åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om mulighed for at ændre den selvangivne afskrivningssats, når afskrivningssatsen ønskes ændret inden tre måneder efter at selvangivelsesfristen er udløbet, og når afskrivningssatsen ønskes ændret senere end tre måneder efter at selvangivelsesfristen er udløbet. Desuden beskrives de regler, der gælder om mulighed for at ændre afskrivningssatsen i tilfælde, hvor indkomstansættelsen ikke er ændret.

Dette afsnit indeholder:

  • Regel
  • Regler om efterfølgende af - og nedskrivninger. Anmodning senere end 3 måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen
  • Særlige frister. BEK nr. 1287 af 13/12/ 2005 § 3
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Afskrivninger efter afskrivningsloven, der er selvangivet, kan ændres ved at skatteyderen giver meddelelse til SKAT om ændring af afskrivningssatsen. Meddelelse skal gives inden tre måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen. Se AL § 52, stk. 1. Der skal blot sendes en meddelelse om, hvordan den selvangivne afskrivningssats ønskes ændret.

Når SKAT har modtaget meddelelsen, ser SKAT, om betingelserne for at ændre den selvangivne afskrivningssats er til stede. Det vil sige, om tidsfristen på tre måneder er overholdt, og om den ændrede afskrivningssats er i overensstemmelse med afskrivningslovens regler.

Efter udløbet af tre måneders fristen kræves der tilladelse fra SKAT for at ændre afskrivningssatsen. Se AL § 52, stk. 2.

AL § 52 angår udelukkende ændring af afskrivningssatsen. Anmodninger om ændring af de selvangivne afskrivningsbeløb, der skyldes, at afskrivningsgrundlaget ikke er blevet opgjort rigtigt i selvangivelsen, skal behandles efter reglerne i SFL § 26 eller § 27 om ekstraordinær ansættelse.

Regler om efterfølgende af - og nedskrivninger. Anmodning senere end 3 måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen

Skatterådet har med hjemmel i AL § 52, stk. 2 fastsat regler for SKAT´s adgang til at give tilladelse til efterfølgende ændring af afskrivningssatsen. Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 1287 af 13. december 2005. Disse regler trådte i kraft den 31.december 2005 og har virkning for ansøgninger, der er modtaget den 1.november 2005 eller senere. Bekendtgørelsen viderefører de retningslinjer, som Ligningsrådet havde fastsat i TSS- cirkulære 2000-34, der er ophævet.

Reglerne i bekendtgørelsen giver mulighed for efterfølgende ændringer af afskrivninger og nedskrivninger i forbindelse med både danske og udenlandske indkomstændringer. Udenlandske indkomstændringer er omfattet, hvis en udenlandsk myndighed ændrer indkomsten, for

  • et sambeskattet datterselskab, der er hjemmehørende i udlandet
  • et selskab, der er hjemmehørende i Danmark og har fast driftssted udlandet
  • en personligt ejet virksomhed med fast driftssted i udlandet.

Hvis SKAT ændrer den selvangivne eller den ansatte indkomst, har skatteyderen mulighed for inden for lovens rammer, herunder de gældende frister, at få ændret afskrivninger og nedskrivninger i et sådant omfang, at den skattemæssige virkning af ændringen vil blive udlignet helt eller delvist. Det er ikke en betingelse for at anvende reglen, at ansættelsesændringen er sket på SKATs initiativ.

SKAT skal gøre skatteyderen opmærksom på, at der er denne mulighed.

Reglerne i bekendtgørelsen indeholder tilsvarende retningslinjer, som var gældende i de tidligere regler fastsat af Ligningsrådet i TSS-cirkulære 2000-34. Afgørelser fra tiden før bekendtgørelsen trådte i kraft kan derfor stadig have betydning. Se afgørelsesskemaet nedenfor.

