Ved skattemæssige afskrivninger på fysiske aktiver (modsat regnskabsmæssige afskrivninger efter anden lovgivning) nedskrives aktivets værdi over en periode med virkning for den skattepligtige indkomst. Hovedprincippet bag skattemæssige afskrivninger er, at værdinedgangen for aktivet ikke sker på en gang, men over en årrække, og derfor fordeles fradraget i den skattepligtige indkomst, bl.a. under hensyn til aktivets levetid.

Anskaffelsessummen bliver ikke trukket fra på anskaffelsestidspunktet (jf. dog de særlige regler om straksafskrivning). Anskaffelsessummen bliver taget med som et aktiv i regnskabet (aktiveres) og derefter trukket fra som afskrivninger i de efterfølgende indkomstår.

Lovgrundlag for skattemæssig afskrivning

Skattemæssige afskrivninger sker med hjemmel i afskrivningsloven (AL), jf. Lovbekendtgørelse nr. 242 af 18. februar 2021, som ændret  ved Lov nr. 672 af 19. april 2021, lov nr. 2193 af 30. november 2021, lov nr. 1598 af 28. december 2022, lov nr. 679 af 3. juni 2023 og lov nr. 753 af 13. juni 2023.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan "driftsomkostninger..., herunder ordinære afskrivninger" trækkes fra. Se SL § 6, stk. 1, litra a. Et aktiv, der benyttes erhvervsmæssigt, kan kun afskrives efter afskrivningsloven og ikke efter SL § 6, stk. 1, litra a. Se SKM2009.479.VLR, der omtales nærmere i afsnit C.C.2.4.5.9.

I retspraksis er der nogle eksempler på, at udgifter, som en erhvervsdrivende har afholdt, har kunnet afskrives efter SL § 6, stk. 1, litra a. Se TfS 1985, 6 HRD (Sluse-dommen) se afsnit C.C.2.4.5.9.

Se også

Se også afsnit

Afskrivningslovens kapitel 6 indeholder almindelige regler om afskrivning, der gælder for hele loven, hvis ikke andet er bestemt. Disse regler og andre generelle regler for afskrivning er beskrevet i  i afsnit C.C.2.4.1.