Indhold

Dette afsnit handler om sømandsbeskatningslovens baggrund, formål og historik.

Afsnittet indeholder:

 • Baggrund og formål.
 • Historikskema.

Baggrund og formål

Reglerne for beskatning af søfolk blev ændret væsentligt i 2005.

Lovændringerne havde til formål at

 • tilpasse reglerne om beskatning af søfolk til EU's retningslinjer om statsstøtte til søtransportsektoren og
 • forenkle reglerne, der tidligere var et samspil mellem reglerne i kildeskatteloven, ligningsloven og den dagældende sømandsfradragslov.

Sømandsfradragsloven blev ophævet og erstattet af sømandsbeskatningsloven (SØBL), og de eksisterende regler i de andre love blev indarbejdet i den nye lov med visse ændringer.

De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere gældende regler er følgende:

 • Anvendelsesområdet for DIS-ordningen (beskatning af sømænd, der er omfattet af SØBL § 5-8) er blevet det samme som for tonnageskatteordningen (beskatning af rederier). Der er efter lovens indførelse foretaget visse modifikationer af bestemmelsen.
 • Dispensationssystemet i den tidligere sømandsfradragslov er blevet afskaffet. De nye regler hviler på objektive kriterier.
 • Sømandsfradraget er blevet erstattet af et fast fradrag.
 • Der er indført en refusionsordning til visse arbejdsrelaterede omkostninger for sandsugerrederier.

Der kan efter de gældende EU-retningslinjer ydes statsstøtte til søtransport af gods og passagerer og inden for visse begrænsninger til bugsering, bjærgningsfartøjer og til opmudring/sandsugning samt til erhvervsmæssig brug af kabellægningsfartøjer. Kommissionen har med virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2017 godkendt en udvidelse af tonnageskatteordningen med en række aktiviteter, der typisk udføres af specialfartøjer, såsom vagt-, supply- og konstruktionsfartøjer, ishåndteringsfartøjer, vindmøllefartøjer og ASV'er (Accomodation and Support Vessels). Udvidelsen har først betydning for DIS-ordningen med virkning fra 1. januar 2019. Se SØBL § 16 a.

Se også

Se også afsnit C.D.8.8.3.1 om udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe.

Det er skibenes faktiske anvendelse, som er afgørende for, om der kan ydes statsstøtte eller ej.

Se også

 • SKM2006.602.DEP om administrationen af refusionsordningen for sandsugere og for andre spørgsmål vedrørende sømandsbeskatningsloven (delvist forældet).
 • Kommissionens meddelelse C(2004)43 om retningslinjer for statsstøtte til søtransport.
 • Afgørelse C(2007)22 af 13. januar 2009 om statsstøtte.
 • Afgørelse C(2002)4370 af 13. november 2002 om godkendelse af skatteregler for søfolk om bord på danske skibe i sag NN 116/98.
 • Afgørelse C(2008)8886 af 13. januar 2009 om godkendelse af en udvidelse af DIS-ordningen til kabellægningsaktiviteter og godkendelse af refusionsordningen for sandsugere i sag C 22/07 (ex N 43/07).
 • Afgørelse C(2012)1878 af 21. marts 2012 om godkendelse af en forhøjelse af eksisterende sømandsfradrag i sag SA.33651 (2011/N).
 • Afgørelse C(2018)3164 af 17. maj 2018 om godkendelse af en forlængelse af forhøjet sømandsfradrag i sag SA.46852 (2016/N).
 • Afgørelse C(2019)1594 af 22. februar 2019 om godkendelse af DIS-ordningen, herunder udvidelsen med en række specialskibe i sag SA.51325 (2018/N-2).
 • Afgørelse C(2019)8921 af 16. december 2019 om godkendelse af en videreførelse af refusionsordningen for sandsugere i sag SA.52069 (2019/N).
 • Afgørelse C(2020)4791 af 9. juli 2020 om godkendelse af en udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe i sag SA.55760 (2020/N).
 • Afgørelse C(2021)7557 af 25. oktober 2021 om godkendelse af en videreførelse af den samlede sømandsfradragsordning i sag SA.62065 (2021/N).
 • Afgørelse C(2022)318 af 24. januar 2022 om godkendelse af en række ændringer af refusionsordningen for sandsugere i sag SA.64772 (2021/N

  Historikskema

  Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv. af sømandsbeskatningsloven:

  Lov nr. og dato

  Ændring og baggrund for ændringen

  Hvor i loven

  386 af 27. maj 2005

  Sømandsbeskatningsloven - indførelse af ny lov

   

  425 af 6. juni 2005

  Konsekvensændringer som følge af ændring af KSL § 2. Henvisninger til KSL § 2 ændres.

  § 5

  § 9

  § 10

  428 af 6. juni 2005

  Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen.

  De statslige told- og skattemyndigheder ændres til told- og skatteforvaltningen.

  § 9

  § 15

  § 13 ophævet

  343 af 18. april 2007

  Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne mv.

  Se § 12 om kabellægningsfartøjer mv.

  § 1

  § 2

  § 5a ny

  § 9

  § 10

  § 12 a ny

  1235 af 24. oktober 2007

  Lavere skat på arbejde. Ændring af henvisning (lov om arbejdsmarkedsbidrag).

  § 10

  § 11

  521 af 12. juni 2009

  Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0.

  § 10

  622 af 14. juni 2011

  Forhøjelse af sømandsfradraget for visse søfolk. Ændringen er godkendt i EU og gælder fra 1.1.2012.

  § 3

  1886 af 29. december 2015

  Udvidelse af tonnageskatteloven med en række specialskibe.

