Indhold

Dette afsnit beskriver, på hvilket tidspunkt en leverandør af serviceydelser kan fratrække de udgifter, der er forbundet med leverancen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel: Leverandøren
  • Regel: Modtager af serviceydelsen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel: Leverandøren

En leverandørs udgifter, der er forbundet med opfyldelse af en servicekontrakt, betragtes som løbende driftsudgifter, der først kan fradrages af leverandøren i takt med, at udgifterne afholdes. Se TfS 1994, 409 LSR og SKM2011.669.HR.

Se også

Se også afsnit

Regel: Modtager af serviceydelsen

En modtager af en serviceydelse vil, når der er tale om en forudbetaling for en flerårig periode, ikke kunne trække udgiften fra i betalingsåret. I stedet for kan modtageren fordele (afskrive) udgiften over perioden efter SL § 6, stk. 1, litra a.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2011.669.HR.

SL § 6, stk. 1, litra a, indeholder ikke hjemmel til at foretage fradrag for hensættelser til fremtidige udgifter, herunder hensættelser til imødegåelse af fremtidige udgifter til serviceforpligtelser.

Uanset ordlyden af bestemmelsen har administrativ praksis dog indrømmet adgang til fradrag for hensættelser til imødegåelse af udgifter ved opfyldelse af garantiforpligtelser, når visse betingelser er opfyldt.

Denne praksis er udvidet til at omfatte hensættelser til serviceforpligtelser, men kun i tilfælde:

  • hvor serviceforpligtelserne er påtaget i forbindelse med et salg,
  • vederlaget er indeholdt i købesummen, og
  • serviceforpligtelsen endvidere har en nær sammenhæng med garantiforpligtelser,
  • som sælgeren samtidig påtager sig.

Principiel dom.

Dommen stadfæstede SKM2010.300.VLR.

Dommen omtales også i afsnit C.C.2.5.3.3.10 om hensættelser.

I afsnittet omtales bl.a. betingelserne for hensættelse til garantiforpligtelser og serviceforpligtelser.

Landsretsdomme

TfS 1995, 462 ØLD

Udgifter forbundet med at opfylde forudbetalte servicekontrakter betragtes som løbende driftsudgifter, der først kan fradrages i betalingsåret.

Sagen i Landsskatteretten angik i første omgang spørgsmålet om fradrag for hensættelser til dækning af skønnede udgifter i det følgende år til opfyldelse af forpligtelser på forudbetalte servicekontrakter. Dette blev nægtet af Landsskatteretten.

Ledende dom

Se Skatteministeriets kommentar til dommen i TfS 1995, 811.

Dommen omtales også i afsnit C.C.2.5.3.2.3 om forudbetalinger og i afsnit C.C.2.5.3.2.5 om indtægter i forbindelse med serviceydelser.