åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.3.3.1 Fællesregistrering" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om fællesregistrering.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Hvis flere personer bliver registreret under ét, dvs. fællesregistreres, bliver de betragtet som én afgiftspligtig person, og hæfter solidarisk for betaling af moms. Se ML § 46, ►stk. 9 (tidligere stk. 8, men ændret til stk. 9 ved lov nr. 578 af 4. maj 2015)◄.

Dette betyder, at fællesregistreringen skal opgøre én samlet fradragsprocent for alle enhederne, ligesom fællesregistreringen skal afregne momsen via ét momsregistreringsnummer.

Se også

Se også:

  • afsnit D.A.13.8 om fællesregistrerede virksomheders solidariske hæftelse.
  • afsnit D.A.14.1.7 om betingelserne for fællesregistrering.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2015.239.SR

►Skatterådet bekræfter, at når et serviceselskab med momspligtige aktiviteter indgår i en fællesregistrering med en momsfri virksomhed, forøges fællesregistreringens delvise fradragsret, når serviceselskabets momspligtige omsætning forøges. I henhold til momslovens § 38, stk. 3, kan SKAT påbyde fællesregistreringen sektoropdeling, hvis der opstår en skævvridning af fradraget for fællesomkostninger.◄

SKM2009.119.SR

Et forsikringsselskabs filial i udlandet kunne ikke anses for at være et fast forretningssted i momslovens forstand. Filialen og selskabet, der var en del af en fællesregistrering, blev derfor anset for én og samme momspligtige person.

SKM2007.295.SR

At spørger indgår i en fællesregistrering efter momsloven i et andet land kan ikke sidestilles med, at selskaberne kan anses for fællesregistreret efter den danske momslovs § 47, stk. 4, idet momsloven i det andet land alene finder anvendelse i dette land. Ved anvendelsen af den danske momslov må der derfor lægges vægt på, at selskaberne hver især udgør selvstændige juridiske personer.