åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Regel

Tab på forretningsdebitorer skal trækkes fra i det indkomstår, hvor tabet er realiseret, dvs. at det er konstateret og kan gøres endeligt op. Se KGL § 25, stk. 1.

Se også

Se også afsnit

  • C.B.1.4.2.4 Fordringer erhvervet som vederlag i næring - KGL § 17
  • C.B.1.7.5 Generelt om realisations- og lagerprincippet (i relation til fordringer og gæld).

I disse afsnit beskrives bl.a. de nærmere regler for, hvornår et tab kan anses for realiseret.