I Danmark og ifølge internationale love er man juridisk barn, indtil man fylder 18 år og bliver myndig.

I relation til den skattemæssige behandling af en given indtægt hos et barn, er det imidlertid ikke tilstrækkeligt at se på barnets alder, ligesom der gælder forskellige aldersgrænser.  Det vil også have betydning, hvilken indtægt der er tale om, og hvem den kommer fra.

I det følgende forstås ved et barn en persons biologiske eller adopterede afkom, medmindre andet er angivet.  Desuden forstås som udgangspunkt ved et barn, at personen er under 18 år, medmindre andet følger af beskatningsreglerne om den enkelte indtægt, eller det følger af indtægtens karakter.

For personer, som ved indkomstårets udløb, ikke er fyldt 18 år og ikke har indgået ægteskab, er personfradraget 37.300 kr. i 2022 (2021: 36.900 kr.). Se PSL § 10, stk. 2. For andre er personfradraget 46.600 kr. i 2022 (2021: 46.700 kr.). Se PSL § 10, stk. 1.