Indhold

Dette afsnit handler om de internationale organisationer, der er omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra c.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Organer oprettet som konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

Regel

Varer og ydelser kan sælges momsfrit til internationale organisationer i andre EU-lande, der er anerkendt som sådanne af de offentlige myndigheder i værtslandet. Der er også momsfritagelse for varer og ydelser til medlemmer af disse organisationer inden for de grænser og på de betingelser, der er fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organisationer eller ved aftaler om hjemsted. Se ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra c.

Alle varer og ydelser er omfattet af ordlyden i ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra c.

Som internationale organisationer anses fx:

  • Den Europæiske Rumorganisation (ESA)
  • OECD
  • FN med dertil knyttede organisationer som IMF og Verdensbanken.

NATO-styrker i andre EU-lande og britiske styrker på Cypern er også omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra c. Se momssystemdirektivets artikel 151, stk. 1, litra d) og e).

Told- og Skattestyrelsen har udtalt, at momsfritagelsen for internationale organisationer er endelig. Der er altså ikke hjemmel til at opkræve moms ved genindførsel af køretøjer, som er solgt uden moms. Den konkrete sag drejede sig om en bil, som en dansker efter endt tjeneste ved et NATO-projekt i Belgien genindførte til Danmark. Se TfS1998.15.TSS.

Bemærk

Virksomheden skal være i besiddelse af en gyldig fritagelsesattest for, at salget kan ske momsfrit. Se afsnit D.A.10.1.1.7.4.

Organer oprettet som konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

Et organ, der oprettes som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) skal opfylde en række betingelser for at blive anerkendt som et internationalt organ, der kan omfattes af ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra c. Betingelserne er følgende:

a)      Det skal have status som juridisk person og fuld rets- og handleevne.

b)      Det skal oprettes i henhold til og være omfattet af EU-retten.

c)       Dets medlemmer skal omfatte medlemsstaterne og i givet fald tredjelande og mellemstatslige organisationer, dog ikke private organer.

d)      Det skal have specifikke og legitime mål, som hovedsagelig er af ikke-økonomisk karakter, og som medlemmerne stræber efter i fællesskab.

Se Rådets forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om rammebetingelserne for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur samt artikel 50, stk. 1, i Rådets gennemførelsesforordning nr. 282/2011 af 15. marts 2011.

Et ERIC, der opfylder betingelserne i artikel 50, stk. 1 i Rådets gennemførelsesforordning, er omfattet af momsfritagelsen for internationale organisationer i ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra c, når værtsmedlemsstaten anerkender det pågældende ERIC som et internationalt organ. Se artikel 50, stk. 2, i Rådets gennemførelsesforordning nr. 282/2011 af 15. marts 2011.