Indhold

Dette afsnit beskriver, på hvilket tidspunkt erstatninger vil kunne trækkes fra.

Afsnittet indeholder:

  • Regel: Fradragstidspunkt for erstatninger
  • Undtagelse
  • Regel: Fradragstidspunkt for konfiskerede beløb
  • Undtagelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel: Fradragstidspunkt for erstatninger

Udgifter til erstatninger kan normalt trækkes fra, når udgiften og dens størrelse er endeligt konstateret. Se afsnit C.C.2.5.3.1.2 og C.C.2.5.3.3.1 om pligtpådragelsesprincippet.

Undtagelse

Udgifter vedrørende det almindelige mangelsansvar, dvs. uden at der er stillet garanti, vil først kunne trækkes fra, når den endelige og ubetingede retlige forpligtelse til at afholde udgiften indtræder ved købers reklamation og leverandørens accept heraf. Se TfS 1994, 601 LSR og TfS 1995, 804 LSR.

Der vil efter administrativ praksis ikke kunne hensættes til disse udgifter. Se TfS 1994, 601 LSR.

Se også

Se også afsnit C.C.2.5.3.3.10 om hensættelser til garantiforpligtelser og serviceydelser.

Regel: Fradragstidspunktet for konfiskerede beløb.

Hvis en tidligere beskattet indtægt bliver konfiskeret, kan den erhvervsdrivende trække det konfiskerede beløb fra i indkomstopgørelsen for konfiskationsåret.

Undtagelse

Den erhvervsdrivende kan få tilladelse til at trække det konfiskerede beløb fra i det eller de år, hvor den konfiskerede indtægt er taget med i indkomstopgørelsen.

En tilladelse kræver i det mindste, at de år, der ønskes genoptaget, ligger inden for skatteforvaltningslovens almindelige genoptagelsesfrist. Se afsnit A.A.8.2.1.2 om processuelle regler for Skatteforvaltningens område.

Se også

Se også afsnit C.C.2.2.2.17 om selve fradragsretten for konfiskerede beløb.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1996, 174 ØLD

En speditør havde i 1988 misligholdt sine forpligtigelser efter nogle speditøraftaler. Selvom speditøren ikke havde anerkendt et erstatningskrav, lagde retten vægt på, at det måtte have stået speditøren klart, at han havde misligholdt sine forpligtelser, og at det med stor sikkerhed ville føre til et erstatningskrav. I 1988 solgte speditøren speditørfirmaet og et parcelhus og afsatte provenuet til dækning af erstatningskravet. Speditøren anerkendte kravet i 1989. Da det med fornøden sikkerhed kunne slås fast, at driftstabet var opstået i 1988, havde speditøren fradrag for tabet i dette indkomstår.

Landsskatteretskendelser

TfS 1995, 804 LSR

Landsskatteretten anerkendte fradragsret for hensættelser til udbedring af konkrete mangler, som køber havde reklameret over, og sælger havde accepteret, inden det aktuelle regnskabsårs udløb.

Se også afsnit C.C.2.5.3.3.10.

TfS 1994, 601 LSR

Landsskatteretten nægtede fradrag for hensættelse til imødegåelse af omkostninger i forbindelse med det almindelige mangelsansvar efter købeloven. Den endelige og ubetingede retlige forpligtelse til at afholde udgiften i forbindelse med mangelsansvar indtræder først ved købers reklamation og leverandørens accept heraf.

Dissens.

Se også afsnit C.C.2.5.3.3.10.

Skatterådet

SKM2007.415.SR

A betalte kompensation til de med A koncernforbundne selskaber B og C for ophævelse af en leveringsaftale. Kompensationen, som var baseret på en aftale indgået mellem parterne ultimo 2006, var skattepligtig i 2006 for B og C og fradragsberettiget samme år for A.