   

  359 af 29. april 2018

  Udvidelse af DIS-ordningen og sømandsfradraget med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe m.v. Virkning fra 1. januar 2019. Se SØBL § 16 a.

  Med virkning fra 1. juli 2018 er det en betingelse for fradrag efter SØBL § 3 (sømandsfradrag), at fartøjet eller installationen er registreret med hjemsted her i landet eller i en anden EU- eller EØS-medlemsstat. Se SØBL § 3, ►stk. 6 (dagældende stk. 5).◄

  § 3, ►stk. 6◄ 

  § 5, stk. 3 

  § 5 a ophæves

  § 5 b ophæves

  1582 af 27. december 2019

  Tilpasning af DIS-ordningen og tonnageskatteordningen til EU-retten på baggrund af krav fra Kommissionen m.v.

  Udvidelse af DIS-ordningen til udenlandske skibe med hjemsted i en EU- eller EØS-medlemsstat. Virkning fra og med indkomståret 2020.

  Krav om statsborgerskab i en EU- eller EØS-medlemsstat for personer, der er omfattet af DIS-ordningen ved arbejde om bord på skibe, der sejler i regelmæssig passagersejlads mellem havne i EU- eller EØS-medlemsstater. Gælder for ansættelsesforhold, der er påbegyndt den 1. januar 2020 eller senere (SØBL § 7).

  § 5 b (ny)

  § 7

  § 11 a

  § 16 a 

  1583 af 27. december 2019

  Tilpasning af refusionsordningen for sandsugere til EU-retten, justering af værnsregler i tonnageskatteordningen.

  Udvidelse af refusionsordningen til udenlandske rederier, der har hjemsted i en anden EU- eller EØS-medlemsstat.

  Udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe mv. Virkning fra og med indkomståret 2020.

  § 3, stk. 5-6

  § 10 

  § 11 b 

  LBK nr. 131 af 07. februar 2020

  Bekendtgørelse af lov om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven).

   

  2613 af 28. december 2021

  Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten.

  Ved arbejde om bord på et dansk eller udenlandsk skib, som sejler i regelmæssig passagersejlads mellem havne i EU- eller EØS-medlemsstater, finder sømandsfradraget efter SØBL § 3 kun anvendelse på personer, der er statsborgere i en EU-eller EØS-medlemsstat eller i Schweiz samt i visse tilfælde statsborgere i Det Forenede Kongerige. Gælder kun for ansættelsesforhold, der påbegyndes den 1. januar 2022 eller senere (SØBL § 3 a).

  Det forhøjede sømandsfradrag på 105.000 kr. gælder ikke på fartøjer, der sejler i regelmæssig passagersejlads mellem havne i EU-eller EØS-medlemsstater. Med virkning fra og med indkomståret 2022 gives det forhøjede fradrag derfor ikke længere ved sejlads mellem fx Danmark og Norge (SØBL § 3, stk. 1, 2. pkt.).

  Sømandsfradraget er med virkning fra og med indkomståret 2022 betinget af, at fartøjet - foruden registrering i en EU- eller EØS-medlemsstat - sejler under et flag fra en EU- eller EØS-medlemsstat (SØBL § 3, stk. 6).

  Med virkning fra den 1. januar 2021 sidestilles statsborgere i Det Forenede Kongerige i visse tilfælde med statsborgere i en EU-medlemsstat, når de er omfattet af DIS-ordningen for færger ved arbejde om bord på skibe, der sejler i regelmæssig passagersejlads mellem havne i EU- eller EØS-medlemsstater (SØBL § 7).

  Tilføjelse af "udelukkende" i SØBL § 5, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, vedrørende skibets anvendelse til formål, som vil kunne omfattes af TSL.

  § 2, stk. 1, nr. 1 og nr. 2

  § 3, stk. 1, 1. pkt.

  § 3, stk. 1, 2. pkt.

  § 3, stk. 6

  § 3a (ny)

  § 5, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2

  § 5, stk. 3

  § 7

  289 af 7. marts 2022

  Bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere.

  Fra og med kalenderåret 2022 kan rederier opnå fuld refusion (100 pct.) for søfolkenes bruttoløn, såfremt der udføres søtransport som anført i SØBL § 10 a i mindst 50 pct. af driftstiden. Udfører et fartøj søtransport i mindre end 50 pct. af driftstiden, kan der ikke opnås refusion (SØBL § 10, stk. 2.

  I modsætning til tidligere skal "begrænset fart" i fremtiden anses for søtransport ved opgørelsen af 50 procent-kravet (ændring af SØBL § 2, stk. 2)

  Fra og med kalenderåret 2022 fastsættes refusionssatsen for rederierne til 37 pct. af bruttolønnen for søfolkene (SØBL § 10, stk. 4 og stk. 5)

  Sømandsfradraget til søfolk, der arbejder om bord på sandsugningsfartøjer, er med virkning fra og med kalenderåret 2022 betinget af, at arbejdet udføres om bord på et fartøj, der enten vil kunne omfattes af DIS-ordningen i SØBL § 8 eller refusionsordningen for sandsugere i SØBL § 10 (SØBL § 3, stk. 2) 

  § 2, stk. 2

  § 3, stk. 2

  § 10, stk. 2, stk. 4 og stk. 5.

  § 10 a (ny) 

  ►902 af 21. juni 2022◄

  ►Opremsning af ændringer til Rådets bistandsdirektiv erstattes med en henvisning til direktivet med senere ændringer. Ændringen er af teknisk karakter og ændrer ikke retstilstanden. Den har virkning fra den 1. januar 2023.◄

  ►§ 11 a, stk. 2, nr. 3◄