Indhold

Dette afsnit beskriver de særlige bestemmelser, der gælder for ægtefæller og indkomstår.

Afsnittet indeholder:

  • Ægtefæller skal have samme indkomstår
  • Ægtefæller, der har forskelligt indkomstår, når de gifter sig
  • Ægtefæller, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende gifter sig og omlægger indkomståret efter KSL § 22, stk. 2, i det samme indkomstår
  • Krav om meddelelse og frist for meddelelse
  • Eksempel på omlægning af indkomstår efter indgåelse af ægteskab.

Ægtefæller skal have samme indkomstår

Samlevende ægtefæller skal bruge fælles indkomstår for kalenderår, der begynder, efter de er blevet gift. Se KSL § 99, stk. 1.

Ægtefæller, der har forskelligt indkomstår, når de gifter sig

Ægtefæller, der har forskellige indkomstår, når de gifter sig, skal give Skattestyrelsen oplysning om, hvilket af indkomstårene, de vil bruge i fremtiden. Se KSL § 99, stk. 2.

Bemærk

Ægtefællerne skal give Skattestyrelsen oplysning om valg af indkomstår senest, når de indgiver oplysningsskema for det kalenderår, hvori de gifter sig.

Hvis ægtefællerne ikke inden fristen meddeler Skattestyrelsen, hvilket indkomstår de vil bruge, fastsætter Skattestyrelsen selv, hvilket af de indkomstår ægtefællerne hidtil har brugt, som skal bruges for begge i fremtiden. Se KSL § 99, stk. 2.

Ægtefæller, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende gifter sig og omlægger indkomståret efter KSL § 22, stk. 2, i det samme indkomstår

Når en selvstændig erhvervsdrivende vælger et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), er det en betingelse, at den samlevende ægtefælle bruger samme indkomstår. Se KSL § 22, stk. 2, omtalt i afsnit C.C.2.5.2.2 "Betingelser for at omlægning kan ske uden tilladelse".

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende gifter sig i omlægningsåret, skal ægtefællens indkomstår dog først omlægges for året efter.

Indkomsten for det kalenderår, hvor ægteskabet er indgået, skal ansættes på grundlag af det indkomstår, der hidtil er brugt. Se KSL § 100, stk. 1.

Dette skyldes hensynet til, at ægtefællerne skal kunne beskattes forskelligt før og efter, de gifter sig.

Krav om meddelelse og frist for meddelelse

Hovedregel

  • Ægtefællerne skal give Skattestyrelsen oplysning om valg af indkomstår senest, når de indgiver oplysningskema (selvangivelse) for det kalenderår, hvori de gifter sig.
  • Hvis ægtefællerne ikke inden fristen meddeler, hvilket indkomstår de vil bruge, fastsætter Skattestyrelsen selv, hvilket af de indkomstår, ægtefællerne hidtil har brugt, som skal bruges for begge i fremtiden. Se KSL § 99, stk. 2, 2. pkt.

Undtagelse

Hvis

  • ægteskabet indgås i det samme indkomstår, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende omlægger indkomståret efter reglerne i KSL § 22, stk. 2, og
  • det indkomstår, som ønskes omlagt, udløber før ægtefællernes oplysningsfrist

skal den selvstændigt erhvervsdrivende, der omlægger indkomståret, meddele det til Skattestyrelsen.

Det skal ske allerede inden udgangen af det indkomstår, som ønskes omlagt, dvs. inden det tidspunkt, hvor indkomståret ville være udløbet, hvis det ikke var omlagt. Se KSL § 22, stk. 2, og afsnit C.C.2.5.2.2.

Når Skattestyrelsen modtager meddelelsen, vil Skattestyrelsen selv registrere ændringen af den samlevende ægtefælles indkomstår. Se KSL § 99, stk. 3, og KSL § 22, stk. 2, 5. pkt.

Den samlevende ægtefælle behøver altså ikke selv give meddelelse til Skattestyrelsen.

Eksempel på omlægning af indkomstår efter indgåelse af ægteskab

Den ene ægtefælle (manden) har bagudforskudt indkomstår. Indkomståret 2021 begynder den 1. marts 2020 og slutter med udgangen af februar 2021.

Dette indkomstår ønskes omlagt til fremadforskudt indkomstår, der begynder den 1. februar og slutter den 31. januar.

Indkomståret 2021, der er et omlægningsår, kommer derfor til at gå fra 1. marts 2020 til og med 31. januar 2022. Dette år bliver altså på 23 måneder.

Ægtefællerne blev gift i december 2020.

Manden skal underrette Skattestyrelsen om omlægningen inden udgangen af februar 2021, hvor hans indkomstår 2021 ville være sluttet, hvis det ikke var omlagt.

Den anden ægtefælles (hustruens) indkomstår 2020 ændres ikke, da ændringen først skal ske for indkomståret efter, de bliver gift.

Skattestyrelsen ændrer selv hustruens indkomstår 2021, når manden giver meddelelse om sin omlægning, så hustruen behøver ikke at give meddelelse om omlægning.

Skattestyrelsen ændrer hustruens indkomstår 2021, så det går fra 1. januar 2021 til og med 31. januar 2022, altså 13 måneder.

Hustruens indkomst i indkomståret skal svare til ét års indkomst. Hustruen skal derfor omberegne sin indkomst på den måde, som er omtalt i afsnit C.C.2.5.2.5, eksempel 2.