Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan skatten reguleres, når der bliver tilbagebetalt løn, arbejdsløshedsdagpenge, SU og kontanthjælp.

Afsnittet indeholder:

 • Tilbagebetaling af løn og arbejdsløshedsdagpenge
 • Tilbagebetaling af SU
 • Tilbagebetaling af kontanthjælp og introduktionsydelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Tilbagebetaling af løn og arbejdsløshedsdagpenge

Hvis en skatteyder har modtaget løn eller arbejdsløshedsdagpenge med urette, skal tilbagereguleringen af disse beløb foretages, i de(t) år, hvor de er blevet tjent og medregnet ved indkomstopgørelsen.

Hvis det først efterfølgende, på grund af senere indtrufne omstændigheder, bliver konstateret, at der skal ske en tilbageregulering, skal reguleringen normalt først foretages på dette tidspunkt, hvor tabet konstateres. En senere indtruffen omstændighed  kan fx være ophør af et ansættelsesforhold, som udløser en tilbagebetalingspligt for lønmodtageren.

Eksempler

 • I en ikke offentliggjort sag fra Ligningsrådet havde en sygeplejerske fået halv løn under kursusdeltagelse på betingelse af, at hun blev i arbejdsgiverens tjeneste i mindst fem år efter kursets afslutning. Da hun forlod arbejdsgiverens tjeneste, før de fem år var gået, skulle hun betale den løn tilbage, hun havde fået udbetalt under kurset. Ligningsrådet gav hende ikke tilladelse til at føre tabet af lønindtægten tilbage til det år, hvor hun havde tjent lønnen, fordi man efter praksis normalt ikke tillader, at fradrag for tab føres tilbage til indkomstår, der ligger forud for tabets konstatering. Hun skulle derfor fradrage tabet i fratrædelsesåret.
 • I en anden ikke offentliggjort sag måtte en skatteyder, som blev fritaget for en kontrakt med Flyvevåbnet mod betaling af en erstatningsydelse på 10.000 kr., ikke fratrække beløbet ved indkomstopgørelsen som "tilbagebetaling af løn".
 • En konstabel, der havde modtaget civiluddannelse under sin kontraktansættelse, betalte en refusion til forsvaret for at blive frigjort for sin tjenestepligterklæring. Konstablen måtte få fradrag for refusionen. Han havde modtaget uddannelse med løn ud over den gældende civiluddannelsesnorm. Refusionen blev opgjort således, at den måtte anses for tilbagebetaling af tidligere optjent løn under civiluddannelsen. Se TfS 1993, 40 ØLR.

Tilbagebetaling af SU

Hvis en skatteyder skal betale for meget udbetalt SU tilbage, skal vedkommendes skatteansættelse reguleres. Denne regulering skal ske i det år, hvor det for meget udbetalte stipendium er optjent og regnet med ved indkomstopgørelsen. Se TfS 1993, 431 TSS.

Genoptagelse af ansættelsen sker efter reglerne i skatteforvaltningsloven.

Se også

Se også afsnit

 • A.A.8 generelt om ansættelsesfrister.

Tilbagebetaling af kontanthjælp og introduktionsydelse

Skatteyderen skal have fradrag i den personlige indkomst i de(t) år, hvor tilbagebetalingen sker, hvis vedkommende tilbagebetaler følgende skattepligtige indkomster, efter reglerne i kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik eller kapitel 7 i integrationsloven:

 • Kontanthjælp
 • Introduktionsydelse
 • Særlig introduktionsydelse
 • Engangshjælp

Se LL § 8 O.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1993, 40 ØLR

En konstabel, der deltog i civiluddannelse, havde forpligtet sig til at forrette tjeneste i forsvaret i tiden 1. juli 1988 - 31. december 1989. Da han afbrød tjenesten på et tidspunkt, hvor han havde modtaget mere civiluddannelse, end han havde optjent ret til, skulle han refundere et beløb, som Forsvarskommandoen havde beregnet. Retten fandt, at det tilbagebetalte beløb - bortset fra det beløb, der svarede til kursusafgiften - skulle behandles som tilbagebetaling af løn. Konstablen fik derfor fradrag for refusionen.

Fradrag for refusion.