Indhold

Dette afsnit handler om de internationale organisationer, der er omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra c.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Organer oprettet som konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)
  • Europæiske grupperinger.

Regel

Varer og ydelser kan sælges momsfrit til internationale organisationer i andre EU-lande, der er anerkendt som sådanne af de offentlige myndigheder i værtslandet, og til disse organers personale med diplomatiske rettigheder. Fritagelsen indrømmes inden for de grænser og på de betingelser, der er fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Se ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra c. Bestemmelsen svarer til Momssystemdirektivets artikel 151, stk. 1, første afsnit, litra b) og andet afsnit.

Som internationale organisationer anses fx:

  • Den Europæiske Rumorganisation (ESA)
  • OECD
  • FN med dertil knyttede organisationer som IMF og Verdensbanken.

EU-organer og -institutioner er ikke omfattet af ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra c), men i stedet af ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra b). Se D.A.10.1.1.7.2.

Organisationen NATO med dertil knyttede organisationer som fælles hovedkvarterer er omfattet af ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra c). Væbnede styrker fra et NATO-land, der er udstationeret i et andet NATO-land, som også er medlem af EU, er derimod omfattet af ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra d. Se evt. D.A.10.1.1.7.4.

Den tidligere Told- og Skattestyrelse har udtalt, at momsfritagelsen for internationale organisationer er endelig. Der er altså ikke hjemmel til at opkræve moms ved genindførsel af køretøjer, som er solgt uden moms. Den konkrete sag drejede sig om en bil, som en dansker efter endt tjeneste ved et NATO-projekt i Belgien genindførte til Danmark. Se TfS1998.15.TSS.

Bemærk

Virksomheden skal være i besiddelse af en gyldig fritagelsesattest for, at salget kan ske momsfrit. Se afsnit D.A.10.1.1.7.6.

Bestemmelsen blev præciseret ved lov nr. 277 af 27. marts 2012.

Organer oprettet som konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

Et organ, der oprettes som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC), skal opfylde en række betingelser for at blive anerkendt som et internationalt organ, der kan omfattes af ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra c. Betingelserne er følgende:

a) Det skal have status som juridisk person og fuld rets- og handleevne.

b) Det skal oprettes i henhold til og være omfattet af EU-retten.

c) Dets medlemmer skal omfatte medlemsstaterne og i givet fald tredjelande og mellemstatslige organisationer, dog ikke private organer.

d) Det skal have specifikke og legitime mål, som hovedsagelig er af ikke-økonomisk karakter, og som medlemmerne stræber efter i fællesskab.

Se Rådets forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om rammebetingelserne for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur og Momsforordningens artikel 50, stk. 1.

Et ERIC, der opfylder betingelserne i Momsforordningens artikel 50, stk. 1, er omfattet af momsfritagelsen for internationale organisationer i ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra c, når værtsmedlemsstaten anerkender det pågældende ERIC som et internationalt organ. Se Momsforordningens artikel 50, stk. 2.

Momsudvalget

1. Momsudvalget har i en retningslinje vedtaget med næsten enstemmighed udtalt, at levering af varer eller ydelser til et ERIC medlem kun kan omfattes af momsfritagelsen efter momssystemdirektivets artikel 143, stk. 1, litra g, og artikel 151, stk. 1, litra b, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • vedtægterne for et ERIC giver mulighed for, at dets medlemmer, som angivet i artikel 9, stk.1, i Rådets forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC), kan omfattes af en momsfritagelse, som er givet til ERIC'et,
  • erhvervelse af varer eller ydelser foretaget af medlemmet skal respektere begrænsninger og betingelser, som er fastlagt i vedtægterne for ERIC'et,
  • varerne eller ydelserne, som er erhvervet af et medlem, er nødvendige for ERIC'et for at opfylde dets fastsatte mål, og skal alene anvendes til at udføre de opgaver, som udgør formålet for ERIC'et,
  • varerne eller ydelserne må ikke bruges sammen med andre enheder eller anvendes til opgaver, som ligger uden for formålet for ERIC'et.

For at sikre en korrekt og enkel anvendelse af disse fritagelser, som krævet efter momssystemdirektivets artikel 131, kan kun varer eller ydelser, som direkte er allokeret til alene at skulle bruges til at udføre de opgaver, som udgør formålet for ERIC'et, omfattes af fritagelsen, uden yderligere sagsbehandling.

2. Momsudvalget har endvidere med næsten enstemmighed udtalt, at offentlige enheder eller private enheder, der har fået overdraget offentlige serviceopgaver, hvormed en medlemsstat, et associeret land eller et tredjeland kan være repræsenteret, og hvortil artikel 9, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 723/2009 henviser, ikke kan anses for at være medlemmer af et ERIC.

Varer eller ydelser, som er erhvervet af disse repræsenterende enheder, er ikke omfattet af momsfritagelserne efter momssystemdirektivets 143, stk. 1, litra g, og artikel 151, stk. 1, litra b, heller ikke selvom varerne eller ydelserne er erhvervet med henblik på at blive leveret til ERIC'et som et bidrag i naturalier.

Momsfritagelse vil kun være muligt, hvis varer eller ydelser leveret til en repræsenterende enhed er erhvervet af denne enhed på vegne af ERIC'et og i dennes navn.

3. Når varer eller ydelser er erhvervet af et medlem af en ERIC i en anden medlemsstat end, hvor ERIC'et er etableret, og transaktionen opfylder alle betingelserne for at opnå momsfritagelse efter momssystemdirektivets artikel 143, stk. 1, litra g, eller artikel 151, stk. 1, litra b, som angivet under afsnit 1 i denne guidelinje, har Momsudvalget med næsten enstemmighed udtalt, at momsfritagelsesattesten skal angive, at varerne eller ydelserne er erhvervet af medlemmet, men udelukkende til brug for ERIC'et.

Skattestyrelsen deler udvalgets opfattelse.

Se retningslinje fra Momsudvalget, der er vedtaget på baggrund af drøftelser på udvalgets 101. møde den 20. oktober 2014, dokument D.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se afsnit D.A.1.4. Retningslinjerne kan downloades fra udvalgets hjemmeside.

Europæiske grupperinger

Momsudvalget har i en retningslinje vedtaget med enstemmighed udtalt, at europæiske grupperinger af territorialt samarbejde som klasse eller kategori ikke skal betragtes som internationale organer i forhold til momssystemdirektivets artikel 143, stk. 1, litra g og artikel 151, stk. 1, litra b, da de kan være oprettet uden deltagelse af to stater og/eller eksisterende internationale organer, kan deres medlemskreds omfatte private grupper, og deres mål kan også omfatte udøvelse af økonomiske aktiviteter.

Momsudvalget har med næsten enstemmighed udtalt, at for at afgøre, om en bestemt gruppering muligvis kan anses for at være et internationale organ og få gavn af momsfritagelserne efter artikel 143, stk. 1, litra g og artikel 151, stk. 1, litra b, skal der foretages en konkret vurdering i det enkelte tilfælde på baggrund af alle grupperingens egenskaber.

Skattestyrelsen deler udvalgets opfattelse.

Se retningslinje fra Momsudvalget, der er vedtaget på udvalgets 102. møde, den 30. marts 2015, dokument B.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se afsnit D.A.1.4. Retningslinjerne kan downloades fra udvalgets hjemmeside.