Indhold

Dette afsnit beskriver beskatningen af den indtægt, som au pair-ansatte modtager.

 

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lommepenge
  • Fri kost
  • Frit logi
  • Rejsereglerne
  • Skat og arbejdsmarkedsbidrag

 

Regel

En au pair-ansat er skattepligtig af sin indkomst som au pair. Se SL § 4.

En au pair-ansat arbejder hos au pair-familien og modtager lommepenge og fri kost og logi herfor. Nedenfor behandles de enkelte typer af aflønning.

Se også

Se også afsnit C.F.2.1 om au pair-ansatte i relation til reglerne om skattepligt.

Lommepenge

Lommepenge, der udbetales til en au-pair ansat, sidestilles med lønindkomst. Den au pair-ansatte er derfor skattepligtig af lommepenge som almindelig lønindkomst.

Fri kost

Den au pair-ansatte er normalt ikke skattepligtig af værdien af sparet hjemmeforbrug ved fri kost på au pair-stedet. Det skyldes, at au pair-arbejdsstedet normalt anses for at være et midlertidigt arbejdssted. Se LL § 16, stk. 11.

Se også

Se også afsnit C.A.5.12.2 om værdien af fri kost for au pair-ansatte.

Frit logi

En au pair-ansat er normalt skattepligtig af frit logi. Se SL § 4. Se dog om rejsereglerne nedenfor.

Værdien af frit logi fastsættes efter et konkret skøn over markedsværdien, idet au pairs ikke er omfattet af Skatterådets anvisning i BEK nr. 1307 af 24. november 2015.

Rejsereglerne

Hvis en lønmodtager er på rejse, og i øvrigt opfylder betingelser i LL § 9 A kan arbejdsgiveren skattefrit dække lønmodtagerens udgifter til kost og småfornødenheder samt logi.

Au pair-ansatte anses imidlertid normalt for at have opgivet deres "sædvanlige bopæl" i hjemlandet, og de er derfor ikke omfattet af rejsereglerne i LL § 9 A. Dette skyldes, at de i stedet anses for at have fået en sådan bopæl hos au pair-familien, at de ikke er på rejse. Det er fordi, de dels bor på lige fod med familiens øvrige medlemmer ("au pair"), dels arbejder.

Bemærk

For au pair-ansatte - som for alle andre lønmodtagere - skal der imidlertid foretages en konkret vurdering af, om den pågældende opfylder betingelserne for at være på rejse.

I SKM2004.362.TSS udtalte Told- og Skattestyrelsen, at rejsebegrebet i LL § 9 A forudsætter, at lønmodtageren har en sædvanlig bolig til rådighed, men at der ikke kan stilles krav om, at den pågældende har udgifter til en sædvanlig bolig.

Se også

Se også afsnit C.A.7 om godtgørelser og fradrag efter rejsereglerne.

SKAT og arbejdsmarkedsbidrag

Den ansatte skal betale skat og arbejdsmarkedsbidrag af sin løn. Der er tale om B-indkomst, hvilket betyder, at den au pair-ansatte selv skal sørge for at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag.

En au pair-ansat har som andre skattepligtige et personfradrag. Typisk vil løn og værdien af frit logi være på et sådan niveau, at den au pair-ansatte kun skal betale et mindre beløb i indkomstskat. Der skal dog også betales arbejdsmarkedsbidrag af hele lønnen og værdien af frit logi.