Indhold

Dette afsnit handler om de indbetalinger til pensionsordninger, som offentlige myndigheder foretager i forbindelse med udbetaling af visse overførselsindkomster. Se AMBL § 2, stk. 1 nr. 4.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Personkreds
  • Bidragsgrundlag
  • Opkrævning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af indbetalinger, som offentlige myndigheder foretager til pensionsordninger for personer, der modtager ydelser efter visse bestemmelser i lov om arbejdsmarkedets tillægspension, lov om social service og lov om social pension. 

Personkreds

Bidragspligten omfatter personer

  • hvor der er bortseelsesret for indbetalinger til ATP, ordinære pensionsordninger og supplerende arbejdsmarkedspensioner efter PBL § 19, stk. 2 og stk. 4
  • der er omfattet af lov om arbejdsmarkedets tillægspension §§ 2a og 2b, hvor der indbetales ATP 
  • der i henhold til lov om social service § 42 modtager hjælp fra kommunen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, som i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse
  • der modtager førtidspension eller seniorpension, og hvor der indbetales bidrag til en supplerende arbejdsmarkedspension. Bestemmelserne fremgår af lov om social pension §§ 33 b - 33 e. 

Bidragsgrundlag  

Bidragsgrundlaget kan bestå af

a)      ATP-bidrag
b)      indbetalinger til pensionsordninger og ATP fastsat efter lov om social service § 42
c)      supplerende arbejdsmarkedspension.

Ad a) ATP-bidrag

Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af indbetalinger til ATP-ordningen for personer omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension §§ 2a og 2b. Se også KSL § 49 A, stk. 3.

Bestemmelsen blev indsat i dagældende lov om arbejdsmarkedsfonde ved lov nr. 988 af 22. november 1996, som konsekvens af at der fra 1. januar 1997 blev indført bestemmelse om indbetaling af ATP-bidrag for personer på overførselsindkomster samt frivillig indbetaling for personer på overgangsydelse eller efterløn, fleksydelse, førtidspension (nu lov om social pension §§ 33 b- 33 e) mv.  Formålet var at bevare ligestillingen mellem lønmodtagere i arbejde, der betaler arbejdsmarkedsbidrag af pensionsindbetalingerne, og modtagere af overførselsindkomster ved indbetalinger til ATP-ordningen. Se bemærkningerne til L 66 af 14. november 1996.

Det eget bidrag der tilbageholdes og indbetales er også omfattet af bidragsgrundlaget. Se SKM2015.547.BR.

Bemærk

Der skal ikke indbetales ATP-bidrag i forbindelse med udbetaling af plejevederlag efter § 119 i lov om social service.

Indbetalinger til den obligatoriske pensionsordning efter § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, der er indført med virkning fra 1. januar 2020, indgår ikke i bidragsgrundlaget. Se AMBL § 3, nr. 5.

Ad b) Lov om social service § 42

Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af indbetalinger til pensionsordninger og ATP fastsat efter lov om social service § 42.  

Indbetalinger til pensionsordninger og ATP, der er fastsat efter lov om social service § 42, vedrører dels bidrag for tabt arbejdsfortjeneste, dels bidrag til pensionsordninger til personer, der umiddelbart før overgangen til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, var omfattet af en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Derudover indbetales der til ATP.

Indbetalingen til pensionsordningen udgør 10 pct. af bruttoydelsen, dog højst det hidtidige arbejdsgiverbidrag. For personer ansat i staten med tjenestemandspensionsordning er der fastsat et pensionsdækningsbidrag på 15 pct. Se bekendtgørelse nr. 932 af 19. juni 2020 fra Børne- og Socialministeriet.

Se også

Se også afsnit C.A.12.3 om overførselsindkomster og tabt arbejdsfortjeneste.

Ad c) Supplerende arbejdsmarkedspension

Ordningen om supplerende arbejdsmarkedspension blev indført som led i førtidspensionsreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2003. Der er tale om en frivillig ordning, som alle førtidspensionister og seniorpensionister kan vælge at bidrage til. Staten betaler 2/3 af indbetalingen til ordningen, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Se lov om social pension §§ 33 b- 33 e samt PBL § 19, stk. 4.

Det eget bidrag på 1/3 der tilbageholdes og indbetales er også omfattet af bidragsgrundlaget. Se SKM2015.547.BR.

Opkrævning af bidraget

Bidraget opgøres og indbetales som udgangspunkt af pensionskasser, ATP, forsikringsselskaber eller pengeinstitutter. Se KSL § 49 D.

Hvis indbetalingen sker til et godkendt udenlandsk forsikringsselskab, pensionskasse eller kreditinstitut, har den offentlige myndighed, der indbetaler beløbet, pligt til at opgøre og beregne bidragets størrelse. Se KSL § 49 D stk. 4.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2015.547.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren var arbejdsmarkedsbidragspligtig af egne bidrag til ATP og SUPP (supplerende arbejdsmarkedspension) hidrørende fra udbetalinger af sygedagpenge og førtidspension.

Byretten fastslog, at arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 1, nr. 4, indeholdt hjemmel til at medregne sagsøgerens egne bidrag til ATP og SUPP ved opgørelsen af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget.