Indhold

Dette afsnit beskriver, på hvilket tidspunkt udgifter til ejendomsskatter kan trækkes fra.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Beløb, der er anvendt til ejendomsskatter, er i et vist omfang fradragsberettigede. Se LL § 14. Se også afsnit C.H.3 Løbende indtægter og udgifter på fast ejendom.

Det afgørende for tidspunktet for fradrag efter LL § 14, stk. 1, er, om der er en retlig forpligtelse til at afholde den pågældende udgift eller ej. Det kræves hverken, at udgiften er forfalden eller faktisk afholdt.

Skatteyderen har ikke pligt til at trække beløbet fra før sidste rettidige betalingsdag. Dette kan have betydning i situationer, hvor den retlige forpligtelse indtræder i ét indkomstår, og sidste rettidige betalingsdag er i det følgende indkomstår. Efter principperne i LSRM 1975, 111 kan skatteyderen i denne situation vælge først at tage fradrag i det følgende indkomstår, dog under forudsætning af at betalingen først sker i dette år.

Se også

Se også afsnit C.C.2.5.3.3.9 om tilbagebetaling/efterbetaling af ejendomsskatter, moms og lønsumsafgift mv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM 1975, 111

En skatteyder havde betalt forfaldne amtsstueskatter for oktober termin 1969, 1970 og 1971 inden sidste rettidige betalingsdag i januar måned 1970, 1971 og 1972 og havde trukket disse ejendomsskatter fra ved indkomstopgørelsen for de respektive betalingsår. Skattemyndighederne ville kun give fradrag for de ejendomsskatter, der var forfaldne og pålignede i hvert indkomstår.

Landsskatteretten fandt, at skatteyderen kun var berettiget, men ikke forpligtet til at trække beløbene fra ved indkomstopgørelsen for indkomstårene 1969, 1970 og 1971 og tiltrådte derfor at disse var trukket fra i 1970, 1971 og 1972.