åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan beskatningen sker, når bygninger, driftsmidler og skibe, der er erhvervet i næringsvirksomhed sælges. Desuden omtales afskrivning på næringsaktiver, opgørelse af den skattepligtige indkomst, når beskatningen sker efter SL § 5, litra a, og forholdet til afskrivningssaldoen, når driftsmidler og skibe købes og sælges i samme indkomstår.

Dette afsnit indeholder:

  • Regel
  • Salg af bygninger
  • Salg af driftsmidler og skibe
  • Afskrivning på næringsaktiver
  • Opgørelse af den skattepligtige indkomst efter SL § 5, stk. 1, litra a
  • Driftsmidler og skibe, der købes og sælges i samme indkomstår.

Regel

Fortjeneste eller tab ved salg af afskrivningsberettigede aktiver, der er omfattet af afskrivningsloven regnes fuldt ud med i den skattepligtige indkomst i salgsåret, hvis aktiverne hører til skatteyderens næringsvej. Se AL § 50. Beskatningen sker i disse tilfælde efter SL § 5, litra a.

Henvisningen i AL § 50 til SL § 5, litra a, betyder, at det er aktivets nominelle værdi, der skal bruges ved opgørelse af fortjeneste eller tab. Det vil sige, at der ikke skal ske kontantomregning af anskaffelsessummer og salgssummer ved opgørelse af fortjeneste eller tab.

Salg af bygninger

Beskatning af fortjeneste efter SL § 5, litra a, ved salg af aktiver, der er erhvervet som led i næring, medfører, særligt ved salg af bygninger, at den fulde fortjeneste bliver beskattet. Det vil sige, at beskatning ikke kun sker af den del af fortjenesten, der svarer til de genvundne afskrivninger. Hvis fortjenesten er større end de genvundne afskrivninger, skal denne del af fortjenesten også beskattes. Der sker ikke beskatning af ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningsloven, fordi denne lov ikke gælder for bygninger, der er erhvervet som led i næring. Se EBL § 1, stk. 2.

Salg af driftsmidler og skibe

Ved salg af driftsmidler og skibe, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, skal saldoværdien formindskes med den del af den afskrivningsberettigede saldoværdi, der vedrører de solgte driftsmidler eller skibe. Denne del af saldoen beregnes ved, at den kontantomregnede anskaffelsessum for aktivet afskrives med de afskrivningsprocenter, der er brugt i de enkelte indkomstår.

Afskrivning på næringsaktiver

Reglen i AL § 50 indeholder ikke særlige regler om afskrivning på næringsaktiver. Afskrivning skal ske efter afskrivningslovens almindelige regler. Anskaffelsessummer og salgssummer skal derfor kontantomregnes også for næringsaktiver. Se den generelle regel i AL § 45.

Opgørelse af den skattepligtige indkomst efter SL § 5, stk. 1, litra a

Beskatningen efter SL § 5, stk. 1, litra a, sker således:

Den nominelle salgssum

÷ (den nominelle anskaffelsessum ÷ de afskrivninger, der er foretaget).

Driftsmidler og skibe, der købes og sælges i samme indkomstår

Hvis der skal ske beskatning efter SL § 5, stk. 1, litra a, vedrørende driftsmidler og skibe, der er købt og solgt i samme indkomstår, sker der ingen påvirkning af saldoværdien.