åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Driftsomkostninger i sædvanlig forstand for selvstændige erhvervsdrivende kan fradrages, når der er tale om de udgifter, der medgår til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, fx lønudgifter, varekøb og skattemæssige afskrivninger. Se PSL § 3, stk. 2, nr. 1.

Fradragsretten efter PSL § 3, stk. 2, nr. 1, omfatter i det hele taget alle driftsomkostninger, der er fradragsberettigede efter SL § 6 a.

Undtagelser til fradrag i personlig indkomst

Der er dog en række driftsomkostninger, som ikke kan fradrages i den personlige indkomst, men som derimod kan fradrages i anden indkomst, fx som ligningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst.

Undtagelser til fradrag i den personlige indkomst:

  • Renteudgifter og fradrag, herunder kurstabsfradrag, efter LL § 6 og § 6 A. Dette gælder, uanset om de har tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed eller ikke. Under virksomhedsordningen fragår de renteudgifter mv., der omfattes af ordningen, ved opgørelsen af virksomhedens driftsresultat. Øvrige renteudgifter kan kun fradrages i kapitalindkomsten.
  • Fradragsberettigede kurstab efter kursgevinstloven.
  • Visse løbende provisioner og præmier, jf. LL § 8, stk. 3 (ligningsmæssigt fradrag).
  • Kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, jf. LL § 13 (ligningsmæssigt fradrag).
  • Havfradrag for erhvervsfiskere, jf. LL § 9 G (ligningsmæssigt fradrag).

Fradrag for selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til visse foreninger

Hvis en brancheforening opkræver særlige servicebidrag og bidrag til kollektiv garantiforsikring hos sine arbejdsgivermedlemmer, kan disse medlemmer fratrække denne del af bidragene i den personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 2, nr. 1, og TfS 1987, 42 DEP.

Selvstændige erhvervsdrivende, der er medlemmer af foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven, kan foretage fradrag i den personlige indkomst efter PSL § 3, stk. 2, nr. 1, i det omfang kontingentet medgår til dækning af foreningens udgifter af erhvervsmæssig karakter. Afgørende for medlemmets fradragsret er den skattemæssige fordeling ved opgørelsen af foreningens skattepligtige indkomst. Se afsnit C.C.2.2.2.10.

Se også

  • Generelt vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed, se afsnit C.C.1 og C.C.2.