Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for regulering af anskaffelsessummen ved afståelse af en næringsejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Omfattet af reglen
  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Omfattet af reglen

Reglerne omfatter ejendomme, der er afstået som led i ejerens næringsvirksomhed.

Regel

I adskillige situationer skal anskaffelsessummen ved køb af en næringsejendom reguleres.

Har der været afskrevet på ejendommen, skal afskrivningerne trækkes fra anskaffelsessummen. Har der været afskrevet på bygninger på lejet grund, skal de genvundne afskrivninger beskattes efter næringsreglerne, hvis bygningerne er erhvervet som led i næringsvirksomhed.

Er værdien af eget arbejde og mestersalær tidligere blevet beskattet, medregnes det i anskaffelsessummen.

Næringsdrivende sælgere kan kun medregne kurstab ved prioritering til en ejendoms anskaffelsessum i det omfang, låneprovenuet svarer til den del af ejendommens anskaffelsessum, som ikke er berigtiget ved overdragelse af prioriteter. Kurstab eller -gevinster, ny- eller omprioritering af lån i ejertiden har også indflydelse på opgørelsen af fortjenesten, hvis lånene overtages af en køber som led i handlen, fordi eventuelle kurstab skal lægges til anskaffelsessummen, og kursgevinster skal trækkes fra anskaffelsessummen.

Hvis en næringsdrivende indfrier de obligationslån, der var i ejendommen på købstidspunktet, med obligationer købt til en lavere kurs end pari, skal forskellen mellem købskursen på indfrielsestidspunktet og pari trækkes fra i anskaffelsessummen ved et senere salg af ejendommen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 2000, 428 ØLD

Opgørelse af skattepligtig fortjeneste. Selv om der var foretaget væsentligt ombygningsarbejde på ejendommen, fandt retten ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse arbejdet for foretaget på ejerens regning.

Landsskatteretskendelser

LSRM 1969, 121 LSR

Opgørelse af skattepligtig fortjeneste, afskrivninger på ejendom. Da der havde været afskrevet på ejendommen, skulle afskrivningerne fratrækkes anskaffelsessummen.

LSRM 1963, 117 LSR

Opgørelse af skattepligtig fortjeneste, afskrivninger på ejendom. Da der havde været afskrevet på ejendommen, skulle afskrivningerne fratrækkes anskaffelsessummen.