Særlige frister. BEK nr. 1287 af 13/12 2005 § 3

Hvis et ønske om efterfølgende ændring af af- og nedskrivninger ikke skyldes en ansættelsesændring, kan en ansøgning efter reglerne i bekendtgørelsen imødekommes, når den bliver indgivet senere end tre måneder, men senest tre år efter udløbet af det indkomstår den vedrører, hvis

  • der er tale om særlige omstændigheder,
  • af- og nedskrivningerne ikke har skattemæssig virkning eller
  • skatteyderen har undladt at foretage bundne afskrivninger, herunder straksfradrag efter AL § 18, stk. 2, eller nedrivningsfradrag efter AL § 22, se bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Hvis virksomheden er ophørt, eller aktivet er afhændet, og ansøgningen indgives efter udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for ophørs- eller afståelsesåret, kan der kun ske ændring af af- og nedskrivningerne, når der foreligger særlige omstændigheder. Dette følger af bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Det er SKATs opfattelse, at begrebet "særlige omstændigheder" skal forstås på samme måde i bekendtgørelsens § 3, stk. 1, og i bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Særligt om seniornedslag

Skatteministeriet anser det for en særlig omstændighed efter § 3 i BEK nr. 1287 af 13/12 2005, at en skattepligtig ved en fejl eller forglemmelse ikke har tilpasset den selvangivne afskrivningssats efter afskrivningsloven, nedskrivningssats og opgørelsesmåde efter husdyrbeskatningsloven og opgørelsesmåde efter varelagerloven efter indkomstgrænsen i § 2 i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer. Ansøgninger, der er begrundet i dette forhold, bør således imødekommes, forudsat betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2004.110.HR

Told-og skatteforvaltningen kan ikke på eget initiativ træffe afgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger.

 

Landsretsdomme

SKM2004.86.ØLR

Sagen handlede om forståelsen af punkt 2.1 i TSS-cirkulære 2000-34 om adgang til efterfølgende af- og nedskrivninger, når der foreligger særlige omstændigheder, eller når afskrivningerne er foretaget uden at have skattemæssig effekt. Den skattemæssige effekt skal vurderes ud fra forholdene på selvangivelsestidspunktet. Skatteyderen havde som følge af afskrivningerne opnået et større fremførselsberettiget underskud, og da der på selvangivelsestidspunktet ikke var retlige hindringer for, at underskuddet kunne fremføres, havde afskrivningerne haft en skattemæssig effekt. Afskrivningerne var foretaget som følge af en fejl hos skatteyderens revisor, men dette blev ikke anset for at falde ind under særlige omstændigheder i TSS-cirkulæret. (Nu reglerne i bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger mv. § 3, stk.1).

 

SKAT

SKM2003.253.LR

En gift skatteyder kunne foretage yderligere afskrivninger, så der kom et større skattemæssigt underskud, der kunne modregnes hos den anden ægtefælle. Efter Ligningsrådets opfattelse måtte både ansættelsesændringen for den førstnævnte ægtefælle og for den anden ægtefælle anses for omfattet af reglerne om udligning af den skattemæssige effekt af danske indkomstændringer i pkt.1.1 i TSS- cirkulære 2000-34 om efterfølgende af- og nedskrivninger. Der blev herved lagt vægt på, at det måtte antages, at den førstnævnte ægtefælle ville have taget højde for sambeskatningseffekten, hvis hendes ægtefælle havde selvangivet sin indkomst på en måde, så den svarede til den senere ansættelsesændring.

 

SKM2002.468.LR

Ansøgning om at tilbageføre afskrivninger blev afslået. Ligningsrådet fandt ikke, at der var særlige omstændigheder, og afskrivningerne havde efter rådets opfattelse haft skattemæssig effekt, fordi de havde skabt et større, fremførselsberettiget underskud. Det var ikke særlige omstændigheder, at selskabets revisor ikke havde været opmærksom på, at reglerne om afskrivning på goodwill var ændret, så afskrivningerne, der tidligere havde været bundne, nu var ubundne.

 

TfS 1994, 576

Om sambeskattede selskaber har Ligningsrådet tilkendegivet, at en ansættelsesændring i et selskab kan udlignes ved ændring af af- og nedskrivninger i et andet selskab, der er omfattet af sambeskatningen. Dog bør udligningen af ansættelsesændringen i videst muligt omfang ske ved efterfølgende ændring af af- og nedskrivninger hos det selskab, der har fået ændret sin ansættelse.