Indhold

Dette afsnit handler om fradrag for underholdsbidrag, der bliver givet i anledning af faktisk samlivsophævelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Betingelserne for fradrag
  • Uoverensstemmelse ikke en forudsætning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der er fradrag i bidragsyderens skattepligtige indkomst for bidrag, der betales i anledning af faktisk ophævelse af samlivet fra den ene ægtefælle til den anden, samt til børn, der ikke opholder sig hos bidragyderen. Se LL § 10 stk. 3, sammenholdt med stk. 1.

Efter bestemmelsen er det en forudsætning, at ægtefællerne på grund af faktisk adskillelse er ansat selvstændig til statsskat, og bidraget er fastsat eller godkendt af det offentlige. Se LSRM.1982.151.

Underholdsbidrag betalt af en ægtefælle indlagt på plejehjem er omfattet af fradragsretten efter LL § 10, stk. 3.

Se også

Om delt bopæl, se afsnit C.A.8.5.2.2.

Om indberetningspligt, se afsnit C.A.8.5.2.

Betingelserne for fradrag

Fradragsretten er generelt betinget af, at indberetningspligten efter SIL § 41, stk. 2 eller 3, er overholdt, jf. LL § 10, stk. 5.

Ægtefællerne beskattes af hver deres indkomst. Se KSL § 4 stk. 1. Betingelsen om selvstændig ansættelse til statsskat er på den baggrund uden reel betydning i dag.

Bidraget skal være fastsat eller godkendt af det offentlige

Det er en betingelse for fradragsretten, at bidraget er fastsat eller godkendt af en offentlig myndighed. Se LSRM.1982.151.LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at der ikke var hjemmel til at nægte fradrag for et beløb, der var betalt i tiden fra ophøret af det faktiske samliv og til indkomstårets udgang under hensyn til, at bidraget var pålagt af det offentlige, inden indkomstårets udløb.

Når bidraget ikke fastsættes eller godkendes af en offentlig myndighed i det år, hvor samlivet ophæves, er der kun fradragsret for bidrag fra og med det indkomstår, hvor resolutionen eller godkendelsen foreligger. Se LSRM 1982.47.LSR, hvor Landsskatteretten fastholdt som en betingelse for fradragsretten, at det offentliges fastsættelse eller godkendelse af bidraget skal være opfyldt senest ved indkomstårets udløb. Da underholdsbidraget først var fastsat ved skilsmissedom i 1980, blev fradrag nægtet for indkomståret 1978.

Hvis der efter aftale mellem ægtefællerne uden det offentliges medvirken er betalt bidrag under faktisk adskillelse, kan disse fratrækkes, når de aftalte betalingsvilkår mellem ægtefællerne for tiden før separationen eller skilsmissen efterfølgende bliver godkendt i forbindelse med en bidragsfastsættelse ved separationen eller skilsmissen. Fradrag godkendes dog kun for de bidrag, der er blevet betalt i separations- eller skilsmisseåret. Se LSRM 1976.169.LSR, hvor fradrag blev godkendt, fordi de bidragsvilkår, ægtefællerne havde aftalt for tiden før separationsbevillingens meddelelse, var medtaget i bevillingen.

I LSRM.1977.198.LSR blev det godkendt, at fradrag kunne foretages fuldt ud for bidrag, der var betalt i et forudgående indkomstår, når den offentlige godkendelse af underholdsbidragets størrelse havde foreligget forud for skatteårets begyndelse.

Den bidragsfastsættende eller godkendende myndighed er normalt Familieretshuset. Efter LSRM 1969.75.LSR fik en skatteyder kun fradrag for et underholdsbidrag betalt i henhold til separationsbevillingen, mens beløbet, han havde refunderet til et socialkontor for diverse ydelser til den fraseparerede hustru i tiden mellem samlivets ophævelse og separationen, ikke kunne fratrækkes. Beløbet kunne ikke sidestilles med bidrag, hvis størrelse er fastsat af det offentlige.

Det er ikke nogen forudsætning for fradrag, at det er en dansk myndighed, der har fastsat eller godkendt bidraget. Se LSRM 1973.74.LSR, hvor fradrag blev godkendt for bidrag betalt i henhold til en aftale indgået med tyske myndigheder.

Uoverensstemmelse ikke en forudsætning

Der er fradrag, selv om samlivsophævelsen ikke skyldes uoverensstemmelse mellem parterne. Se LSRM 1983.117.LSR, hvor også bidrag fastsat i henhold til den dagældende § 5 i lov om ægteskabets retsvirkninger gav fradrag. Bestemmelsen handlede om pålæg til en ægtefælle om at yde pengebidrag til den anden ægtefælle for at opfylde den generelle pligt i den dagældendes lovs § 2 til at bidrage til familiens passende underhold. Amtsligningsrådet havde nægtet fradrag med henvisning til, at forudsætning for fradrag under faktisk samlivsophævelse skulle være uoverensstemmelse mellem parterne efter den dagældende § 6 i lov om ægteskabets retsvirkninger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet indeholder relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM.1983.117.LSR

Fradrag for underholdsbidrag godkendt. Adgang til fradraget kunne ikke betinges af uoverensstemmelse mellem parterne.

 

LSRM.1982.151.LSR

Fradrag for underholdsbidrag godkendt. Der var ikke hjemmel til at nægte fradrag for betalte bidrag fra datoen for samlivsophævelsen til indkomstårets udgang, fordi bidragsfastsættelsen var godkendt af det offentlige inden indkomstårets udløb.

 

LSRM.1982.47.LSR

Fradrag ikke godkendt. Betingelsen om det offentliges fastsættelse eller godkendelse af bidraget var ikke opfyldt senest ved indkomstårets udløb.

 

LSRM.1977.198.LSR

Underholdsbidrag betalt i et forudgående indkomstår kunne fradrages fuldt ud, fordi der forelå offentlig godkendelse af bidragets størrelse forud for begyndelsen af det dagældende skatteår.

 

LSRM.1976.169.LSR

Fradrag for underholdsbidrag godkendt. Kravet om offentlig fastsættelse eller godkendelse af bidraget var opfyldt ved, at de bidragsvilkår som ægtefællerne havde aftalt, før separationsbevillingen blev meddelt, var optaget i bevillingen.

 

LSRM.1973.74.LSR

Der var fradrag for underholdsbidrag fastsat eller godkendt af en udenlandsk offentlig myndighed.

 

LSRM.1969.75.LSR

Tilbagebetaling af ydelser til socialkontoret ikke anset som bidrag fastsat af offentlig myndighed, og fradrag blev derfor nægtet.