaver har alene karakter af særlig personlig bistand. Tilskuddet kan derfor modregnes i lønnen til den personlige assistent. Se SKM2013.14.SR.

Ad g) Covid-19 Hjælpepakke om lønkompensation

Lønkompensation udbetalt efter reglerne i trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked kan modregnes i lønsummen. Beløbet er indkomstskattepligtigt for virksomheden og medregnes derfor også i det lønsumsafgiftspligtige overskud for virksomheder omfattet af metode 4.◄

Bemærk

Generelle løntilskud fx fra det offentlige kan ikke modregnes i den løn, som virksomheden udbetaler til den ansatte, når der er præsteret en arbejdsydelse.  

Løn til ansatte der er beskæftiget i filialer m.v. i udlandet

Virksomheden skal til lønsummen medregne løn til ansatte, der er beskæftiget i filialer m.v. i udlandet, når virksomheden i henhold til ATP-loven skal betale ATP-bidrag af lønnen til den ansatte. Se lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, sidste punktum.

Se mere på www.atp.dk

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2017.67.LSR

►En virksomhed drev bl.a. kasinovirksomhed omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 12 om bord på et skib, der sejlede mellem Danmark og et land udenfor EU. Virksomheden betalte sømandsskat (DIS) og ATP, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af de lønninger, der var knyttet til kasinodriften. Lønnen til de ansatte beskæftiget med kasinodriften skulle medregnes til lønsummen.◄

►Tidligere SKM2013.893.SR.◄

SKM2009.147.LSR

Løntilskud til ansatte i fleksjob skulle modregnes i lønsummen.

Se SKM2009.33.SKAT.

Se også styresignal i SKM2010.408.SKAT om løntilskud til ansatte førtidspensionister.

SKM2009.71.LSR

Løn til opsagte og fritstillede medarbejdere i opsigelsesperioden skulle medregnes til lønsummen.

TfS 1995, 867 Mn

Et selskabs pensionsudbetalinger til en tidligere ansat skulle ikke medregnes til lønsummen.

Skatterådet

SKM2014.245.SR

Rådighedsløn til tjenestemænd skulle ikke medregnes til lønsummen. Løn til fritstillede medarbejdere skulle medregnes til lønsummen uanset om den fritstillede medarbejder tiltrådte nyt job i den fritstillede periode.

SKM2013.14.SR

Det fremgår af § 14 i bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v., at der ikke kan ydes tilskud til personlig assistance, når erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen. Personen med funktionsnedsættelsen skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver. Ansættelsen af den personlige assistent må ikke have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp. Det er Skatterådets opfattelse, at en personlige assistents arbejdsydelse til en handicappet virksomhedsindehaver alene har karakter af særlig personlig bistand. Tilskuddet kan derfor modregnes i lønnen til den personlige assistent.

Skattestyrelsen

TfS 1993, 565 TSS

Fratrædelsesgodtgørelse skulle ikke medregnes til lønsummen.